EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


29. Vítězný život (MYP 109)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

29. Vítězný život (MYP 109)

Důvěra kotvící v Boží moci, přinese duši pokoj. Duch svatý udělí větší sílu člověku, který se rozhodl řídit svůj život podle světla obdrženého z nebe. Milost Ducha svatého spolupracuje s rozhodnutím člověka, doplňuje jeho slabosti, ale nemůže nahradit osobní živou víru. Úspěch a zdárný výsledek křesťanovy práce záleží na osvojováni si světla, které mu Bůh udělil. Samozřejmě, že přicházející Boží světlo a důkazy Jeho moci neučiní ještě křesťana svobodného a vítěze v Kristu; je to mnohem větší potřeba síly, vůle a schopnosti duše, které vedou k opravdovému odevzdání se Jemu slovy: "Věřím, Pane, pomoz nedůvěře mé." (Mar.9,24)

Srdečně se těším z krásného pohledu do budoucnosti, který nám byl představen; i vy to dělejte. Radujte se a oslavujte Pána za Jeho nevýslovnou lásku a dobrodiní. Co nemůžete pochopit, svěřte Jemu. On vás miluje a s účastí hledí na vaše nedostatky. Žehná vám "všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu." (Efez.1,3) Neuspokojilo by to nebeského Otce, kdyby udělil těm, kteří milují Jeho Syna, méně požehnání, než Jemu.

Satan se snaží, aby odpoutal myšlenky věřících od mocného Záchrance a obrátil je na jejich hříšný stav. Ačkoliv Ježíš zná naši minulost, přece nám odpustí naše hříchy; neurážejme Ho tím, že pochybujeme o Jeho lásce. Domněnky, že Bůh nám neodpustí naše hříchy, položme ke kříži, jinak by se otrávil pramen životní radosti. Dotírá-li satan na vás svými hrozbami, odvraťte se od něho MYP 110 a utěšte svou duši Božími zaslíbeními. Mrak sám o sobě může být temný, když jej však pronikne nebeský jas, zazáří zlatým leskem, poněvadž na něm spočívá sláva Boží.

Dítky Boží se nemají poddávat pocitům a hnutí myslí. Kolísají-li mezi nadějí a bázní, zraňuje to srdce Kristovo, neboť jim dal zjevný důkaz své lásky. Přeje si, aby byli utvrzeni, posilněni a upevnění v nejsvětější víře. Přeje si, aby radostně konali dílo, ke kterému je povolal; tehdy se stanou jejich srdce v Jeho rukou zlatými harfami, jejichž každá struna bude znít chválou a díkuvzdáním Tomu, jehož Bůh poslal, aby sňal hříchy světa.

Kristova láska k Jeho dítkám je stejně něžná, jako silná. Ano, je silnější než smrt; neboť zemřel, aby vykoupil naše spasení a nás tajemným způsobem a navěky učinil jedno s Ním. Tak silná je Jeho láska, že ovládá všechnu Jeho moc a užívá ohromné zdroje nebes pro dobro Jeho lidu. Je neměnná, beze stínu změny - táž včera, dnes i na věky. Ačkoliv hřích vždy existoval, snaže se působit proti této lásce a zamezit jejímu vylévání se na zem, ona stále plyne v bohatých proudech k těm, za něž Kristus zemřel.

- TM 518-519

Dominující vliv

Nezapomínejte, že náboženství ve vašem životě není pouze jednou z autorit mezi ostatními; ono musí být autoritou, která panuje nad všemi ostatními.

- CT 489

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy