EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


55. Snaha růst (MYP 188)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

55. Snaha růst (MYP 188)

Kdyby si každý uvědomil svoji odpovědnost Bohu za osobní vliv, nikdy by nepatřil mezi zahaleče, ale pěstoval by své schopnosti a cvičil by svoji sílu tak, aby mohl sloužit Tomu, který jej vykoupil svou vlastní krví.

Zvlášť mládež by si měla uvědomit, že musí cvičit svoji a mysl a chopit se každé příležitosti, aby se stala rozumově zdatnou, aby mohla vykonat přijatelné služby Tomu, kdo za ni dal svůj drahocenný život. Nikdo by se neměl dopustit té chyby, aby se považoval za tak dobře vzdělaného, že by již nepotřeboval studovat v knihách nebo v přírodě. Ať raději každý zužitkuje příležitosti jimiž ho Pán obdařil, aby získal pokud možno vše ve zjevení nebo ve vědě.

Měli bychom se naučit vhodně uplatnit síly, jež Pán nám svěřil. Jestliže má mladý člověk začínat na nejnižší příčce na žebříku, neměl by se dát odradit, ale měl by stoupat příčku za příčkou, až uslyší hlas Kristův, který praví: Dítě mé, pojď výše. "To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl si věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého." Mat 25,21

- Základy křesťanské výchovy FE 213

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy