EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


54. Výcvik pro službu (MYP 185)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

54. Výcvik pro službu (MYP 185)

Vezmeme-li na zřetel světlo jež dal Bůh, musíme se divit, že nejsou řady mladých mužů a žen, kteří by se dotazovali: "Co chceš, Pane, abych učinil?" Nebezpečným omylem je představa, že kromě toho, že se mladý muž rozhodl stát kazatelem, není třeba žádného zvláštního úsilí k tomu, aby se stal schopným pro dílo Boží. Nechť je vaše poslání jakékoli, podstatné je, abyste své schopnosti umocňovali pilným studiem.

Mladí muži a ženy by měli být povzbuzeni, aby si vážili nebem seslaného požehnání v podobě příležitosti stát se dobře vycvičeným a rozumově zdatným. Měli by umět využít výhody ze škol, zřízených pro šíření nejlepšího vědění. Je hříšné být netečným a nedbalým, když jde o získání vzdělání. Čas je krátký a proto, že Pán již brzy přijde, aby uzavřel scény pozemských dějin, je tím spíše nutné zužitkovat nynější možnosti a přednosti.

Obětuj své schopnosti Bohu

Mladí muži a ženy by se měli přihlásit do našich škol; je to prostředí k získání moudrosti a kázně. Své schopnosti by měli zasvětit Bohu, stát se pilnými studenty Písma, aby byli chráněni před falešným učením a nedali se svést omylem bezbožníků. Pilným studiem Bible získáváme totiž poznání o tom, co je pravda. MYP 186 Při uplatňování pravdy, kterou již známe, osvítí nás více světla z Písma svatého...

Ti, kdo jsou skutečně Bohu oddáni, nenastoupí do díla puzeni toutéž pohnutkou, jež vede lidi, aby nastoupili určité světské zaměstnání, jen pro obživu; ale vstoupí do díla, aniž by připouštěli, aby je ovládala nějaká pozemská úvaha a uvědomí si, že dílo Boží je svaté.

Příprava pro budoucí příležitosti

Svět musí být varován a žádná duše by se neměla spokojovat povrchní znalostí pravdy. Nevíte k jaké odpovědnosti můžete být povoláni. Nevíte kam můžete být povoláni vydat svědectví o pravdě. Mnozí se budou muset dostavit k soudům; někteří budou muset předstoupit před krále a učence země, aby se zodpovídali za svoji víru.

Ti, kteří jen povrchně chápou pravdu, nebudou sto jasně vyložit Písmo a uvést rozhodné důvody pro svoji víru. Budou zmatení a nebudou těmi dělníky, za něž by se nebylo proč stydět. Nechť si nikdo nepředstavuje, že nemusí studovat, protože nebude kázat z kazatelny. Nevíte, co bude Bůh od vás požadovat.

Je politováníhodnou věcí, že pokrok v této věci je bržděn nedostatkem dobře vzdělaných pracovníků, kteří si osvojili způsobilost pro důvěryhodná postavení. Hospodin potřebuje tisíce těch, kteří by byli schopni pracovat na Jeho velké roli; je však mnoho těch, kteří zanedbali získat přípravu pro tuto práci. Každý, kdo se MYP 187 odevzdal věci Kristově, kdo se nabídl jako voják do Boží armády, měl by si najít takové místo, kde se mu dostane výcviku v pevné víře. Náboženství má velmi malý význam pro domnělé Kristovy následovníky; není totiž vůlí Boží, aby někdo zůstal nevědomý, když moudrost a poznání mají na dosah.

- Základy křesťanské výchovy FE 216.217

Působení správných zásad

Není vždy pravda, že vynikající mladí muži mají největší úspěch. Jak často se stalo, že muži talentovaní a vzdělaní byli dáni na důvěryhodná místa a přece zklamali. Jejich lesk byl jako zlatý, ale když byli podrobeni zkoušce, ukázalo se, že je to jen pozlátko a struska. Zklamali ve svém díle pro nedostatek víry. Nebyli pilní a vytrvalí a nešli na kořen věci. Nebyli ochotni začínat na žebříku zdola a s trpělivým úsilím stoupat příčku za příčkou až k vrcholu. Chodili ve vlastním světle. Nespoléhali na moudrost jíž může dát jen Bůh. To, že zklamali, nebylo následkem nedostatku příležitostí, ale výsledkem jejich lehkomyslnosti. Nedoceňovali dostatečně své příležitosti ke vzdělání a nečinili pokroky, které by mohli uskutečnit v náboženském vědění, tak jak tomu mohlo jinak být. Jejich mysl ani povaha nebyly vyváženy vysokými zásadami spravedlnosti.

- Základy křesťanské výchovy FE 193

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy