EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


3. Chceme se Mu zalíbit (MYP 26)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

3. Chceme se Mu zalíbit (MYP 26)

Pán má pro každého z nás zvláštní práci. Vidíme-li špatnost světa, jak přichází na světlo v soudních síních a na stránkách denních novin, dejme se přitáhnout blíže k Bohu a živou vírou se upněme k Jeho zaslíbením, aby se v nás mohla projevit Kristova milost. Ve světě můžeme mít vliv, velký vliv. Bude-li s námi přesvědčující Boží moc, budeme schopní vést duše z hříchu k obrácení.

Naše prostota nám může být v této práci velmi nápomocná. Nesnažme se dosáhnout nejvyšší postavení, nebo získat chválu od lidí. Nemělo by to být našim cílem, abychom se stali největšími. Naše oko má být upřeno na slávu Boží. Máme pracovat se všemi rozumovými schopnostmi, jež nám Bůh dal a postavit se do proudu světla, aby na nás mohla spočinout milost Boží, aby nás přetvořila a učinila Bohu podobnými. Nebesa jsou připravená, aby udělila nejbohatší požehnání těm, kteří se zasvětí Božímu svatému dílu na sklonku lidských dějin. Budeme zkoušeni a tříbeni; možná že budeme muset trávit bezesné noci; avšak takové chvíle zasvěťme Bohu ve vřelé modlitbě, aby nám mohl pomoci k porozumění a k probuzení mysli, abychom objevili výsady, jež jsou naším vlastnictvím.

- Review and Herald 1.duben 1909

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy