EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


28. Jak býti silný (MYP 107)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

28. Jak býti silný (MYP 107)

Kristus vykonal vše, abychom se stali silnými. Poslal nám Duch svatého, jehož úkolem je připomínat nám všechna Jeho zaslíbení, abychom dosáhli pokoj a odpuštění hříchu. Jestliže upřeme naše zraky na Spasitele a budeme se spoléhat na Jeho sílu, budeme mít pocit jistoty, protože spravedlnost Kristova bude i naší spravedlností…

Mluvíme-li stále o své slabosti, uvalujeme hanbu na Krista. Místo na sebe a svou slabost, hleďme stále na Krista, rozmlouvejme o Něm a každý den Mu budeme podobnější. Tak budeme moci lépe použít nabízenou pomoc a zakusíme mnohé požehnání.

Žijeme-li v tak úzkém společenství s Kristem, posílíme-li se v Jeho síle, budeme našemu okolí k požehnání. Kdybychom činili vše podle Božího přání, naše srdce by bylo podobno zlaté harfě, z jejíž každé struny zní chvalozpěv našemu Vykupiteli...

Viz slávu Boží

Jestli tě obklopuje pokušení, starosti a pochybnosti, jestli trpíš a již si zoufáš, jestli již začínáš pochybovat, tehdy, právě tehdy pohleď vzhůru, kde tvůj duchovní zrak naposledy viděl světlo, a tu paprsky Boží slávy rozptýlí temnotu, MYP 108 která tě obklopuje. Jestli se hřích dere na přední místo ve tvé duši, jestli pociťuješ výčitky svědomí, jestli nevěra jako temný mrak halí tvé nitro, jdi, utíkej se ke Spasiteli. Jeho milost je postačitelná k přemožení hříchu. On ti odpustí, dá ti klid a radost...

Proto nemluvme již více o své slabosti a nemohoucnosti. Zapomínejme na ty věci, které jsou za námi, ale úsilně chvátejme na cestě k nebesům. Nezanedbávejme ani jedinou příležitost, která nás může učiniti způsobilejší k službě Bohu. Tehdy jako zlatá niť protká zbožnost naše životy a když andělé uvidí naši oddanost, budou opakovat Boží zaslíbení: "Způsobíme to, že dražší bude člověk nad zlato čisté, člověk pravím, nad zlato z Ofir." (Iz.13,12) Celá nebesa jásají, když slabí, chybující lidé oddají sebe Ježíši a žiji životem Jeho slávy.

- Review and Herald 1.října 1908

Radost skrze lítost

Bůh určil člověku podmínky spasení. Člověk, který vyznal a litoval svůj hřích, s pokorou vezme na sebe svůj kříž a následuje Pána. Skutečnost, že Pán Ježíš ve své oběti přijal na sebe takové ponížení, jakého člověk nemusí byt nikdy účasten, měla by umlčet každého reptajícího. Když člověk - podobně jako Jákob - vyzná a vážně lituje svých přestoupení před Bohem a důvěřuje Kristu jako Vykupiteli hříšníků, tehdy pronikne jeho nitro nejsladší radost.

- The Sings of the Times 4.března 1880

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy