EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


16. Nejste sami svoji (MYP 68)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

16. Nejste sami svoji (MYP 68)

Často slyšíme otázky: "Nikdy nesmím dělat podle svého přání? Nikdy nesmím kráčet svou cestou? Stále mám být držen na uzdě? Nikdy nesmím postupovat dle své libosti? " Čím méně budeš podléhat svým přirozeným náklonnostem, bude to lepší pro tebe i pro ostatní. Přirozené sklony člověka jsou porušeny a tíhnou ke zlému. Satan postavil člověka do nepřátelského poměru s Bohem. Jeho úsilí jest zaměřeno k tomu, aby v člověku úplně setřel Boží podobu. Proto máme naše slova i skutky ovládat.

Výsledek úplné odevzdanosti

Je-li naše srdce celé naplněno Boží milostí, poznáváme, že naše zděděné náklonnosti musíme ukřižovat. V duši začne nový život pod novým vlivem. Vše cokoli činíme, konejme k Boží oslavě. Tuto posvěcenou činnost rozšiřme jak na vnějšího, tak i vnitřního člověka. Odevzdá-li se člověk celou svou bytostí, tělem, duší i duchem Bohu, On jej použije jako nástroj pravdy.

Tělesný člověk není poddán zákonu Božímu, aniž sám od sebe může býti. Avšak ti, kteří se u víře znovuzrodili, žijí den ode dne životem Kristovým. Opravdová duše dosvědčuje, že je majetkem Božím.

Tělo i duše jsou majetkem Božím. Bůh dal na vykoupení světa svého jednorozeného Syna a tím nás obdařil novými možnostmi k životu; zvláště dobou milosti, v níž máme vypěstovat dokonalý a čistý charakter. Vykoupil nás ze MYP 69 zajetí hříchu a umožnil nám, abychom Mu sloužili v novotě života.

Všechny naše síly patří Jemu

Nosíme na sobě pečeť Božího vlastnictví. Ježíš nás vykoupil za nesmírnou cenu a přeje si, abychom Mu pod zorným uhlem toho vědomí zasvětili všechny své tělesné, duševní i mravní síly. Náš čas, vliv, rozum, láska, svědomí, sebeobětování, to vše je Boží vlastnictví a máme s tím nakládat v souladu s Jeho vůlí. Nemáme toto Boží vlastnictví používat dle svého přání, jak se to všeobecně dělá ve světě, protože svět je pod vlivem toho, který je Boží nepřítel.

Celé naše tělo je chrámem Ducha a je Božím vlastnictvím. Všechny naše údy a každý nerv jsou Jeho vlastnictvím. Nemáme svévolně ani z nedbalosti zeslabovat své smysly. Pro práci s Bohem máme udržeti své tělo i ducha v nejlepším zdraví. Tak se staneme chrámem Ducha svatého, aby v nás mohl přebývat, přetvořil všechny naše tělesné i duševní síly.

Myšlenky musí být naplněny čistými životními zásadami. Pravda musí být hluboce vyryta na tabulích našeho srdce Paměť musí být naplněna vzácnými spasitelnými pravdami. Pak tyto pravdy budou v našem životě zářit jako drahokamy.

Cena jedné duše

Bůh velmi hodnotí své dílo. Jeho láska vůči Jeho dítkám se projevila ve velké oběti, kterou přinesl v díle vykoupení člověka. Adam se dostal pod nadvládu satanovu, který přinesl na MYP 70 svět skrze hřích smrt. Bůh vydal z lásky svého jednorozeného Syna, aby padlé lidstvo zachránil. Tím učinil zadost zákonu a ospravedlnil všechny, kteří Ježíše přijali. Člověk se zaprodal satanu, ale Ježíš lidstvo zpět vykoupil...

"Nejste sami svoji". Ježíš vykoupil lidstvo svou krví. Svěřené hřivny nezakopávejte do země. Šafařte s nimi věrně k Boží oslavě. Ježíše učiňte svým vůdcem v každém zaměstnání. Kdybys poznal, že tvá láska ke Spasiteli chladne, nech všeho a volej: "Spasiteli můj, zde jsem. Co chceš, abych učinil?" On tě laskavě přijme. Je ochoten ti vše odpustit, protože je milostivý a dlouhočekající a nechce, aby někdo zahynul...

Se vším co máme, jsme vlastnictvím Božím. Nepokládejme to za oběť, když Mu odevzdáme naše srdce. Obětujme Mu své srdce dobrovolně.

- The Youths Instructor 8.listopadu 1900

Je potřeba se rozhodnout

Je nebezpečné uvažovat o pozemských výhodách, které bychom získali, kdybychom povolili satanovým pokušením. Hřích znamená ponížení a neštěstí každého, kdo jej činí. Hřích lichotí, podvádí, klame a oslepuje. Vstoupíme-li na satanovu půdu, pozbýváme Boží ochranu proti jeho moci. Záleží na nás, abychom se rozhodli uzavřít všechny vchody, kterými se k nám přibližuje.

- MB 171

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy