EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


37. Věrné splnění malých povinností (MYP 143)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

37. Věrné splnění malých povinností (MYP 143)

"Kdo je věrný v mále, i ve mnoze věrný jest." (Luk 16,10) Tajemství životního úspěchu spočívá ve svědomitém plnění všeho, co svět pokládá za maličkosti. Prokazování i nepatrných milosrdenství, nepatrně vyhlížející sebezapření, povzbudivá slova a napomenutí, bdění na stráži i před malými hříchy, to je křesťanství. Vděčnost za každodenní požehnání, moudré využití každé příležitosti, plné zhodnocení nám udělených schopností, to jsou věci, které od nás Mistr očekává.

Ten, který věrně plní drobné povinnosti, připravuje se na zastávání větších povinností. Člověk, který je všestranně přátelský a zdvořilý, který je v rodinném kruhu šlechetný a shovívavý, je stále připravený se obětovat, když Mistr zavolá.

Správně vyrovnaný charakter

Můžeme ochotně dát své jmění na dílo Boží, před Bohem to však má jen tehdy pravou cenu, odevzdáme-li Mu své vděčné a milující srdce. Ti, kteří chtějí být dobrými misionáři v dalekých krajích, musí nejdříve věrně vykonat misijní práci ve svém domově. Chtějí-li pracovat na vinici Páně, musí nejdříve vykonati svědomitě svou práci na tom malém úseku vinice, jehož obděláním je Pán přímo pověřil. MYP 144

"Jaké myšlenky má člověk v srdci, takový je sám." Souhrn vykonaných myšlenek tvoří dohromady celý děj celého dne a jsou to naše myšlenky, které mají hlavní úlohu na vytváření charakteru. Proto máme svá myšlení kontrolovat, neboť jediná nečistá myšlenka působí mocným vlivem na duši. Zlé myšlení zanechává ničivé stopy v našem nitru. Jsou-li však myšlení posvěcená, člověk se zušlechťuje. Duše člověka oživne a ochota k činění dobra stoupne. A tak jako jedna dešťová kapka změkčuje půdu a připravuje suchou hroudu na změkčení pro další kapky, tak jedna dobrá myšlenka otevírá cestu dalším.

I tu nejdelší cestu můžeme krok za krokem dokončit. Se vzrůstajícím počtem kroků blížíme se k cíli cesty. I ten nejdelší řetěz se skládá z jednotlivých článků. Kdyby jen jeden článek byl slabý, celý řetěz nemá cenu. Tak je tomu i s charakterem. Vyrovnaný charakter se skládá z jednotlivých článků dobře vykonaných skutků. Jestliže chybu charakteru omlouváme, místo toho abychom ji odstranili, tato jediná chyba nás učiní nedokonalými a uzavře před námi brány nového města. Kdo chce projít perlovou bránou, jeho charakter nesmí mít poskvrnu ani vrásku. Tam nemůže vstoupit nic nečistého. V zástupu vykoupených není místo ani pro jediný nedostatek.

Věrnost v každodenním životě

Dílo Boží jest dokonalé a úplné v jednotlivostech i celku. Se stejnou láskou a péčí tvořil Bůh každé stéblo trávy, s jakou stvořil celý ten velký vesmír. Máme-li dosáhnout dokonalosti jako nebeský Otec, máme i ty nejmenší věci MYP 145 vykonávat věrně a svědomitě. Cokoli konáme, konejme dobře a věrně. Mluvme pravdu i v těch nejmenších věcech. Čiňme dobře každý den. Každé naše slovo nechť je prodchnuto láskou. Rozsévejme úsměv podél celé cesty svého života! Jednáme-li tak, bude moci Bůh náš život pochválit a přijde den, kdy každého z nás Kristus osloví: "To dobře, služebníče dobrý a věrný."

V den soudu uslyší všichni ti, kteří věrně konali každodenní práci a povinnosti z lásky, ne pro odměnu, nebo pochvalu, tato slova: "Tedy dí Král těm, kteří na pravici jeho budou: Pojďte požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím vám připraveným od ustanovení světa." (Mat.25,34) Spasitel je nepřijme pro jejich velkolepé řeči a vybraná slova, kterými dokazovali svou inteligenci, ani pro honosné "dobročinné" zakládaní spolků, ale za ty nepatrné služby, kterých si snad ani mnozí nepovšimli. Za ty je odmění dle slov: "Nebo jsem lačněl a dali jste mi jísti, žíznil jsem a dali jste mi píti, hostem jsem byl a přijímali jste mne." "A odpovídaje král dí jim: Amen pravím vám: Cožkoli jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili." (v.35.40)

- The Youths Instructor 17.ledna 1901

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy