EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


49. Potřeba křesťanské výchovy (MYP 173)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

49. Potřeba křesťanské výchovy (MYP 173)

Bůh žádá, aby člověk rozvíjel své rozumové schopnosti. Chce, aby Jeho služebníci byli moudřejší a měli jasnější schopnost k usuzování, než lidé ze světa. Nelíbí se Mu ti, kdož nedbají, aby z nich byli schopní, dobře vycvičení pracovníci. Přikazuje nám, abychom Jej milovali z celého srdce, z celé duše, ze všech sil a z celé mysli. Z toho vyplývá povinnost rozvíjet rozumové schopnosti na nejvyšší míru, abychom mohli ještě lépe poznat a milovat svého Stvořitele.

Čím důkladněji je rozvinutá naše síla rozumu a uvedená pod vliv Ducha Božího, tím lépe může být použita v službě Boží. Nevzdělaného člověka, který se zasvětil Bohu a touží, aby byl jiným k požehnání, může Bůh použít ve své službě a také jej použije. Ti však, jímž kromě tohoto odevzdání sebe dostalo se důkladného vzdělání, mohou pro Spasitele vykonat dílo mnohem větší. Jsou ve výhodě.

Příprava na vyšší službu

Podle Boží vůle máme získat co nejvyšší možné vzdělání, abychom jím mohli sloužit druhým. Nevíme, kdy a kde nás Bůh povolá, abychom pro něho pracovali nebo o něm mluvili. Náš nebeský Otec ví, k čemu nás může použít. Naše slabá víra nerozpoznává možnosti, MYP 174 které máme. Rozvíjejme své rozumové schopnosti, abychom v případě potřeby mohli i nejvyšším světským autoritám představit pravdy Božího slova, a oslavili tak Boží jméno. Využijme každou příležitost, abychom rozvinuli své rozumové schopnosti k lepší službě v Božím díle.

Všestranné vzdělání

Mladí lidé mají cílevědomě studovat, aby dosáhli potřebného vzdělání. Nečekejte, až se vám naskytne vhodná příležitost, ale vytvořte si ji sami. Využijte i sebemenší příležitost, která se vám nabízí. Buďte dobří hospodáři. Neplýtvejte svými prostředky na uspokojování sobeckých zájmů a na zábavy! Usilujte, abyste se stali tak užiteční a schopní, jaké vás Bůh chce mít. Buďte důkladní a věrní ve všem, co začnete! Využijte každou příležitost, která se vám naskytne, abyste rozšířili své vzdělání! Střídejte studium s užitečnou tělesnou prací. Přičiněním, vytrvalostí a modlitbou usilujte o nebeskou moudrost. To vám poskytne všestranné vzdělání. Vaše povahové vlastnosti se tím budou rozvíjet a získáte vliv na jiné, abyste je mohli vést k spravedlnosti a svatosti.

V sebevzdělání dosáhneme většího úspěchu, jestliže poznáme své možnosti a přednosti a použijeme je. Pravé vzdělání je něco víc, než co mohou dát vysoké školy. Nemáme zanedbávat studium věd, ale máme si uvědomit, že je ještě vyšší vzdělání, kterého lze nabýt jen živým spojením s Bohem. Ať každý, kdo touží po vzdělání, sáhne po Bibli a spojí se s velkým Učitelem. MYP 175 Ať cvičí a vychovává svou mysl, aby mohla řešit i těžké problémy, které mohou vzniknout při hledání Boží pravdy.

Známost a sebekázeň

Pán Bůh požehná každému, kdo touží po vzdělání, aby mohl být požehnáním svým bližním. Zkoumáním Božího.slova se jeho duchovní schopnosti rozvinou k větší činnosti. Rozmnoží se jeho schopnosti a jeho rozum získá větší sílu a účinnost.

Kdo chce pracovat pro Boha, musí si osvojit sebekázeň. Sebekázní dosahujeme více než výřečností nebo nejskvělejším nadáním. Průměrný člověk s ukázněnou myslí vykoná více práce a lépe než člověk s nejlepším vzděláním a nejvyšším nadáním, který se však neumí ovládat.

- Kristova pod. COL 334.335

Splňte očekávání rodičů

Vždy je nejlepší a bezpečnější postupovat správně, poněvadž je to správné. Nebudete teď o tom vážně přemýšlet? Správné myšlení je základem správné činnosti. Rozhodněte se vyhovět očekávání, jež vaši rodiče do vás vkládají, že budete poctivě usilovat o to, abyste vynikli, že budete hledět na to, aby peníze vydané na vás, nebyly vydané marně, nebo nebyly zneužity. Projevte rozhodné úsilí, abyste spolupracovali se snažením, jež vynakládají rodiče a učitelé, jakož i k tomu, abyste dosáhli vysoké úrovně poznání i charakteru. Buďte rozhodnuti nezklamat ty, kdo vás tak milují, že vám důvěřují. Je možné jednat správně a Ježíš vám k tomu pomůže, budete-li se snažit tak jednat, protože to je správné.

- Základy křesťanské výchovy FE 248

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy