EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


24. Kupředu a vzhůru (MYP 95)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

24. Kupředu a vzhůru (MYP 95)

Ráda bych vystihla krásu křesťanského života, neb začátek křesťanství znamená svítání života. Křesťan, jehož přirozenost je vedená Božím zákonem stále kráčí kupředu a vzhůru, denně se přibližuje nebeskému domovu, kde na něj čeká koruna života a nové jméno, které žádný nemůže přečíst než ten, kdo je obdrží. Neustále roste ve štěstí, svatosti a užitečnosti. Pokrok každého roku převýší předešlý.

Pán představuje mysli mládeže symbolický žebřík, dosahující od země až k nebi. Nad ním stojí Bůh a zář Jeho slávy dopadá na každý stupeň. Jeho oko bdí nad těmi, kteří stoupají vzhůru a slábnou-li jejich ruce a nohy, je hotov jim poskytnout pomoc. Ano, zvěstujte radostné poselství, že každý, kdo vytrvale stoupá po tom žebříku, neprohloupí, ale dosáhne vstupu do nebeského města.

Satan pokouší mládež v mnohých věcech. Vede boj na život a na smrt a zkouší vše, aby jejich duše zničil. Bůh je však nenechá samotné bojovat proti pokušiteli. Jako všemohoucí pomocník jim stojí po boku.

Mnohem silnější než náš nepřítel jest Ten, který přišel na tento svět v těle člověka, stál proti satanu a přemohl všechna pokušení, která jen mohou postihnout mládež dneška. Kristus je jejich nejstarší bratr. Ve své něžnosti a vznešenosti se o ně zajímá. Stále o ně pečuje a raduje se, MYP 96 když hledají Jeho přízeň. Jejich modlitby předkládá ve své spravedlnosti Bohu jako libou vůni oběti. V síle Kristově může mládež snášet tvrdý boj života jako věrní bojovníci kříže. Posilněni silou Kristovou jsou schopní dosáhnout vysoký ideál. Oběť přinesená na Golgatě je zárukou jejich vítězství.

Bůh nežádá nemožné

Církev je tvořena velkými i malými nádobami. Bůh nežádá něco nesmyslného. On neočekává od menší nádoby, že bude mít objem jako ta velká. Každý Mu má vrátit jen to, co obdržel. Ale ne to, co nedostal. Učiňte to nejlepší co můžete a Bůh přijme vaši snahu a dodělá zbytek. Vykonejte věrně povinnosti, které vám leží nejblíže a Mistru to bude příjemné. Avšak v touze konat velké věci, nezanedbávejte vaše drobné povinnosti.

Hleďte, abyste nezanedbávali modlitbu v komůrce a zkoumání Jeho Slova. Tyto dvě věci ostří vaši zbraň proti nepříteli, který vám klade překážky na cestě k nebesům. Zanedbáte-li jen jednou modlitbu a zkoumání Písma, otvíráte možnost dalším zanedbáním. První projevení odporu proti vlivu Ducha svatého otevírá cestu dalšímu odporu. Tak se srdce zatvrdí a svědomí otupí.

Jestli však pokušením odpíráme, usnadňujeme si další odpor proti němu. Každé sebeobětování usnadní další oběť. Každé odolání MYP 97 pokušení, každé sebezapření, každé zvítězení nad hříchem je setbou pro věčný život. Každý nezištný čin posílí člověka v duchovním životě. Ten, kdo se snaží dosáhnout podoby Kristovy, bude zušlechtěn a čím dále tím více Kristu podoben.

Důvěra nechť vzrůstá

Pán si váží vaší svahy, kterou chcete dosáhnout Boží ideál. Jestli jste se však dopustili chyby nebo hříchu, nedomnívejte se, že se již nemůžete modlit a nejste hodni se k Němu přiblížit. „Synáčkové moji, totoť vám píši, abyste nehřešili. Pakliť by kdo zhřešil, přímluvce máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého.“ (1J 2,1.) Otevřená Otcovská náruč čeká na marnotratného syna. Jdi k Němu a svěř se Mu se všemi chybami a hříchy. Pros Boha, aby ti dal sílu do dalšího boje. V Něm se nikdy nezklameš. On nikdy nezklame a nezneužije tvou důvěru.

Počítej ve svém životě se zkouškami. Jimi Pán odstraňuje drsné hrany z tvého charakteru. Nereptej! Tvé stýskání ještě znesnadní tvé zkoušky. Cti Pána pokorou a poslušností. Trpělivě snášej všechny těžkosti. Ať přebývá láska ve tvém srdci i tehdy, musíš-li snášet křivdy a nespravedlnost. "Zdržuj jazyk svůj od zlého a rty své od mluvení lsti. Odstup od zlého a čiň dobré, hledej pokoje a stíhej jej. Oči Hospodinovy obrácené jsou k spravedlivým a uši jeho k volání jejich." (Žalm 34,14-16.)

Nezoufej; trpělivě čekej, vždyť i ten nejtemnější den se skončí. "V utišení se, a v doufání bude MYP 98 síla vaše." (Iz 30,15.) Kristus zakusil sílu pokušení, avšak zná i sílu k odporování zlu. Jeho ruka je vždy milostivě vztažená k pomoci každé trpící duši. Zoufajícímu v pokušení praví: "Dítě mé, zdaliž jsem pro tebe netrpěl a nezemřel? Což ve mně nemůžeš doufat? Jak mnohé budou dny tvého života, tak bude trvat i tvá síla."

"Uval na Hospodina cestu svou a slož v Něm naději, onť zajisté všecko spraví." (Žalm 37,5) I tobě praví: "Pojď ke mně všichni ... já vám odpočinutí dám," odpočinutí, které svět nemůže dát, ani vzít.

Nevyslovitelná je radost duše, která plně důvěřuje Bohu.Zkoušky ji neroztrpčují, opovrhování světa ji nebolí. Své "já" ukřižovala. I když ji povinnosti svírají den co den více, pokušení sílí, zkoušky vzrůstají, přece nekolísá, neboť ji Bůh dává potřebnou sílu.

- The Youths Instructor 26.června 1902

Cena vítězství

Kristus obětoval pro člověka vše, aby mu umožnil získat nebeské království. Nyní má ukázat člověk, co zda je ochoten obětovat sám sebe pro Krista, aby dosáhl korunu věčné slávy. Ti, kteří mají ponětí o velikosti ceny vykoupení, nebudou reptat, že musí se slzami rozsévat, a že údělem křesťana v tomto životě je jen zápas a sebezapření.

- The Sings of Times 4.března 1880

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy