EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


18. Rada jedné zhýčkané dívce (MYP 75)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

18. Rada jedné zhýčkané dívce (MYP 75)

Minulý rok byla podána o tobě velmi nelichotivá zpráva nebeskému Majestátu a zástupům čistých, bezhříšných andělů. Uvědom si, že tvé myšlení, zlé skutky a nesvaté pocity mohou být ukryty před lidmi, ale i ty nejskrytější záměry tvého života, jsou jako otevřená kniha před Bohem. V nebeských záznamech je zřejmá každá skvrna charakteru i každý spáchaný hřích.

Bůh není s tebou spokojený a ty jsi přesto lhostejná a nic tě nevzrušuje. Dosud si neuvědomuješ svůj beznadějný stav. Někdy se ozvou výčitky svědomí, ale jsou umlčeny pýchou tvé ubohé duše.

Nejsi šťastná, ale se domníváš se že bys mohla být, kdybys mohla jít svou cestou bez zábran. Ubohé dítě! Jsi v podobné situaci Představ si, že si v podobné situaci jako kdysi Eva v ráji Eden. Eva se též domnívala, že by byla šťastnější a její život by byl vznešenější, kdyby mohla jíst ovoce ze zakázaného stromu, z něhož Bůh pod trestem smrti zakázal jíst. Eva však přece jedla a ztratila slávu ráje.

Ovládej své představy

Své myšlení vždy kontroluj. Není to lehká úloha. K jejímu splnění je třeba vytrvalé snahy a tu Bůh od tebe žádá. Tato povinnost se vztahuje na každého. Jsme Bohu zodpovědní MYP 76 i za své myšlenky. Jsou-li naše nitra naplněna prázdnými představami, jestliže dovolíme nečistým myšlenkám, aby zaměstnávaly naši mysl, jsme do jisté míry před Bohem viníky, protože uskutečnění našich myšlenek překáží pouze nedostatek příležitostí.

Ve dne snívat a v noci stavět vzdušné zámky je velmi zlý a zvláště nebezpečný zvyk, z něhož je těžké a někdy téměř nemožné přivést myšlení do správného toku čistých, vznešených a svatých idejí. Chceš-li řídit své nitro, je třeba, abys hlídala své oči, uši a všechny své smysly, aby tvou duši nenakazily špatné myšlenky. Tuto zvlášť žádoucí vnitřní práci, můžeš vykonat pouze s pomocí Boží milosti. Sama jsi slabá.

Opanuj své vášně a sklony

Sešla jsi z pravé cesty, jsi umíněná, drzá a troufalá. Boží láska nemá místo ve tvém srdci. A přesto se s Boží pomocí můžeš stát nádobou Jeho milosti a nástrojem spravedlnosti. Bůh od tebe žádá, nejen kontrolu tvých myšlenek, ale i vášní a citů. Tvé spasení závisí na sebeovládání. Vášně a city mají velkou sílu. Jsou-li podněcovány nečistými záměry a hnány špatným směrem, mohou tě uvrhnout do zkázy, učinit politování hodnou troskou života bez Boha a bez naděje.

Své představy musíš rozhodně a vytrvale kontrolovat, své sklony a záliby MYP 77 podřídit rozumu, svědomí a charakteru. Jsi v nebezpečí, protože právě nyní rozhoduješ o tom, jestli obětuješ věčné štěstí nebes na oltáři nespoutaných vášní. Začaly ovládat celou tvoji bytost vášně - a to vášně podlé, zničující povahy? Povolíš-li, uvrhneš hanbu a zármutek na hlavu svých rodičů i sourozenců, ponížíš sama sebe a ztratíš nebesa i věčný život. Položíš tyto věci v sázku? Prosím tě, zastav se a uvažuj. Ani krok nepokračuj na této svéhlavé a lehkomyslné cestě, protože na tebe čeká bída a smrt. Nebudeš-li omezovat své vášně a náklonnosti, uvedeš sebe i své okolí do špatného světla, poskvrníš svůj charakter a hanba tě bude provázet po celý život.

Jsi neposlušná vůči rodičům, drzá, nevděčná a zkažená. Tyto špatné vlastnosti jsou ovocem zkaženého stromu. Tvé chování není cudné. Miluješ společnost chlapců a ráda o nich vyprávíš: "Z hojnosti srdce ústa mluví". (Mat.12,34) Tyto zlé vlastnosti úplně ovládly tvou bytost. Dopouštíš se raději klamu, jen abys uskutečnila své přání a touhy.

- 2T 560-562

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy