EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


58. Mládež je vyzývaná ke spolupráci (MYP 197)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

58. Mládež je vyzývaná ke spolupráci (MYP 197)

Mnozí mladí křesťané by mohli vykonat veliké dílo, kdyby vstoupili do Kristovy školy a byli vyučeni oním Velkým Učitelem. Byť by i kazatelé, bibličtí pracovníci i učitelé zanedbávali vyhledávat to co je ztraceno, přece dítky a mládež by neměla zanedbávat uvádět v praktický život požadavky Slova...

Mladí mužové, dívky a dítky, pusťte se do práce v Ježíšově jménu. Spojte se a pracujte plánovitě. Nebo snad nemůžete utvořit skupinky, kde by jste určité chvíle posvětili společné modlitbě, dožadujíce se Boží milosti, která by vám pomohla ve společném úsilí? Máte se poradit s muži, prodchnutými láskou a bázní Boží, kteří již učinili jisté zkušenosti v díle, abyste pod vedením Ducha Božího mohli vypracovat plány a vytvořit metody, které by vám umožnily uplatnit všechen zápal k dosažení správně vytčeného cíle. Těm, kteří usměrňují všechny schopnosti jim svěřené, Pán přichází na pomoc. Nemohli by se snad naši mládenci a dívky stát oduševnělými misionáři?...

Pracujte ve víře

Když pracujte pro jiné, působí Duch svatý svou Božskou mocí na duše, vykoupené krví jednorozeného Syna Božího. Tehdy budete mít úspěch v získávání duší za něž Kristus zemřel, jestli se naučíte počítat s milostí a mocí Boží MYP 198 při přesvědčování srdcí. Když vysvětlujete Boží pravdu, snaží se nevěra a nejistota ovládnout srdce posluchačů. Vypuďte však pochybnost ze svých srdcí připomenutím si Božích zaslíbení!

Uchopte se Slova Božího a pracujte s vírou. Satan se bude usilovat zbořit vaši důvěru ve Slovo nebeského Otce svými nástrahami, ale vy si připomeňte, že "všecko co není s víry, je hřích." Nechť vaše víra pronikne temné mraky, které satan rozprostírá nad vámi, upevněte svou víru, nechejte ji kotvit ve smíření a ani v nejmenším nepochybujte. Takto, jedině takto, nabudete zkušenosti a objevíte důkazy, jež se stanou pilíři vaší další důvěry.

S dosaženými zkušenostmi poroste i nadšení vašich srdcí a vy budete hořet láskou pro Boží dílo. Potom budete mít jen jedno smýšlení, smýšlení Ježíše Krista. Jako spolupracovníci Boží ponesete jho Kristovo.

- The Youths Instructor 9.srpna 1894

Povolání dobrovolníků

Pán hledá dobrovolníky, kteří se pevně postaví po Jeho boku a rozhodnou se opravdově spolupracovat s Ježíšem Nazaretským, jak to dnešní doba vyžaduje.

- Základy křesťanské výchovy FE 488

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy