EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


52. Učednická věrnost (MYP 181)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

52. Učednická věrnost (MYP 181)

Ti studenti, kteří vyznávají, že milují Boha a jsou poslušni pravdě, měli by vlastnit takový stupeň sebekázně a síly náboženských zásad, které je uschopní zůstat pevnými uprostřed pokušení a zastat se Ježíše ve školách, v jejich stravovnách, a kdekoli by se jen octli. Náboženství není k tomu, aby se nosilo jako plášť v domě Božím; náboženské zásady by měly charakterizovat celý život.

Charakter a chování

Ti, kdož pijí ze zdroje života, nebudou pociťovat takovou světskou, palčivou touhu po změnách a rozkoších. V jejich chování a povaze bude patrný klid, vyrovnanost a štěstí, které nelezli u Ježíšových nohou, při každodenním zažehnávání nesnází a obtíží. Ukáží, že cesta poslušnosti a povinnosti vede ke spokojenosti a dokonce ke štěstí. Takoví studenti budou tak ovlivňovat své spolužáky, že se to projeví na celé škole...

Opravdový, svědomitý, věrný mladý muž je ve škole neocenitelným pokladem. Nebeští andělé na něho pohlížejí s láskou a v nebeské hlavní knize je zaznamenán každý spravedlivý čin, každé odražené pokušení, každý překonaný hřích. Takový člověk si vytváří dobré základy pro budoucí dobu zkoušky, aby nikdy neztratil z očí život věčný.

Na křesťanské mládeži velkou mírou závisí uchování a trvání institucí, MYP 182 které Bůh odkázal jako prostředky, kterými se uspíší Jeho dílo. Nebylo doby, kdy by výsledky tak nesmírně závisely na lidech. Jak je tudíž důležité, aby mladí lidé mohli být uzpůsobeni pro toto veliké dílo, aby je Bůh mohl použít jako své nástroje! Jejich Stvořitel má vůči nim požadavky, které jsou důležitější, než cokoli jiného na světě....

Význam kázně ve škole

Neukázněný a bezohledný charakter mnohých z mládeže v současné době je nesmírně zarmucující. Mladí lidé by měli pochopit, že přizpůsobením se zákonům a nařízením našich institucí dělají pouze to, co zlepší jejich postavení ve společnosti, zušlechtí jejich charakter, povznese mysl a zvýší jejich štěstí; později nebudou umínění vůči správným předpisům a prospěšným požadavkům, ani nebudou vyvolávat vůči našim institucím nedůvěru a předsudky.

Důrazně a poctivě by směla naše mládež učinit zadost nárokům na ně kladeným; a to jistě bude zárukou úspěchu. Mladí lidé, kteří nevykazují úspěch při plnění svých dočasných povinností, budou stejnou měrou nepřipraveni pro plnění vyšších úkolů. Náboženská zkušenost se získává pouze zápasem, zklamáním, přísnou sebekázní a vroucí modlitbou. Stupně do nebe je nutné zdolávat jeden po druhém; a každý dosažený stupeň dodává sílu pro příští.

- Rady učitelům.… CT 98-100

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy