EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


25. Zdokonalování charakteru (MYP 99)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

25. Zdokonalování charakteru (MYP 99)

Pán Ježíš nám netvrdí, že je snadné získat dokonalou povahu. Vznešenou a ušlechtilou povahu nikdo nezdědil. Nezískáme ji náhodou. Šlechetnou povahu získáváme osobním úsilím skrze zásluhy a milost Kristovu. Bůh dává nadání a rozumové schopnosti, ale my si vytváříme povahu. Vytváříme ji tvrdým, usilovným bojem s vlastním já. Musíme zápasit proti dědičným sklonům ke zlu. Musíme být přísní sami na sebe a nesmíme nechat ani jediný povahový rys bez povšimnutí.

Nikdo nemá tvrdit, že nemůže odstranit své povahové vady. Dojdeme-li k takovému přesvědčeni, určitě se připravíme o věčný život. Možnost změny závisí na tvé vůli. Kdo nechce, nezvítězí. Opravdovým problémem je narušené, neposvěcené srdce a neochota podřídit se Božímu vedení.

Vytyčte si vysoký cíl

Mnozí lidé, kterým Bůh dal schopnosti konat významnou práci, dosahují jen malých výsledků, protože se málo snaží. Tisíce lidí prožívají život, jakoby neměli žádný určitý cíl nebo plány, pro které by žili. Obdrží odplatu úměrnou vykonanému dílu.

Pamatujte na to, že nikdy nedosáhnete vyššího cíle, než jaký jste si vytyčili. Stanovte si vysoký cíl MYP 100 a postupně ho uskutečňujte i za cenu bolestné námahy, sebezapření a obětí. Nenechejte se ničím zadržet. Životní okolnosti nespřádají své sítě kolem nikoho tak pevně, aby musel zůstat bezmocný a v nejistotě. Těžké okolnosti vás mají vést k rozhodnutí, abyste je překonali. Vítězství nad jednou překážkou vám dodá více schopnosti a odvahy jít vpřed. Postupujte odhodlaně správným směrem a okolnosti se stanou vašimi pomocníky, nikoli překážkami.

Pěstujte všechny stránky charakteru

Buď ctižádostivý, abys v sobě vypěstoval ušlechtilé povahové vlastnosti ke cti svého Mistra. Na každém stupni růstu své povahy se máš líbit Bohu. Můžeme toho dosáhnout. Vždyť Enoch se také líbil Bohu, i když žil ve zkažené době. Enochové žijí i v naší době.

Stůj pevně jako Daniel - věrný státník - který zvítězil nad pokušením. Neměli bychom zklamat Spasitele, který nás tolik miloval, že dal svůj vlastní život, aby vymazal naše hříchy. Kristus prohlašuje: "Beze mně nemůžete učinit nic." (Jan 15,5) Nezapomínejme na to! I přesto, že jsme se dopustili chyb, zvítězíme, jestliže si své chyby uvědomíme a budeme je pokládat za varovné signály. Tak změníme porážku ve vítězství, zklameme nepřítele a oslavíme svého Vykupitele.

Povaha vytvořená podle Božího vzoru je jediným pokladem, který si z tohoto světa přeneseme do Božího království. MYP 101 Věřící, kteří se na této zemi učí u Krista, vezmou si všechno, co se od Něj naučili, s sebou do nebeských příbytků. I v nebi se budeme stále zdokonalovat. Jak je důležité, abychom svou povahu rozvíjeli již zde na zemi!

Kde Bůh přikazuje, tam také uschopňuje

Nebeské bytosti spolupracují s každým člověkem, jenž pevnou vírou usiluje o dokonalost povahy, která se projeví bohulibým jednáním. Každému, kdo o ní bojuje, Kristus říká: Jsem po tvé pravici, abych ti pomáhal.

Když vůle člověka spolupracuje s Boží vůlí, stává se nepřemožitelnou. Všechno co od nás Pán Bůh požaduje, můžeme splnit v Jeho síle. Všechny Boží příkazy zároveň obsahují sílu k jejich vykonání.

- COL 331-333

Ustavičná závislost na Bohu

Ti, kdož si neuvědomují svou závislost na Bohu, v pokušení padnou. Snad se domníváme, že naše nohy stojí pevně a že se nikdy nepohneme. Pravíme v důvěře: "Vím, komu jsem uvěřil, nic nemůže otřást mou vírou v Boha a Jeho Slovo." Satan však využívá našich zděděných a pěstovaných rysů povahy a zaslepuje naše oči, takže nevidíme své potřeby a chyby. Jedině tehdy, když poznáme vlastní slabost a hledíme upřeně na Ježíše, můžeme kráčet bezpečně.

- DA 382

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy