EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


48. Pravá výchova (MYP 171)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

48. Pravá výchova (MYP 171)

Pravá výchova je zprostředkování takových myšlenek, které naplní mysl i srdce poznáním Boha Stvořitele a Ježíše Krista Vykupitele. Takové vzdělání obnoví mysl a promění charakter. Posílí a upevní mysl proti svůdnému našeptávání nepřítele duší a umožní nám, abychom porozuměli Božímu hlasu. Ten, kdo je takovým způsobem vzdělaný, je připravený pro službu v díle Kristově.

Osvojí-li si naše mládež toto poznání, bude s to nabýt také to ostatní, co je podstatné; nebude-li tomu tak, všechno poznání, jež snad ze světa získá, nezařadí je do zástupů Páně. Nashromáždí snad všechny vědomosti, jež mohou poskytnout knihy a přesto nemusí znát přední zásady té spravedlnosti, která rozvíjí takovou povahu, kterou uzná Bůh.

Ti, kdož se snaží opatřit si vědění v pozemských školách, měli by pamatovat, že ještě jiná škola má na ně právo jako na studenty - je to škola Kristova. Na této škole studenti nedosahují hodnosti. Mezi žáky jsou staří i mladí. Ti, kdož berou zřetel na naučení božského Učitele, získávají stále více moudrosti a ušlechtilosti duše a jsou tak připraveni na onu vyšší školu ve věčnosti, kde další rozvoj nebude mít konce.

Nekonečná Moudrost nám staví před oči velká životní naučení - naučení povinnosti a štěstí. Těm se často těžko učíme, ale bez nich nemůžeme MYP 172 dosáhnout opravdového pokroku. Mohou nás stát úsilí, slzy nebo i smrtelná muka; nesmíme však ochabovat ani umdlévat. Na tomto světě právě v jeho protivenstvích a pokušeních máme získat způsobilost pro společnost čistých a svatých andělů. Ti, kdo jsou pohrouženi v málo důležitém studiu tak, že se přestávají učit ve škole Kristově, utrpí nekonečnou ztrátu.

Všechny schopnosti a všechny vlastnosti, jimiž Stvořitel vybavil člověka, je nutno používat k Jeho slávě. V tomto využití pak spočívá nejčistší, nejvznešenější a nejšťastnější cvičení. Zásady nebes by měly být v životě na prvním místě a každý krok kupředu na cestě k poznání nebo vzdělávání ducha by měl být krokem směřujícím k přizpůsobování lidské povahy božskému charakteru.

- Základy kř.výchovy FE 543-544

Co je podstatou výchovy

Nejdůležitější vzdělání, jaké může obdržet naše dnešní mládež, které umožní vystoupit na vyšší stupeň nebeské školy, je takové vzdělání, které ji učí, jakým způsobem zjevit světu vůli Boží.

- Review and Herald 24.října 1907

Nejvyšší vzdělání

Ti, kteří se nechají poučit o cestě a vůli Boží, ti dostávají to nejvyšší vzdělání, které smrtelníci mohou obdržet. Oni budují svoji zkušenost ne na moudrosti světa, nýbrž na věčných základech.

- Rady učitelům… CT 36

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy