EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


44. Sebezapření (MYP 162)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

44. Sebezapření (MYP 162)

Pán Ježíš sám sebe zapřel, v ničem co konal se nikdy neprojevilo Jeho vlastní já. Všechno podřídil vůli svého Otce. Když se Jeho poslání na zemi chýlilo ke konci, mohl říci: "Já jsem oslavil tebe na zemi; dílo jsem vykonal, kteréž jsi mi dal, abych činil." Jan 17,4 A nás vyzývá: "Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem." Mat. 11,29. "Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiž sebe sám." Mat. 16,24 Nedovolte vlastnímu já, aby déle ovládalo vaše duše.

Kdo pozoruje Kristovo sebezapření a pokoru, musí prohlásit podobně jako Daniel, když se díval na toho, který vypadal jako Syn člověka: "Nezůstalo ve mně síly a krása má změnila se." Dan.10,8 …Lidská povaha se přirozeně chce prosadit; je vždycky pohotová bojovat s jinými; avšak ten, kdo se učí u Krista, je oproštěn od panovačnosti, sobectví a pýchy a má ve svém srdci pokoj, poněvadž vlastní já pořizuje Duchu svatému. Pak se nestaráme o to, abychom si vydobyli nejvyšší postavení. Netoužíme po tom, abychom na sebe obrátili pozornost ostatních, protože cítíme, že naše nejvyšší místo je u nohou Spasitelových. Vzhlížíme k Pánu Ježíši, očekáváme, že nás povede Jeho ruka, a nasloucháme Jeho hlasu, abychom se podle Něho řídili. Apoštol Pavel prožil podobnou zkušenost. Píše o ní: "S Kristem ukřižován jsem. Živ pak jsem již ne já, ale živ je ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem v těle, u víře v Syna Božího živ jsem, kterýž zamiloval mne a vydal sebe samého za mne." Gal.2,20

- Myšlenky s hory blah. - MB 14.15

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy