EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


23. Jediný slabý (MYP 91)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

23. Jediný slabý (MYP 91)

Lichotíme si tím, že jsme lepší než druzí. Avšak má-li náš jinak silný charakter jen jediné slabé místo, jsme dosud ve spojení s hříchem. Služba srdce se pak štěpí ve službu Bohu a hříšnému "já". Dítko Boží musí v sobě vypátrat každý skrytý hřích a dovolit Bohu, aby jej z jeho srdce odstranil. Věřící musí zdolat i ten jediný hřích, neboť Bůh nepovažuje žádný hřích za malinký.

Najdeme takové, kteří říkají: "Nejsem popudlivý, ale když mně druzí vyprovokují, stanu se i hrubým, třebaže pak vždy lituji nerozvážného počínání." Jiní praví: "I já mám své chyby, ale to, co činí ten neb onen můj známý, to je hrubost." Pán nám nerozdělil hříchy na malé a velké, že následky jedněch jsou takové a jiných takové. Proto ani my je nesmíme třídit.

Řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. Můžeme jmenovat celý řetěz dobrých vlastností, ale přijdeme-li na jediný slabý článek, poznáme, že se na takový řetěz nemůžeme spolehnout. Každá duše, která vstupuje do řad dítek Božích, si má určit, jakým způsobem může dosáhnout úplného vítězství nad hříchem. Netrpělivé slovo, tlačící se na tvůj jazyk, nesmíš vyslovit. Musíš odvrhnout myšlenku, že druzí nehodnotí správně tvé schopnosti. MYP 92 Zbav se té myšlenky, že jsi mučedník, a uchop se zaslíbení Kristova: "Dosti máš na mé milosti."

- Review and Herald 1.srpna 1893

Ovládání myšlenek

„Měli byste utéci ze satanovy začarované půdy a nedovolit, aby se vaše mysl zpronevěřila Bohu. Skrze Krista můžete a měli byste být šťastní, měli byste si zvyknout ovládat sebe. Vaše myšlení musí být podřízeno Boží vůli a vaše pocity pod kontrolou rozumu a náboženství. Svou představivost nemáte proto, abyste ji dovolili bloudit bez jakéhokoliv cíle. Musíte ji krotit a usměrnit. Je-li myšlení nesprávné, pocity budou zlé. Myšlení a cítění spolu vytváří mravní charakter. Domníváte-li se, že jako křesťané nejste povinni krotit své myšlení a city, býváte svedeni vlivem zlých andělů, říkáte si o jejich přítomnost a jejich dohled. Pakliže povolujete svým dojmům a myšlenkám jít cestou podezírání, pochybování a naříkání, budete mezi nejnešťastnějšími smrtelníky a váš život ztroskotá.“

- 5T 310

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy