EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


47. Výchova křesťana (MYP 169)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

47. Výchova křesťana (MYP 169)

Lidský rozum je schopný i nejvyššího vzdělání. Život posvěcený Bohu nemá být životem nevědomosti. Mnozí popírají důležitost výchovy a odůvodňují tento názor skutečností, že Ježíš vyvolil ke zvěstování evangelia nevzdělané rybáře. Tito lidé tvrdí, že dával přednost nevzdělaným. Mnoho učených a vážených lidí sice věřilo v Jeho učení. Kdyby ale uposlechli přesvědčení svého svědomí, tedy by následovali Krista. Pán by je přijal a zařadil by je jako schopné do své služby, jen kdyby se k ní ukázali ochotnými. Oni však neměli dost mravní síly, aby Krista veřejně vyznali a tím dali v sázku svou pověst před kněžími, bojícími se o svou autoritu - že udrží styky s pokorným Galilejským.

A Ten, který vidí do srdce všech, tomu porozuměl. Nechtějí-li tuto práci vykonat učení a vážení lidé, kteří by ji mohli vykonat podle úrovně svých schopností, vyvolí si Kristus takové lidi, kteří pokorně a věrně splní Jeho vůli. Vyvolil pokorné lidi, přijal je k sobě a vychoval je, aby mohli pokračovat v Jeho velkém díle na zemi, až odtud odejde.

Kristus - veliký vychovatel

Kristus je světlem světa. On je pramenem všeliké moudrosti. Prosté rybáře výchovou uschopnil k vykonání tak velké úlohy. Lekce pravdy, MYP 170 které obdrželi tito prostí lidé, mají nekonečně velký význam. Tyto zásady měly pohnout světem. Ježíšovo vyvolení těchto prostých lidí je zdánlivě velmi jednoduché, avšak je událostí takového významu, který převyšuje všechny ostatní. Jejich slova a skutky pohnuly světem.

Spasitel nepohrdal výchovou. Nejvyšší duchovní vzdělání, jestliže bylo posvěceno láskou a bázní Boží, mělo Jeho vrcholný souhlas. Ti prostí lidé, vyvolení Spasitelem, společně pobývali s Ním tři roky a byli vystaveni zušlechťujícímu vlivu nebeského Majestátu. Kristus byl největším vychovatelem, jakého kdy svět poznal.

Bůh přijímá mládež z jejím nadáním a s jejím bohatstvím citových hodnot, když se Mu zasvětí. Mládež může dosáhnout nejvyššího vrcholu vzdělání a jestliže bude souměrně rozvíjet i zásady víry, bude schopná konat dílo, za jehož účelem přišel Kristus na tuto zem. Takto se stanou Mistrovými spolupracovníky.

Žáci našich křesťanských škol mají vzácnou přednost, neboť mohou kromě vědeckého poznání, rozvíjet a zdokonalovat vlastnosti tvořící vyrovnaný charakter. Jsou Božími nástroji majícími velkou zodpovědnost. Bohatství, společenské postavení, rozumové schopnosti - jsou Bohem udělené hřivny, s kterými má člověk moudře hospodařit. Bůh rozdal tyto schopnosti stejnoměrně mezi lidi a vyměřil každému jeho práci dle jeho možností a síly.

- Review and Herald 21.června 1877

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy