EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


14. Odvaha (MYP 63)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

14. Odvaha (MYP 63)

Ti, kteří ve svém náboženském životě prožívají velká utrpení a zkoušky, které jsou součástí výchovy ve škole Boží a důležitým prostředkem k očistění charakteru, avšak nezamítají smělou doufanlivost, nakonec zvítězí. Služebník Boží musí udatně odporovat útokům nepřítele a zdolat všechny překážky, které mu satan klade do cesty.

Snaží se uvrhnout následovníky Kristovy do zoufalství, jen aby opustili studium Písma a modlitbu. Vrhá na jejich stezku temné stíny, aby jejich zraku zakryl Ježíše, lásku Boží i slávu nebeského dědictví. Raduje se z toho, když se dítky Boží bázlivě chvějí uprostřed nejistoty. Snaží se učinit jejich život co nejsmutnějším. Jestli však nehledí na překážky, ale vzhůru, nezeslábnou, nebudou na cestě zoufat, ale uchopí se k pomoci vztažené ruky Ježíšovy. Mají dětinnou důvěru a naději a On je bezpečně provede těžkostmi.

V síle Páně

Ježíš je světlem světa. Podle Jeho života musíme reformovat svůj život. Kristus nám pomůže vypěstovat silný, vyrovnaný charakter. Satan nemůže zeslabit MYP 64 zářící vliv charakteru vybudovaného dle vzoru Kristova. Pán vyměřil každému jeho práci. Nechce, abychom byli podpíráni lidskou chválou, ale aby každá duše stála v Jeho síle a moci. Bůh nám daroval svého jednorozeného Syna, aby nás pozdvihl, zušlechtil a přioděl rouchem dokonalého charakteru a tak připravil pro své království. Ježíš očekává od svých následovníků, že budou žít tak, jak žil na světě On. Jedná-li někdo příliš soběstačně, sebevědomě a nespolupracuje v předivném díle Božím, prohrává boj pozemského i věčného života.

Bůh přikázal, abychom nepracovali váhavě, ale v moci naděje a víry. Když pod vlivem Ducha svatého bádáme v Písmě a spatřujeme předivnou Otcovu lásku, který dal světu Ježíše proto, aby každý kdož věří v Něho, nezahynul, ale měl život věčný, máme být naplněni nevýslovnou radostí. Snažme se výchovou si osvojit všechny schopnosti, které můžeme dosáhnout, abychom je mohli použít k šíření Božího díla. Nechť se z našeho života i charakteru zrcadlí opravdové, vážné posvěcení, abychom Kristův kříž před světem vysoko vyzdvihli a v jeho světle ukázali na hodnotu jediné lidské duše. Otevřeme svou mysl, abychom porozuměli Slovu Božímu a abychom dosáhli duchovní sílu požitím nebeského chleba.

- Review and Herald 8.dubna 1890

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy