EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


45. Charakter jenž Bůh schvaluje (MYP 163)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

45. Charakter jenž Bůh schvaluje (MYP 163)

Mládež je třeba vychovávat se vší pečlivostí a s modlitbou, aby byl její charakter postaven na pevný základ. Příčina největších úpadků spočívá v tom, že se neučí z chyb druhých. Rady rodičů a učitelů budou marné, moc pokušení bude silnější. Bůh však miluje mládež. Vidí v ní veliké možnosti ke konání dobra, je-li si vědoma své závislosti na Ježíši a staví-li na pevných základech. Pán zná i pokušení mládeže. Ví, že musí bojovat proti mocnostem temnosti, které si chtějí podmanit lidský rozum pod svůj vliv. Proto Bůh otevřel před mládeží cestu, na které může dosáhnout Boží přirozenost...

Je vyžadováno vytrvalé úsilí

Charakter není dílem náhody. Není výslednicí jednoho kroku špatným směrem, ani náladovým vzplanutím. Opakované skutky stanou se zvykem a ty formují charakter buď k dobrému nebo ke zlému. Dobrý charakter můžeme vybudovat jedině vytrvalým, neúnavným úsilím, tehdy, když se snažíme všechny své svěřené schopnosti použít k oslavě Boží. Někteří se místo vlastního úsilí nechají vést okolnostmi. To není proto, že by nebyli schopní, nýbrž proto, že si neuvědomují Boží vůli, aby MYP 164 vynaložili celé své úsilí k práci na oslavu Boží.

Chce-li dnešní mládež splnit své povinnosti tak věrně jako Daniel, musí napnout veškeré své síly. Bůh si nepřeje, aby jste zůstávali stále jen jako začátečníci, ale přeje si, aby jste dosáhli nejvyšších vrcholů. Přeje si, aby jste dosáhli nejvyššího stupně na tom duchovním žebříku, z něhož je již jen krok do Božího království.

Vliv společnosti

Mladí lidé, kteří opouštějí svůj domov, postrádají bdělou péči rodičů a většinou si samí volí svou společnost. Nemají však nikdy zapomenout na skutečnost, že zrak nebeského Otce bdí nad nimi a vidí všechny jejich potřeby i pokušení. Již ve školní společnosti působí někteří mladíci a dívky špatným vlivem. Následkem špatné výchovy v dětství je jejich charakter vyvinut jednostranně a v pozdějších letech se projeví jeho vady a zničí jejich život. Jejich špatný příklad a vliv uvede mravně slabé na špatnou cestu.

Čas je cennější než zlato, nevystavujte svůj život nebezpečí, rozsévajíce plevel a koukol.Při volbě své společnosti nejednejte bezmyšlenkovitě. Přemýšlejte o šlechetných vlastnostech svých bližních a tyto dobré vlastnosti vás posílí, aby jste mohli odporovat zlu a volit dobro. Vytyčte si vysoký cíl. Modlitby vašich milujících, bohabojný rodičů a učitelů, které vás ve dne i v noci doprovázejí MYP 165 a chrání, budou marné, dostanete-li se pod vliv špatné společnosti. Jestliže nevidíte žádné skutečné nebezpečí a myslíte si, že dokážete dělat právě tak dobře jako zle, nepostřehnete jak zhoubný kvas zla, zákeřně nakazí vaši mysl a nepozorovaně zničí váš duchovní rozhled.

Kristus - naše jediná naděje

Kristus byl mučen, bičován a trýzněn, ze všech stran byl obklopen pokušením, a přece mu nikdy nepodlehl, ale byl ke vší spokojenosti Otce ve všem poslušen. Tím všem věkům dokázal, že neposlušnost nemá omluvy. Přišel, aby člověku ukázal cestu k poslušnosti všech přikázaní. On se uchopil Boží síly, která je jedinou nadějí hříšníka. Obětoval svůj život, aby se člověk mohl stát účastníkem Jeho božské přirozenosti, a vyhnul se zkažení, které panuje na světě v žádostech.

Bůh dal mládeži schopnosti, aby je použila k oslavení Jeho jména; jsou však mnozí, kteří užívají tento Boží dar k hříšným a nesvatým účelům. Mnozí z mládeže disponují takovými schopnostmi, které kdyby byly správně využity, připravily by hojnou žeň věcí hmotných, duchovních i mravních. Žel, oni nevěnují čas správnému přemýšlení. Nepočítají s následkem svých činů. Nepřijímají rady a napomínání, ale vědomě se poddávají nesmyslné lehkomyslnosti. To je nesmírný hřích a poblouzení. Mladí lidé by vystřízlivěli, kdyby si uvědomili, že Boží zrak je na ně stále upřen a že Boží andělé sledují vzrůst jejich charakteru a váží jejich mravní hodnotu.

- The Youths Instructor 27.července 1899

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy