EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


17. Pravé obrácení (MYP 71)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

17. Pravé obrácení (MYP 71)

"Pokropím vás vodou čistou a čisti budete; ode všech poskvrn vašich, i ode všech ukydaných Bohů vašich očistím vás. A dám vám srdce nové a ducha nového dám do vnitřností vašich a odejmu srdce kamenné z těla vašeho, dám vám srdce masité." Ez 36,25-26.

Mnozí, kteří poučují druhé o potřebě obnovení srdce, nemají sami ve významu těchto slov jasno. Zvláště mládež nerozumí často otázce: "Co je nové srdce?" Domnívá se, že je to nějaká zvláštní změna citů. To považuje za obrácení. Tento klam však zavinil úpadek tisíců, protože neporozuměli výroku: "Musíte se znovuzrodit."

Ne pocity, ale změněný život

Satan se snaží přesvědčit lidi, že zvláštní pocity, které vznikly v jejich srdcích, jsou znamením jejich obrácení. Ale v jejich životě změna nenastala. Jejich skutky jsou stejné jako dříve. V jejich životě se neukázalo ovoce Ducha svatého. Často se i dlouho modlí o dosažení těchto blažených pocitů, které zůstávají jedinými vrcholnými zkušenostmi jejich života. To je však stavění na písku a když zavanou větry životních bouří, jejich vzdušný dům bude smeten.

Tyto ubohé duše tápou v temnotě a nepřestávají toužit po prožívání příjemných pocitů, MYP 72 jaké - dle jejich mínění - prožívali jiní před nimi. Opomíjejí skutečnost, že věřící musí "s bázní a třesením spasení své konati." Obrácený křesťan musí něco dělat. Po opuštění hříchu, musí následovat živá, činná víra.

Mluví-li Pán Ježíš o obnovení srdce, míní tím rozum a celý život lidské bytosti. Obnovení srdce znamená totiž odloučit je od lásky ke světu a odevzdat je cele Kristu. Znamená novou mysl, nový životní cíl a k němu směřující nové pohnutky. Co je tedy znamením obnoveného srdce? Změna života. Každodenní odumírání sobectví, pýše a světu.

Praktičnost opravdového náboženství

Mnozí chybují v tom, když se domnívají, že skutečnou křesťanskou službu nahradí zvučné vyznání ústy. Náboženství, které není praktické, není opravdovým náboženstvím. Úplné obrácení se projeví i v našem vztahu k bližním. Pravá zbožnost nás učí být věrnými i v každodenních povinnostech. Upřímný následovník Kristův je živým důkazem toho, že Slovo Boží jej učinilo schopným k tomu, aby své hřivny použil ve službě Mistrově.

"V pracech neleniví…." (Řím 12,11) Tato slova se uskuteční v životě každého opravdového křesťana. Tvá práce se ti může zdáti trapnou, ale způsobem jakým ji vykonáváš, ji můžeš zušlechtit. Svou práci konej jako Pánu a ne lidem. Vykonávej ji s radostí a s důstojností pocházející z nebes. Náš život a naše práce se stanou Pánu i lidem milou ušlechtilými zásadami, které v nich uskutečníme. Opravdová služba spojí MYP 73 tohoto nejslabšího pozemského služebníka s nejslavnějším nebeským andělem.

Křesťané mají usilovat o to, aby dosáhli vznešený ideál představený v evangeliích. Nespokojujte se s nižší úrovní. Vaším cílem buď dokonalost. Kristus pravil: "Buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš, kterýž jest v nebesích, dokonalý jest." (Mat.5,48)

Posvěcený život

Udělejme Slovo Boží předmětem našeho studia a uskutečňujme jeho svaté zásady v každodenním životě. Choďme před Bohem v krotkosti a pokoře, snažíce se napravit každý den své chyby. Nechť nás sobecká pýcha nerozdělí s Bohem. Nebuďme nikdy toho názoru, že jsme lepší než ostatní: "A protož kdo se domnívá že stojí, hlediž aby nepadl." (1.Kor. 10,12) Když svou vůli poddáte vůli Kristově, spočine na vás svatý klid a pokoj. Láska Kristova bude vládnout ve vašem srdci, a podrobí tajné pohnutky k hříchu službě Mistrově. Urovná a uklidní vaši nerozvážnou a vznětlivou přirozenost. Vědomí odpuštění hříchu přinese nám ten pravý pokoj, převyšující všeliký lidský rozum. V životě se zjeví snaha překonati vše, co odporuje křesťanské dokonalosti. Nesrovnalosti a hádky pominou. Ten, kdo dříve viděl jen chyby svého okolí, pozná nedostatky svého vlastního života.

Přesvědčí se o tom ti, kteří pochopí skutečnost, že ve svém životě bojovali proti Kristu. Pod obžalobou svého svědomí litují MYP 74 svých hříchů a dosahují jejich odpuštění hlubokou vírou, kotvící v zásluhách Kristových. Opouštějí špatné skutky a učí se kráčet dobrou cestou. Rostou v poznání Boha. Uznávají, že oddělení se od světa vyžaduje oběti a jsou ochotni raději vše zemské ztratit, jen aby získali Krista. Vstoupili do zástupu Kristova. Před nimi leží bojiště křesťanského života. Směle se však pouštějí do boje. Bojují proti tělesným žádostem a sobeckým sklonům. Svou vůli podřizují vůli Kristově. Denně prosí Pána, aby Jeho milostí dosáhli poslušnost. Tím zároveň dosahují Jeho pomoci. To je pravé obrácení. Pokornou a vděčnou důvěrou je Kristu oddána ta duše, která zakusila proměnu a obnovení srdce. Ve svém životě přináší hojné ovoce Ducha. Dříve sobecky miloval jen sebe. Jeho jedinou radostí bylo užívání světa. Nyní však složil modlu svého "Já" a v srdci panuje Bůh. Hříchem, kterému dříve hověl, nyní opovrhuje. Bezpečně a jistě kráčí stezkou posvěcení.

- The Youths Instructor 26.9.1901

Satanovy provazy

Únava vyplývající z vykonávaní mnohých povinností (kdy člověk ztrácí zájem o věci duchovní) na jedné straně a utrácení veškerého času v hříšných radovánkách na straně druhé, - to jsou satanova osidla a provazy jimiž svazuje duše. Jen ti obstojí, kteří by raději zemřeli, než by učinili zlo.

- 5T 53

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy