EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


40. Cvičení vůle (MYP 151)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

40. Cvičení vůle (MYP 151)

Vůle je důležitým činitelem pravého náboženství. Vůle je vůdčí silou v povaze člověka. Veškeré jiné schopnosti jsou jí podřízeny. Vůle není žádným pocitem, nebo náklonností, ale rozhodující silou, která způsobuje v synech lidských buď poslušnost anebo neposlušnost vůči Bohu.

Nestálost a pochybnost

Jsi mladý inteligentní muž a chceš svůj život nasměrovat tak, abys byl způsobilý pro nebesa. Často si zoufáš, protože se cítíš mravně slabý a nacházíš se v poutech pochybností, obyčejů a zvyků tvého dřívějšího, hříšného života. Pozoruješ, že tvoje popudlivá přirozenost není věrná tvým nejlepším rozhodnutím a slavnostním slibům. Nic se ti nezdá skutečné. Tvá vlastní nestálost způsobuje, že pochybuješ o upřímnosti těch, kteří chtějí pro tebe jen dobré. Čím více bojuješ s pochybností, tím nepravděpodobnější se ti zdá vše jiné, až se ti zdá, že pro tebe není nikde pevná půda. Tvá ujištění jsou tak nejistá jako písek a stejným způsobem pohlížíš na slova a skutky těch, jimž máš důvěřovat.

Síla v odevzdání vůle

Budeš v ustavičném nebezpečí, dokud nepoznáš pravou sílu vůle. Můžeš všemu věřit, zavázat se sliby, ale tvoje MYP 152 víra zůstane bezcenná, nepostavíš-li na stranu své víry a činů svou vůli. Jen tehdy zvítězíš v boji víry, bojuješ-li celou silou své vůle. Na své pocity a dojmy se nemůžeš spolehnout, jsou nespolehlivé, zvláště při tvém nesprávném myšlení. K tomu vědomí porušeného slibu a nesplněných závazků zeslabuje tvou důvěru v sebe sama a důvěru jiných v tebe.

Nemusíš však zoufat. Musíš se rozhodnout věřit, ačkoliv se ti nezdá nic pravdivé a skutečné. Svou vůli musíš podřídit vůli Ježíše Krista. Jakmile to učiníš, započne v tobě působit Bůh, takže budeš chtít činit, co je Jemu libého. Pak bude tvá celá přirozenost uvedena pod vedení Ducha Ježíše Krista tak, že i tvé myšlenky Mu budou poddány.

Sám nemůžeš své pocity a náklonnosti ovládnout tak, jak by sis přál, můžeš však ovládnout svou vůli a způsobit tak úplnou změnu ve svém životě. Předáš-li svou vůli Kristu, bude tvůj život skryt s Kristem v Bohu a ty budeš spojen s tou mocí, která převyšuje veškeré knížectvo a mocnosti. Od Boha budeš mít sílu, která tě připoutá pevně k Jeho síle a vzejde ti nové světlo, které bude v tobě zářit jako světlo živé víry. Ale tvá vůle musí být v souladu s vůlí Boží a nepůsobit v souladu s vůlí takových lidí, skrze něž satan neustále pracuje, aby tě zajal a zničil. MYP 153

Nechceš být bez dalšího prodlévání ve správném poměru k Bohu? Nechceš říci: "Chci dát Ježíši svou vůli, chci to učinit hned a od tohoto okamžiku stát na straně Hospodinově?" Nedbej na své zvyky, touhy a vášně! Neposkytni ďáblu žádnou příležitost k tomu, aby mohl říci: "Ubohý pokrytec." Zavři dveře, aby tě satan nemohl obvinit a zmalomyslnět! Řekni: "Chci věřit, a skládat naději v tom, že Bůh je mým spomocníkem," a budeš v Bohu vítězit. Tím, že budeš mít svou víru stále na straně Boží, budou všeliké tvé pocity podřízeny vůli Boží. Potom stanou tvé nohy na pevné skále. Bude to mnohdy vyžadovat veškerou sílu vůle, kterou máš, ale působí pro tebe mocný Bůh a ty vyjdeš z Jeho ruky jako nádoba ke cti.

Spojení Boží a lidské vůle

Mluv jako věřící člověk. Postav se na Boží stranu. Nechoď na stranu nepřítele a Pán bude tvým Pomocníkem. Učiní pro tebe, co sám pro sebe nemůžeš učinit. Výsledek bude takový, že budeš jako "cedr na Libánu". Tvůj život bude ušlechtilý a tvé dílo bude vykonáno v Bohu. Pak bude v tobě síla, opravdovost a prostota, které z tebe učiní schopný nástroj v Božích rukou.

Denně musíš pít ze zdroje pravdy, abys rozuměl tajemství potěšení a radosti v Pánu. Musíš však pamatovat, že tvá vůle je hybnou pákou všech tvých činů. MYP 154 Tato vůle, která tvoří tak důležitého činitele v charakteru člověka, dostala se pádem pod satanovu kontrolu a on se od té doby vždy usiloval v člověku o chtění a činění jeho vlastní vůle, avšak k naprosté zkáze a bídě člověka. Avšak nesmírná Boží oběť v daru Ježíše, svého milovaného Syna, který se stal obětí za naše hříchy, umožňuje Mu říci bez porušení jediné zásady Jeho vlády: "Odevzdej se mi, dej mi svou vůli, vezmi ji z pod satanovy vlády a já ji použiji; pak mohu působit v tobě chtění i činění podle dobře libé vůle své." Když ti dává Kristovu mysl, tvá vůle se stává Jeho vůlí a tvůj charakter je změněn podle podoby Kristova charakteru. Je tvým záměrem konat Boží vůli? Chceš poslouchat Písmo? "Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiž sám sebe a vezmi kříž svůj a následuj mne." Mt 16,24

Jedině tehdy můžeme následovat Spasitele, jestliže se vzdáme svých sklonů a rozhodneme se poslouchat Boha. Dítkem Božím tě neučiní tvé pocity a dojmy, ale činění Jeho vůle. Před tebou je užitečný život, pakliže tvá vůle se stane Boží vůlí. Pak můžeš stát v mužné síle, propůjčené ti Bohem a být příkladem v dobrých skutcích. Pak budeš pomáhat udržovat pravidla kázně, místo abys je bořil. Potom přispěješ k udržování Božího pořádku, místo abys jím pohrdal a naváděl k nevázanému životu vlastním jednáním.

V bázni Boží vám říkám: Vím, čím můžete být, jestliže vaše vůle bude na straně Boží. MYP 155 "Jsme spolupracovníci Boží." 1.Kor.3,9 Můžete konat svoje dílo pro časnost i věčnost takovým způsobem, že obstojí ve zkoušce soudu. Chceš se o to pokusit? Chceš se nyní poctivě obrátit? Kristus tě miluje, a prosí za tebe. Odevzdáš se cele Pánu a pomůžeš tím těm, kteří byli ustanoveni jako strážní díla Božího, místo toho, abys jim způsobil bolest a zármutek?

- Svědectví pro církev - 5T 513-516

Potřeba zvláštního úsilí

Bůh určil cestu, směr a způsob plavby po moři tohoto světa po níž má loďka našeho života řízená modlitbou plout, aby neztroskotala, mohla čelit náporu, větru a nakonec zakotvila v přístavu blaženosti. Jestli zamítáme a pohrdáme přednostmi, jež nám Bůh svěřil, On nebude v našem zájmu činit divy a zázraky, aby nás zachránil a my zahyneme jako Jidáš nebo satan.

Nedomnívejte se, že Bůh bude činiti divy a zázraky, aby zachránil duše, které si libují ve hříchu a zlu. Nedomnívejte se, že nadpřirozené bytosti zasáhnou do jejich života a pozdvihnou je z jejich tělesného „já“ do vyšších sfér, kde by bez svého přičinění a ukřižování svého „já“ žili. Ti, kteří ovlivněni satanem čekají, aby Bůh vše vykonal za ně, ti zahynou spolu s bezbožnými. Nebude jim pomoci, zahynutí je rychle překvapí.

- Svědectví pro kazatele - TM 453

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy