EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


20. Odolávaní pokušení (MYP 81)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

20. Odolávaní pokušení (MYP 81)

Účastníci božské přirozenosti nebudou otevírat dveře pokušení. Nepřítel bojuje s vypětím všech sil proti těm, kteří se usilují žít křesťanským životem. V naději, že dosáhne úspěchu, pokouší je a snaží se je uvésti do zoufalství. Ti, kteří stojí pevně na Skále věků se však nestanou obětí jeho lsti. Pamatují na skutečnost, že Bůh je jejich nebeským Otcem a Kristus pomocníkem. Že Spasitel přišel proto na naši zem, aby každé unavené a pokoušené duši poskytl pomoc a obdařil ji silou, aby zvítězila v každém pokušení, jako i On zvítězil. I já znám moc pokušení a vím, jaké nebezpečí všude číhá, ale vím také, že stojí pokoušeným k dispozici dostatečné síly k přemožení i těch nejsilnějších pokušení.

Vyhýbejte se zbytečným pokušením

"Věrný jest Bůh, který nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobí s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti." (1.Kor. 10,13) I my máme zde vyměřenou práci, kterou máme konat, ale zbytečně se vydávat do nebezpečí pokušení, nám není dovoleno. Bůh praví: "A protož vyjděte z prostředku jejich a oddělte se praví Pán; a nečistého se nedotýkejte a já přijmu vás. A budu vám za Otce a vy mi budete za syny a dcery..." (2Kor 6,17-18.) Vyhledáváme-li světskou společnost pro zábavu a přizpůsobujeme se zvykům světa, máme-li s ním společné zájmy, MYP 82 tehdy jsme vstoupili na cestu pokušení a hříchu. Jak potom můžeme očekávat ochranu Boží od pádu do zahynutí?

Varujme se špatného vlivu světa. Neprocházej se bezúčelně a lehkomyslně mezi pevnostmi satanovými. Nechoď tam, kde víš, že na tě číhá pokušení, které tě může svést. Jsi-li však v tak úzkém vztahu k Bohu a máš-li Jeho poselství, můžeš slovem "v pravý čas" oslavit Boha a pomoci pokoušeným duším i v místech temnoty. Kristus prosil Otce: "Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od toho zlého."

- Review and Herald 14. dubna 1904

Povinnost nad záliby

Když se mládež usiluje osvobodit se z područí satanova, tu on zdvojnásobí své pokušení. Využívá jejich nezkušenost a nevědomost a zahaluje hranici mezi dobrem a zlem. Sám se proměňuje v anděla světlosti, vábí na zakázanou cestu a tam slibuje krásu a slávu. Oblíbí-li si mládež více zábavu a dává-li jí přední místo před povinností, bude pro ni těžko jeho pokušením a svodům odolat. Nepostřehne nebezpečí, které ji hrozí, zúčastní-li se jen jednou na zakázaných zábavách. Našeptávání satanovo bude probouzet všechny zlé sklony dřímající v srdci.

- The Sings of the Times 19.ledna 1882

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy