EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


22. Výstraha před skepticismem (MYP 85)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

22. Výstraha před skepticismem (MYP 85)

S velikou úzkostí sleduji naši mládež. Dovolte mi, abych vás varovala, mladí přátelé. Znám nebezpečí, které vám hrozí. Nechť vaše srdce neomámí pýcha nad tím, co znáte. Lepší je čisté, pokorné srdce, než veškerá moudrost, bez bázně Boží.

Naše mládež se jistě setká s pochybovači a nevěřícími, proto je velmi potřebné, abychom se dobře vyzbrojili a byli hotoví odpovědět každému, "kdož by požádal počet z naděje té, kteráž jest v nás, a to se vší tichostí a bázní." Tomáš Paine již nežije, ale jeho díla žijí k prokletí světa. A všichni ti, kteří pochybují o pravdivosti Božího Slova, vkládají ty výplody nevěrectví do rukou nezkušené mládeže, aby naplnili jejich srdce jedovatou atmosférou pochybovačnosti. Satan svým duchem působí skrze zlé a nevěřící lidi. Jeho cílem je zruinovat duše.

Nebezpečí spojování se se skeptiky

Žijeme v době nevázanosti, kdy mladí lidé i staří bez ostychu hřeší. Jestli nebudeme naši mládež s láskou chránit proti špatným vlivům, jestli že ji nevyzbrojíme pevnými zásadami, jestli ji nevyhledáme lepší společnost a hlavně četbu, která usměrňuje jejich vnitřní život - mohou se nakonec stát kořistí společnosti mravně zkažené, jako byli obyvatelé sodomští. MYP 86 Zevnějšek takové světské společnosti může býti vábivý, ale tím nepřestává být nebezpečný, neboť bojují proti Bibli. Stále se snaží, aby základy naší víry podkopali a aby zničili a zesměšnili „starosvětskou“ svědomitost požadovanou evangeliem.

Mládež se často stýká s lidmi, kteří mají sklon k pochybování. V mnoha případech to rodiče zpozorují až tehdy, když zlý vliv vykonal své zhoubné dílo a mládež nakazil. Musíme mládež pečlivě poučit, správně se dívat na charakter takových lidí, aby s nimi nenavazovali kamarádství a neposlouchali jejich zdánlivou moudrost a posměvačnost! Nebude-li míti naše mládež odvahy, aby přerušila s takovými lidmi veškeré styky, upadnou do jejich osidla a budou přemýšlet a myslet tak jako ostatní; na náboženství a biblickou víru budou pohlížet lehkomyslně.

Sebedůvěra a duchovní slepota

Kéž by viděl mladý člověk jásající tvář satanovu, když se mu podařilo poskvrnit jeho duši. Všelikým způsobem se snaží položit osidla pokušení mezi různé životní okolnosti, ve kterých lidé žijí. Učiní vše, aby vyhlédnutou oběť polapil a nehledá-li taková duše Boží pomoc, nebude mít ani tušení o osidle pro ni připraveném, a ve své domýšlivosti a soběstačnosti brzy padne. Zavrhne víru, kteráž je jednou dána svatým. MYP 87 Takto mluvím k mládeži, protože mi Pán ukázal na ta mnohá nebezpečí, která ji hrozí. Domýšlivost přivádí člověka do satanova osidla. Mládež jí postižená nežádá Pána o radu, nepokládá Boha za svou pevnost a sílu. Vstupuje do neznámé oblasti s mylným pocitem, že je schopná vlastním rozumem poznat dobro, pochopit Boží divy a poznat pravdu.

Více než o kterékoliv jiné se bojím o budoucnost domýšlivých, nebo ti určitě upadnou do osidel odvěkého nepřítele. Zhoubný vliv zkažených přátel působí nejvíce na domýšlivé. Takoví kamarádi pochlebováním, lichocením a zvelebováním jejich schopností, burcují jejich ctižádost a namlouvají jim, že s jejich přispěním mohou dosáhnout vysokého postavení a výsledkem bude mravní zkáza. Ti, kteří se sami vychloubají a mnoho si o sobě myslí, opovrhovat krví smírčí oběti a pohrdat Duchem milosti.

Děti těch rodičů, kteří zachovávají sobotu, a měli velké poznání, a byli předmětem nejláskyplnější péče, mohou být mezi těmi, kteří přinesou svým rodičům jenom hanbu a spoušť, neboť rozsévají vítr a sklízet budou bouři. Na nebeském soudu bude u jmen těch, kteří hřešili proti velikému světlu známosti pravdy, poznamenáno: "Odešli od Pána a slavné moci Jeho!" Mnozí lidé zahynou MYP 88 s těmi, kteří zavrhovali milost Boží.

Raději bych viděla své děti v lůnu hrobu, než na stezce, vedoucí k zahynutí. Strašná skutečnost, že jsem vychovala dítky, které bojují proti Bohu nebes, rozšiřují tábor nevěřících a kráčejí pod černým praporem satanovým, by mně naplnila hrůzou.

Potřeba mravní odvahy

Naše mládež je vystavena pokušením ze všech stran, proto ji máme vychovávat, aby pohlížela vzhůru k vyšší moci a vyšším věcem, než jaké mohou poskytnout smrtelníci. Všude potkáváme lidi, kteří zavrhují Boha a ze zvyku zavrhují i křesťanství. Jmenují je dětskou pohádkou, vymyšlenou neuvědomělými lidmi, kterou se balamutí prostí lidé.

Ti, kteří nemají dostatek odvahy, nemohou stát jako obránci pravdy. Nemají dost mravní síly, aby řekli posměvači: "Buď přestaneš s takovými rouhavými řečmi, nebo odcházím. Ježíš je Vykupitelem světa i mým osobním Spasitelem, v Němž mám naději na věčný život." Takový postup si zjedná úctu a umlčí posměvače. Jestliže uvedeš důvody své víry i on podá protidůvody. Pouhá tvá slova by jej snad neusvědčila, ale vliv a moc tohoto tvého života, žiješ-li dle zásady Kristovy a dle vůle Boží a v tvém životě projevující se bázeň Boží, usvědčí jej o klamu v němž se nachází.

Není smutnějšího pohledu, než na ty, kteří byli vykoupeni krví Kristovou, MYP 89 kteří svými schopnostmi mohli oslavovat Boha, když si činí posměch z Božího, milostiplného poselství evangelia, zavrhují božství Kristovo a doufají ve svou časnou pomíjitelnou moudrost. Avšak když přijdou do ohně zkoušek, když se mají dívat přímo smrti do očí, rozplynou se jejich mylné názory, jako loňský sníh.

Jak je hrozné stát u rakve člověka, který zavrhl volající hlas Boží milosti. Jak hrozně to zní, když je třeba vyslovit: "Zde odpočívá ztracený život!" Zde leží člověk, který mohl dosáhnout nejvyšší duchovní úroveň, mohl získat věčný život, avšak obětoval jej satanu, dal se omámit lidskou moudrostí, stál se hračkou v rukou satana! Naděje křesťana je však bezpečná kotva duše, dosahující až za oponu, kam vešel za nás Ježíš. Dosahuje až za oponu, kam vešel Kristus jako náš Prostředník Máme k vykonání zvláštní dílo, ve kterém se máme dokonale připravit na boj ležící před námi.

Bouře se přibližuje

Mládež by měla hledat Boha mnohem opravdověji než dosud. Blíží se bouře. Musíme se připravit, abychom snesli její nápor obrácením se k Bohu a pevnou vírou v našeho Pána Ježíše. Pán povstane a zatřese zemí. Zmatek zuří ze všech stran. Tisíce lodí se potápí denně na dno mořské. Hromadně tonou celé flotily. Miliony lidí se stávají obětmi neštěstí. Požáry se nečekaně vznítí a lidským úsilím nemohou býti uhašeny. Zničí celé paláce i s lidmi. MYP 90 Železniční neštěstí jsou stále častější. Srážky dopravních prostředků a smrtelné úrazy se budou dít na hlavních dopravních tepnách a křižovatkách bez předchozího varování. Konec je blízko... doba milosti se uzavírá. Ó, hledejme Boha dokud ještě může nalezen býti, volejme jej, dokud blízko jest. "Hledejte Hospodina všichni tiší země, kteříž soud jeho činíte; hledejte spravedlnosti, hledejte tichosti. Snad se ukryjete v den hněvu Hospodinova." (Sof.2,3)

- The Sings of the Times 21.dubna 1890

Denní závislost na Bohu

Když ráno vstáváte, pociťujete svou bezmocnost a potřebu Boží síly? Předkládáte pokorně a z celého srdce své prosby o potřebu k Otci nebeskému? Jestliže ano, andělé zaznamenávají vaše prosby. Jestliže tyto modlitby nevyšly z pokryteckých úst, pak v případě nebezpečí, že by jste nevědomky učinili zlé, váš strážný anděl vás povzbudí k lepšímu rozhodnutí a vnukne vám slova a ovlivní vaše skutky.

Jestliže nepociťujete žádné nebezpečí a neprosíte-li o pomoc a sílu proti pokušením, jistě zbloudíte. Vaše zanedbaná povinnost bude označená v Boží knize v nebesích a v den soudný budete na váze nalezeni lehcí.

- 3T 363-364

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy