EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


4. Zásady úspěchu (MYP 27)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

4. Zásady úspěchu (MYP 27)

"Počátek moudrosti jest bázeň Hospodina." Ž.111,10 Mnozí z našich mladých lidí nepociťují, nezbytnou potřebu učit se konat to nejlepší a to v každé době a za všech okolností. Nemají na zřeteli bázeň Boží, jejich myšlenky nejsou čisté a povznášející.

Celé nebesa vědí o každém činu i každé myšlence. Vaše činy možná utekly pozornosti vašemu blízkému okolí, avšak jsou zcela zřejmé pátravému zraku andělů. Andělé jsou pověřeni, aby sloužili těm, kteří usilují, aby přemohli každý špatný zvyk a obstáli nedotčeni svody satanovými.

Mravní bezúhonnost

Není věnována náležitá pozornost vlivu drobných hříšků a nepatrných nedůsledností a úchylek charakteru, jež mají vliv na jeho formování. Ve Slově Božím nám jsou zjeveny nejvyšší a nejvznešenější zásady. Jsou nám dány proto, aby posílily každou snahu o dobro, usměrňovaly mysl a vedly nás k úsilí o dosažení vyššího cíle.

V životních příbězích Josefa, Daniele a jeho druhů vidíme, jak zlatý řetěz pravdy může upoutat mládež k trůnu Božímu. Žádné svody je nebyly schopny strhnout z pravé cesty: Boží přízně si vážili více, než přízně a chvály knížat. Proto si je Bůh oblíbil a rozprostřel nad nimi svůj štít. Pro jejich věrnou MYP 28 neporušenost, pro své rozhodnutí ctít Boha nad všechny lidské vlády, oslavil je Bůh před lidmi neobyčejným způsobem. Poctěni byli Hospodinem, Bohem zástupů, který panuje nade vším, co učinila Jeho ruka na nebi i na zemi. Tito mládenci se nestyděli pozvednout svou korouhev, neváhali být otevřenými. I na dvoře královském vyznávali svými slovy, svými zásadami a obyčeji víru v Hospodina, Boha nebes. Odmítli sklonit se před jakoukoli pozemskou výzvou, která by je odváděla od úcty k Bohu. Měli sílu z nebe vyznat oddanost Bohu.

Buďte hotoví následovat příkladu těchto šlechetných mladých mužů! Nestyďte se nikdy za svoje společenství a za prapor k němuž náležíte. Pozvedněte svou korouhev vysoko a rozviňte jej před zraky lidí i andělů. Nenechejte se ovládat nepravou skromností nebo obezřetností, jež vám našeptává takové způsoby jednání, které jsou v rozporu s touto radou. Správnou volbou slov, stálou činností, svědomitostí a upřímnou zbožností podejte výmluvné svědectví o své víře, že Kristus kraluje v chrámu vaší duše. A vaše schopnosti bez výhrady složte k Jeho nohám, aby je mohl použít ve své službě.

Úplné zasvěcení se

V zájmu vašeho nynějšího i věčného dobra je pro vás nejdůležitější věcí, abyste se cele poddali pravdě, aby svět věděl, na které straně stojíte. Mnozí se ještě cele neoddali věci Boží a jejich váhavé stanovisko je pro ně zdrojem slabosti a kamenem úrazu pro jiné. Lidé s tak nestálými zásadami jsou zmítáni vlnami pokušení, MYP 29 a poznenáhlu ztrácejí schopnost rozeznat co je pravé. Nejsou schopni vést rozhodný boj o vítězství nad zlem a díky připočtené Kristově spravedlnosti zdokonalit svůj charakter.

Svět má právo vědět, co lze očekávat od každé rozumné, lidské bytosti. Kdo sám je živým ztělesněním pevných a rozhodných zásad, bude živou silou pro své bližní a bude působit svým křesťanstvím i na jiné. Mnozí nepoznávají a nedoceňují velikost vlivu každého člověka k dobru, nebo ke zlu. Každý snaživý člověk by si měl být vědom toho, že zásady, které přijímá za své, se stávají živým formujícím vlivem na jeho povahu. Kdo přijímá Krista za svého osobního Spasitele, bude jej milovat a s Ním všechny, za které Kristus zemřel. Kristus v Něm bude studnicí vody, prýštící se k životu věčnému. Jeho zákonu se bezvýhradně podrobí.

Uplatni svou svobodu

Nechť je vaším životním zákonem, od kterého vás neodvrátí žádné pokušení ani vedlejší zájem, abyste oslavili Boha, neboť "tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." Jste vykoupenými, svobodnými mravními činiteli, za které byla zaplacena nesmírná cena. Bůh žádá, abyste si tuto svobodu uhájili a abyste použili Bohem daných sil jako svobodní občané nebeského království v práci pro bližní. Nesetrvávejte nadále v bahně hříchu, ale dokažte jako věrní poddaní Krále králů svou věrnost Bohu. MYP 30

S pomocí Ježíše Krista dokažte, že jste hodní svaté důvěry, kterou vás Bůh poctil, když vám daroval svou milost a věčný život. Nebuďte poddáni moci zlého. Jako bojovníci Ježíše Krista musíte s rozvahou a rozumně přijmout Jeho podmínky spasení za všech okolností, musíte žít podle správných zásad. Božská moudrost má být světlem vašim nohám. Buďte věrní sobě, buďte věrní svému Bohu. Bude zatřeseno vším, čím může být zatřeseno; ale vy, budete-li zakořeněni a utvrzeni v pravdě, vydržíte s těmi věcmi, jež nemohou být otřeseny. Zákon Boží je stálý, neměnitelný, neboť vyjadřuje Boží charakter. Rozhodněte se, že ani slovem ani vlivem nezpůsobíte Jeho autoritě sebemenší potupu.

Úplné podvolení se

Mít náboženství Kristovo znamená odevzdání se; absolutně podřídit svou bytost Bohu a dát souhlas k vedení Ducha svatého. Obdržením Ducha svatého získáš dostatek mravní síly k odevzdání všech svých schopností k službě Bohu, ale jejich účinnost bude mnohem znásobena. Podrobením se cele Bohu, budou zjednodušeny všechny problémy života. Moc zla bude zeslabena a učiněn konec tisícerým zápasům s vášněmi přirozeného srdce. Náboženství je zlatou nití, poutající duši mladých a dospělých ke Kristu. Poslušní a ochotní jsou tak bezpečně vedeni temnými a nebezpečnými cestami do města Božího. MYP 31

Mnozí mladí lidé mají jen obyčejné schopnosti, ale výchovou a kázní pod vedením učitelů, kteří jednají na základě vznešených a čistých zásad, mohou vyjít jako schopní pro odpovědné povolání v Boží službě. Mezi mladými lidmi někteří ztroskotají, neboť se nerozhodli zvítězit nad přirozenými sklony a poslouchat Boží hlas v Jeho slově. Neopevnili svoji duši proti pokušením a nerozhodli se konat svoji povinnost za všech okolností a v každém případě. Podobají se muži, který na nebezpečné cestě odmítá pomoc, nebo poučení, jak by unikl nehodě a zkáze a žene se do jistého neštěstí.

Volba svého osudu

Ó kéž by každý mohl poznat, že sám rozhoduje o vlastním osudu! Všechno štěstí ve vašem životě i v budoucnosti, ba i věčný život je ve vaší moci. Svolíte-li, můžete mít přátele, jejichž vlivem budou znehodnoceny vaše myšlenky, vaše slova, i vaše mravnost. Můžete se vydat na pospas svým choutkám a vášním, můžete nenávidět jakoukoli autoritu, užívat hrubých a neslušných slov, a snížit se na nejnižší možnou úroveň. Váš vliv může poskvrnit vaše bližní, můžete se stát příčinou zkázy těm, které jste mohli přivést ke Kristu. Je ve vaší moci vést lidi od Krista, od pravdy, svatosti a od nebes. V den soudu budou moci zatracení ukázat na vás a říci: "Kdyby nebylo jeho vlivu, nebyl bych klesl a neposmíval se náboženství. MYP 32 On měl světlo a znal dobře cestu k nebesům. A já tu pravdu neznal a v temné nevědomosti jsem se ubíral dále cestou zkázy." Jak odpovíme na takové obvinění? Proto je důležité, aby si byl každý vědom, kam vede duše. Jestliže počítáme s věčným životem, jak vážně bychom měli brát působení svého vlivu! Ze svého programu nesmíme vyškrtnout otázku věčnosti, ale klást si vždy otázku: "Líbilo by se toto jednání Bohu? Jaký vliv bude mít mé jednání na mysl těch, kteří měli mnohem méně světla a důkazů o tom, co je správné?

Srdce - zkoumající otázky

Kéž by jen mládež zkoumala Písmo a jednala tak, jak by podle jejího náhledu za podobných okolností jednal Kristus! Naše příležitosti v získávání nebeského poznání nám ukládají velikou zodpovědnost, a proto bychom se měli se vší úzkostlivostí ptát: chodím ve světle? Žiji podle toho velikého světla, které mi bylo dáno, jdu správnou cestou, nebo takovými křivolakými cestami, že to, co zkulhavělo úplně zahyne? ...

Měli bychom být proniknuti hlubokým, trvalým smyslem pro hodnotu, svatost a autoritu pravdy. Jasné paprsky nebeského světla ozařují vaši stezku, drahá mládeži, a modlím se, abyste co nejlépe využili své příležitosti. Přijměte a těšte se z každého z nebe seslaného paprsku, a vaše stezka bude stále jasnější až do úplného rozednění.

- The Youths Instructor 2.února 1893

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy