EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


21. Zrádnost hříchu (MYP 83)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

21. Zrádnost hříchu (MYP 83)

Neexistuje nic lstivějšího než hřích. Jím bůh tohoto světa - satan - oklame, zaslepí a nakonec uvrhne do zkázy. Se svým pokušením nevystoupí veřejně, ale zastírá je. Hodování a opilství spojí s oslavami pokroku a takto uchlácholené duše se domnívají, že to vše poslouží jejich prospěchu. To je jen část satanovy práce, jeho pekelného umění - zastřený klam. Duše polapené tímto klamem hned při prvním kroku, jsou hotové dělat další kroky. Vždyť je mnohem snadnější poslouchat náklonnosti svého vlastního srdce a sladkému našeptávání svůdce, než proti němu bojovat.

Ó, jak bystře sleduje satan své oběti, jak kráčejí po jím připravené cestě a přijímají jeho bludy. On po nich nežádá, aby se úplně zřekli modlitby, spokojí se s tím, když se tato vykonává pouze ze zvyku jako náboženská formalita. Vždyť tak se mohou státi jeho ještě účinnějšími nástroji. Rafinovaně slučuje svůj klam s náboženským vyznáním a životními zkušenostmi lidí a takovým způsobem své dílo mocně šíří.

Sebezkoumání

Důkladné zkoumání sebe je pro každého nutné. Ve světle Písma si máme položit otázku: Jaký je stav mého srdce? Je dobré anebo zkažené? Zažil jsem jeho skutečné vnitřní obnovení, nebo v něm zůstává nadále plno smyslnosti MYP 84 a veškerá změna jež nastala, je pouze v povrchnosti a v zevních projevech? Pozvedni se v duchu až k Božímu trůnu a v nebeském světle zkoumej, nenachází-li se v tvém srdci tajný hřích nebo modla, s níž si dosud nezúčtoval. Modli se, ano, modli se, ale tak, jako dosud nikdy, aby tě klamy satanovy nesvedly k bezstarostnosti, lhostejnosti, duchovní vlažnosti a k povrchnímu plnění svých povinností, jen pro uklidnění svého svědomí...

Mezi hříchy poslední doby patří i větší náklonnost k světu, než k Bohu. Buď upřímný k sobě samému. Zkoumej se pečlivě. Jak málokterý z nás může říci po upřímném sebezkoumání: "Já nepatřím mezi ty, které Písmo svaté označuje jako 'rozkoší milovníky více, než milovníky Boha.' (2.Tim 3,4)". Jak málo jich může o sobě říci: "Zemřel jsem světu; život, kterým nyní žiji, to je život víry v Syna Božího. Můj život je skryt s Kristem v Bohu. A když se Kristus projeví v mém životě, tak i já objevím se s Ním v slávě."

Ó, jak velká je milost a láska Boží, cennější nad nejdražší zlato. Pozdvihne a zušlechtí více, než cokoliv jiného. Srdce a jeho touhu vede k nebesům. Zatímco marnost světa, ziskuchtivost, touha po nádheře kolem nás zuří, pozdvihujeme své srdce k Bohu a rozmlouváme s naším Spasitelem. Naše duše touží po Boží milosti, pokoji, spravedlnosti a opravdové svatosti. Denní styk s Bohem a přemýšlení o nebeských věcech vtiskuje duši Kristův obraz.

- Review and Herald 11.května 1886

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy