EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


36. Živá zkušenost (MYP 137)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

36. Živá zkušenost (MYP 137)

Pán života a slávy přioděl svou božskou přirozenost lidstvím, aby tím člověku dokázal, že odevzdáním Krista, nás chce spojit se sebou. Bez takového spojení nemá nikdo možnost se stát šťastným. Vysvětlujme padlému člověku, že náš nebeský Otec je teprve tehdy spokojený, když může k sobě přivinout ve své nekonečné lásce hříšníka, obráceného skrze zásluhy neposkvrněného Božího Beránka.

Nebeské zástupy usilují o tuto věc ze všech sil. Pod vedením svého Vůdce se snaží přivést nazpět ty, kteří se neposlušností oddělili od svého nebeského Otce. Podle Božího plánu se má ukázat světu velikost lásky a milosti Kristovy. V neslýchané velké ceně výkupného, které zaplatil Boží Syn za lidstvo, se projevuje ona velká láska Stvořitelova. Zbloudilý, hříšný člověk se může odpuštěním hříchů stát dokonalý, když mu bude darována Kristova spravedlnost.

Moc kříže

Pán Ježíš k sobě přitahuje celé lidstvo tak, že jedno Jeho rámě tiskne ke své hrudi lidi a druhé se pevně drží trůnu Nekonečného. O svém kříži mezi nebem a zemí pravil: "A já, až budu vyvýšen MYP 138 ze země, přitáhnu všechny k sobě." Kříž se stal středem pozornosti.

Má promlouvat k lidem a převést je přes propast, kterou způsobil hřích a tak spojit smrtelného člověka s věčným Bohem. Jen pomocí samotného kříže, může být člověk vysvobozen ze silného spojení s hříchem. Spasitel sám sebe vydal, aby zachránil hříšníka. Těm, kteří milují Ježíše, budou jejich hříchy odpuštěny a pak čisti budou s Ním spojeni. Tito lidé ponesou Ježíšovo jho. Toto břímě jim však nebude překážet, neučiní jejich náboženský život nesnesitelným. Nikoliv. Jho Kristovo je rozkoší a radostí křesťanského života. Křesťan s úctou vzhlíží k Synu Božímu, kterého dal Bůh, aby zemřel za svět na kříži, "aby ten, kdo uvěří v Něho nezemřel, ale měl život věčný."

Věrnost Kristu

Všichni, kteří se shromáždili pod krví zkropený prapor knížete Immanuele, nechť jsou věrnými vojáky zástupu Kristova. Nikdy nemohou být nevěrní a falešní. Z řad mládeže dobrovolně mnozí vstupují na stranu Krista, knížete života. Chtějí-li opravdu s Ním zůstat, musí k Němu stále upírat svůj zrak a jako od svého kapitána přijímat rozkazy. Nemohou být současně vojáky Kristovými a pomocníky satanovými, neboť tak zůstávají stále jako nepřátelé Ježíšovi. Tím způsobem by zradili své svaté pověření. Zastávali by činnost spojky mezi vojskem Kristovým a satanovým a jejich prostřednictvím by satan MYP 139 stále sváděl a odvracel srdce Kristových vojínů.

Ptám se vás, milá mládeži, kteří vyznáváte, že jste vojíny Kristovými, zdali jste již vybojovali nějakou bitvu? Čím jste se zaměstnávali? Nezapřeli jste Krista a své povinnosti, ač vám byly ve Slově Božím jasně oznámeny jen proto, že nevyhovovaly vaším přáním? Neodvedlo vás světské požitkářství ze služby Kristovy? Satan vymyslí mnohé svody; zdálo by se, že docela malými hříchy nás chce odloudit od Ježíše. Když těm podlehneme, odloudí nás mocnějšími klamy od Boha úplně.

Tvé jméno se nachází v rejstříku sborové knihy a tím se snad pyšníš, že patříš mezi dítky Boží; avšak tvůj příklad a tvůj vliv představuje zkresleně povahu Kristovu a tím můžeš i jiné od Něho odvrátit. Věřící, který neslouží Pánu z celé duše, neobětuje cele svůj život práci, kterou mu Pán určil, nemůže být šťastný, nemá pravý pokoj ani pravou radost. Přináší do sboru stále vliv světa. Není na něm viditelné pokání, neoddal se cele Bohu, ale kloní se stále více ke světu a bojuje na straně satanově místo v zástupu Kristově.

Potřeba poznání ze zkušenosti

Chtěla bych vyzvat mládež k tomu, aby přetrhla každé vlákno spojení se světem i to nejjemnější, ať v životě praktickém, nebo duchovním. "A protož vyjděte z prostředku jejich a oddělte se, praví Pán; a nečistého se nedotýkejte a já příjmu vás." MYP 140 Věnuje mládež této výzvě pozornost? Jak málo si je vědoma toho, že má svým životem a povahou dát svým bližním příklad svatostí křesťanského života. Mnozí z naší mládeže rozumějí teorii pravdy, ale jak málo jich uvedlo vliv pravdy do každodenní zkušenosti, aby se pravda stala praktickým vlivem pro jejich jednání! Kde jsou ti mladí misionáři, kteří by ochotně vykonávali každou práci na duchovním poli bělajícím se ke žni? Kde jsou ti, kteří se denně učí od toho velkého učitele, Ježíše Krista? Nikdy si nepřipouštějte, že jste s učením u konce, a že jste schopní složit zkoušku dospělosti a nezávislosti. Raději byste měli čekat v předsíni Páně na jasné pokyny, jak spolupracovat v souladu s nebeskými zástupy. Milí mladí přátelé, chci k vám mluvit jasně, neboť z celého srdce toužím po vaší záchraně. Neztrácejte čas! Nemůžete současně sloužit Bohu i mamonu. Vy jste podle zevnějšku křesťané, ale když přijdou pokušení a těžké zkoušky, budete svodům odporovat?

Křesťanské společenství

Každodenní život je boj, v němž máme aktivní podíl. Vyhledáváme v době těžkých zkoušek Ježíše pokornými prosbami a hledáme v Písmu svatém radu? Mnozí tvrdí, že není nebezpečné jít na jeden koncert, avšak kvůli tomu zanedbávají hodiny modlitby a přednášky v nichž Boží služebníci zvěstují poselství nebes. Plně bezpeční můžete být jedině tam, kde je přítomen i Kristus.

Ti, kteří si váží Spasitelových slov, MYP 141 nevynechávají modlitební hodiny nebo setkání, na které Bůh posílá své služebníky, aby mluvili o věčných věcech. Ježíš pravil: "Kde se dva neb tři sejdou ve jménu mém, tam jsem uprostřed nich." Můžete si dovolit zříci se požehnání proto, aby jste se věnovali požitkům světa? Splnění takových tužeb hluboce ovlivňuje nejen vaši povahu, ale má zhoubný vliv na povahu tvých přátel.

Kdyby všichni ti, kteří se vydávají za následovníky Kristovy, byli ve svých skutcích i myšlenkách opravdoví, vlastnili by Ducha Kristova a byli by věrnými spolupracovníky v díle Páně. Odpírali by pokušení a dokázali by, že nemají zálibu v plýtkých a lehkomyslných zábavách světa, a že se mnohem lépe cítí ve sboru, ve společnosti Kristově. Měli by tak rozhodující vliv na jiné, kteří by následovali jejich příkladu.

Činy mluví hlasitěji, než slova. Ti, kteří milují světské radovánky, nedokážou ocenit bohatá požehnání kterých by se jim dostalo, kdyby se zúčastnili shromáždění Božího lidu. Neváží si ani přednosti svého vlivu, který by mohli uplatnit u svých bližních pod dotykem Ducha Páně. Kdo s nimi půjde na ta světská shromáždění? Ježíš tam nebývá přítomen se svým požehnáním. Tím více se poddávají satanu, který se snaží vyrvat z jejich duše věčné hodnoty. Tam má nejlepší příležitost, aby vás oklamal a smísil dobro se zlem.

Účast na světských shromážděních vzbudí touhu po vzrušujících zábavách a ty MYP 142 ve velké míře ochromí mravní sílu. Ti, kteří si libují ve světských zábavách, mohou snad na sebe obléci zdání zbožnosti, nemají však živé spojeni s Bohem. Jejich víra je mrtvá, nadšení vyprchalo. Tito lidé si nejsou vědomí své odpovědnosti, aby v příhodný čas zvěstovali slova života duším vzdáleným od Krista a vedli je k tomu, aby odevzdali své srdce Pánu.

- The Youths Instructor 23.dubna 1912 také 30.března 1893

Náboženství není jen pocit

Čisté a neposkvrněné náboženství není jen pocit, ale práce lásky a milosrdenství. Takové náboženství je nutné, abychom byli zdraví a šťastní. Vnikne do svatyně zkaženého srdce a vytlačí odtud hříšné zájmy. Obsadí její trůn, posvětí vše svojí přítomností a celé srdce ozáří paprsky Slunce Spravedlnosti. Otevře okno duše k nebesům, aby paprsky Boží lásky zářily dovnitř. Vznešený jas a duchovní klid je následuje. Rozmnoží síly fyzické, duchovní i mravní, neboť ovzduší nebes naplní duši jako živá síla. Uvnitř duše se usídlí Kristus, ta "naděje slávy".

- Review and Herald, 15.října 1901

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy