EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


34. Křesťanské zkušenosti (MYP 131)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

34. Křesťanské zkušenosti (MYP 131)

Viděla jsem, že pokud u mládeže nenastane úplná změna a cele se neobrátí, je pro nebesa beznadějně ztracena. Neboť jak mi bylo ukázáno, není více než polovina mládeže, hlásící se k náboženství a k pravdě, opravdově obrácena. Kdyby byli obráceni, nesli by ovoce k slávě Boží. Mnozí se opírají o domnělou, zdánlivou naději, bez opravdového odůvodnění. Pramen není vyčištěný, proto také proudy z něho vyvěrající nejsou čisté. Vyčistěte pramen a proudy budou čisté.

Je-li srdce v pořádku, jsou vaše slova, váš oděv, vaše skutky také všechny bez chyby. Nedostává se pravé zbožnosti. Nechci tolik zneuctít svého Mistra, abych připustila, že nedbalá, frivolní a nemodlící se osoba je také křesťanem. Nikoliv, křesťan přemáhá své hříšné návyky, své vášně. Máme lék pro duši nemocnou hříchem. Tento lék je v Ježíši. Náš drahý Spasitel! Jeho milost je dostačující pro toho nejslabšího a i ten nejsilnější musí mít Jeho milost, jinak zahyne.

Spasitelná milost

Viděla jsem, jakým způsobem je možné tuto milost získat. Jdi do své komůrky a tam sám pros snažně Boha: "Stvoř mi srdce čisté, Bože, a ducha přímého obnov v mém nitru!" Mysli to vážně, upřímně! Upřímná modlitba mnoho zmůže. Je třeba zápasit na modlitbách jako Jákob. Zápasit. Ježíš potil v záhradě velké kapky krve; i ty se musíš usilovat. Neopouštěj svůj pokojík, dokud se necítíš silný v Bohu a buď bdělý. MYP 132 A právě tak dlouho, jak budeš bdít a modlit se, budeš schopen potlačovat své zlé návyky a milost Boží se může v tobě projevit. A také se projeví.

Bůh mi nedovolí, abych vás přestala varovat. Mladí přátelé, hledejte Pána celým svým srdcem. Přicházejte s horlivostí a pocítíte-li upřímně, že jste bez Boží pomoci ztraceni, když po Něm zatoužíte, jako jelen po potůčku čisté vody, tehdy vás Pán neprodleně posílí. Tehdy váš pokoj předčí všechno vaše chápání. Jestliže chcete být spaseni, musíte se modlit! Udělejte si čas. Nebuďte v modlitbách uspěchaní a nedbalí! Proste Boha, aby ve vás provedl důkladnou nápravu, aby ovoce Jeho Ducha mohlo ve vás přebývat, a abyste svítili ve světě jako světlo. Nebuďte překážkou, nebo kletbou pro věc Boží; naopak, můžete se stát pomocí a požehnáním. Našeptává vám snad satan, že se nemůžete plně a svobodně radovat ze spasení? Nevěřte mu.

První kroky

Je výsadou každého křesťana být obšťastněn pronikavým působením Ducha Božího. Sladký božský pokoj naplní vaši mysl a vy budete rádi přemýšlet o Bohu a o nebi. Budete hodovat na slavných zaslíbeních Jeho Slova. Ale uvědomte si nejdříve, že křesťanský život teprve začínáte. Vězte, že jste učinili první kroky na cestě k věčnému životu. Nebuďte zklamáni. Obávám se, ano, já vím, že mnozí z vás ani nevědí, co to je náboženství. Pociťujete jakési vzrušení, jakési pohnutí, ale nikdy jste neviděli hřích v jeho obrovitosti. MYP 133 Nikdy jste nepocítili svůj nedokonalý stav a neodvrátili se od svých zlých cest s trpkou bolestí. Nikdy jste nezemřeli světu. Dosud milujete jeho radovánky a rádi zahajujete rozhovor o světských věcech. Ale když se mluví o pravdě Boží, tu nemáte co říci. Proč jste tak tiší? Proč jste tak hovorní při světských věcech a tak tiší při předmětu, který se vás má nejvíce dotýkat, - předmět, který má zaujmout celou vaši duši? Pravda Boží ve vás nepřebývá.

- Svědectví pro církev - 1T 158-159

Otevři cestu Božímu požehnání

Satan nemá z ničeho takovou obavu, jako z toho, že lid Boží očistí svou cestu a odstraní všechny překážky tak, aby Pán mohl vylít svého Ducha na vlažný a neobrácený zbor. Kdyby mohl satan uskutečnit svůj záměr, nenastalo by až do konce času v žádném zboru ani v nejmenší míře duchovní probuzení. Nám však jeho plány nejsou neznámé a proto můžeme odporovat jeho moci. Je-li cesta otevřená vlivu Ducha svatého, dostaví se i požehnání. Tak jako nemůže satan zabránit, aby nepršelo, tak nemůže zabránit rose nebeského duchovního požehnání. Ani satan, ani zlí lidé, nemohou zamezit Duchu svatému v díle Božím a nemohou jej vyloučit ze shromáždění věřících, jestli oni s pokorným a zkroušeným srdcem vyznávají a zanechají své hříchy a s důvěrou očekávají na splnění Božích zaslíbení.

- Review and Herald 22.března 1887

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy