EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


15. Chrám Ducha (MYP 65)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

15. Chrám Ducha (MYP 65)

Vliv věrnosti a poslušnosti vůči požadavkům Božím povznáší, rozvíjí a posiluje všechny lidské schopnosti. Je pravdou, že soudnost, zdravý a bystrý smysl stojí k dispozici těm, kteří se již v mládí položili na oltář služby Bohu. Úzký styk s největším učitelem světa posílí jejich smysly, osvítí rozum, očistí srdce, pozdvihne a zušlechtí celého člověka. "Začátek učení tvého osvěcuje a vyučuje sprostné rozumnosti." Žalm 119,130

Boží ideál

Velká část mladých lidí, kteří prohlašují že jsou věřící, si odporuje svým životem. Nečiní pokrok ani v známosti ani v duchovnosti. Jejich síly se nerozvíjejí nýbrž zakrňují. Výše uvedená slova Žalmu 119,130 se však stanou zkušeností věrných. Není to pouhé psané Boží slovo. Vztahuje se to na slovo, které Duch svatý v srdci objasní. Jakmile se někdo skutečně obrátí, stává se synem Božím a má Boží povahu. Pak se obrátí nejen srdce, nýbrž i rozum se rozvine a obživí. Známe mnohé lidi, kteří byli před obrácením považováni za prosté a snad podprůměrné, avšak po obrácení, jakoby se zcela proměnili. MYP 66 Ukázalo se, že předivně dovedou pochopit pravdy Božího Slova a dovedou tyto pravdy i jiným přinášet. Vysoce vzdělaní lidé považují za přednost s těmito lidmi rozmlouvat. Slunce spravedlnosti září svými mocnými paprsky do jejich mysli a podněcuje každičkou schopnost k větší činnosti.

Bůh touží vykonat uprostřed mládeže veliké dílo, přijme-li působením Ducha svatého do svého srdce Jeho slovo a ve svém životě prokáže poslušnost. Stále usiluje přitáhnout ji k sobě, k prameni moudrosti, dobroty, čistoty a pravdy. Rozum zabývající se vysokými ideály, bude stále více zušlechťován.

Znesvěcené oltáře

Ti, kteří vyznávají, že slouží Bohu, avšak nerostou ve známosti pravdy a ve zbožnosti, jsou křesťané jen podle jména. Chrám takových duší je naplněn znesvěcenými oltáři. Čtení bezcenných knih, prázdné řeči a světské radovánky tak zaneprazdňují vnitřního člověka, že již není místo pro Boží slovo. Světský duch, lehkomyslnost a pýcha obsadí v duši místo náležející Kristu...

Úpadek skrze smyslné ukájení

Lidé, kteří považují za nejvyšší dobro svého života ukájet své chutě a vášně, nestanou se nikdy dobrými a velkými lidmi. V očích světa snad mohou býti někdy považováni za velké, ale dle úsudku Božího jsou nehodní a porušení. Jejich zkaženost jest viditelná na jejich MYP 67 tvářích. Jejich myšlení jsou pozemská. Nízká úroveň jejich duše je patrná z jejich řeči. Jejich srdce je naplněno záští, Boží obraz z nich úplně vymizel. Jejich svědomí jest utlumeno, jejich soudnost porušena. Ó jak upadl člověk ve své celé přirozenosti následkem smyslného "užívání". Jak hluboko může upadnout člověk, jehož vůle je podrobena satanu. Hlas svědomí již nemá sílu ovlivnit rozum a srdce, které se odklonili od čistých zásad pravdy.

- The Signs of the Times 1.pros.1881

Pomoc v pokušení

Vírou a modlitbou všichni mohou splnit požadavky evangelia. Žádného člověka nelze přinutit k přestoupení. Předně musí být získán jeho vlastní souhlas; srdce musí rozhodnout o hříšném činu dřív, než vášeň ovládne rozum, anebo nepravost zvítězí nad svědomím. Jakkoli silné je pokušení, nikdy není omluvou pro hřích. "Oči Hospodinovy obrácené jsou na spravedlivé a uši jeho k prosbám jejich." Žalm 34,16 Pokoušená duše, volej k Pánu! Jakkoli si bezmocná a nehodná, spolehni se cele na Ježíše a dovolávej se jeho zaslíbení. Pán vyslyší. On ví, jak mocné jsou sklony přirozeného srdce a On pomůže v každém pokušení.

Upadl jsi do hříchu? Pak neodkladně hledej Boží milosrdenství a odpuštění... Milosrdný Bůh stále ještě nechává otevřenou cestu ke své lásce. Přes všechno naše pobloudění, nás Hospodin volá: "Navraťte se, synové vzpurní, a uzdravím odvrácení vaše." Jer.3,22

- 5T 177

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy