EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


56. Pravá moudrost (MYP 189)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

56. Pravá moudrost (MYP 189)

Mladí mužové a ženy mohou mít největší světské znalosti a přece být nevědomí v těch nejpotřebnějších zásadách, které učiní člověka způsobilým pro nebeské království. Lidská věda a vzdělání nemůže člověka učinit způsobilým k dosažení nebeského království. Dlouhá studia knih, předpisů a obřadů z nás neučiní poddané Kristovy říše. Ale "totoť jest věčný život, aby poznali tebe, samého pravého Boha a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista." Jan 17,3 ...

Věda a Bible

Každý den musíme studovat knihy Starého i Nového zákona. Boží moudrost a poznání obdrží pouze ten student, který soustavně hledá zkušenosti na Boží cestě a v Jeho díle. Bible má být našim světlem a učitelem. Když mladý člověk upřímně věří, že rosa, déšť i záře slunce jsou Boží dary k všeobecnému životu i výživě rostlin, je-li přesvědčen o tom, že všeliké požehnání pochází od Něho a proto Mu patří všeliký dík i sláva - tehdy v každém díle pozná moc i dílo Boží a jeho mysl bude naplněna smyslem pro povinnost vůči Bohu...

Mnozí mladí lidé se zabývají vědou více, než by bylo třeba. Mocné a vznešené cesty Boží a Jeho skutky, MYP 190 chtějí vysvětlit svým omezeným rozumem, ale toto mocné úsilí končí nezdarem. Pravá věda a vnuknuté Slovo Boží jsou v souladu - neodporují si. Nepravá věda staví na odiv svou nezávislost na Bohu, to není nic jiného, než výbojná nevědomost.

Největší chybou jež se vyskytuje ve vědeckém bádání spočívá v tom, že mnozí vědci úplně ztratili se zřetele čistý, nepadělaný charakter pravého náboženství. Světští vědci se pokoušejí vědecky vyvrátit vliv a působení Ducha svatého na lidské srdce. Kdo se vydá tímto směrem, dojde na cesty pochybnosti. Náboženství Bible je, jednoduše vyjádřeno, tajemstvím pobožnosti. Lidský rozum není schopen tomuto tajemství porozumět a srdci, které není znovuzrozeno je úplně nepochopitelné.

Vyučováni Bohem

Mládež, která se obětuje Bohu se nemusí obávat, že se stane méněcennou v duchu i vědeckém poznání. Mnozí se domnívají, že schopnost člověka závisí pouze na vědomostech načerpaných z knih. Zůstává však pravdou, že "počátek moudrosti jest bázeň Hospodinova." I to nejmenší dítko, které miluje a ctí Boha, je v Jeho očích vzácnější, než nejschopnější a nejvzdělanější člověk, kterému je otázka spasení lhostejná. Mladí, kteří své srdce a život obětují Bohu, budou čerpat z pramene moudrosti a vznešenosti.

Jestli se mládež chce učit od nebeského Učitele jak to činil Daniel, pozná ze zkušeností, že bázeň Boží je skutečně počátek moudrosti. Mohla by stavět na takovém pevném základě jako Daniel a využít každou výhodu a příležitost ke svému nejlepšímu užitku a MYP 191 dosáhnout nejvyššího stupně duševních schopností. Kdo se cele Bohu obětuje, a je pod ochranou Jeho milosti a oživujícím vlivem Ducha svatého, dosáhne větších duchovních schopností, než lidé ze světa.

Světská věda s lidským vysvětlením dá špatnou duchovní výchovu. Avšak učit se od Ježíše, kterého Bůh poslal, to znamená osvojit si vědu Bible. Ti, kteří mají čisté srdce, vidí Jeho výchovu v péči projevené jim každé chvíle. Pociťují a hned radostně přijímají první paprsky světla přicházející od trůnu Božího. Ti, kteří přijímají tyto první paprsky svítání, přijímají nebeské poselství.

Nad veškeré poznání si mají žáci cenit známost Boží. Tu mohou dosáhnout jedině bádáním v Písmě svatém. "Nebo slovo kříže těm, kteří hynou, bláznovstvím jest, ale nám, kteříž spasení dosahujeme, moc Boží jest. Nebo psáno jest: Zahladím moudrost moudrých a opatrnost opatrných zavrhnu… Nebo to bláznovství Boží jest moudřejší nežli lidé a mdloba Boží jest silnější než lidé... Vy pak jste z něho v Kristu Ježíši, kterýž učiněn jest nám moudrost od Boha, i spravedlnost, i posvěcení, i vykoupení. Aby, jakož jest napsáno, kdo se chlubí, v Pánu se chlubil." 1.Kor.1,18-19.25.30-31

- The Youths Instructor 24.listopadu 1903

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy