EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


148. Pravá láska (MYP 435)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

148. Pravá láska (MYP 435)

Láska je vzácný dar, který dostáváme od Krista. Čistá, svatá láska není pocit, ale zásada. Ti, kdo jsou vedeni pravou láskou, nejsou ani nerozumní, ani slepí. Poučeni Duchem svatým, milují Boha nade všechno a své bližní jako sebe sama.

Ti, kdo se hodlají oženit nebo vdát, ať pečlivě zvažují každý cit a všímají si každého povahového rysu u toho, s nímž zamýšlejí spojit svůj život. Ať se každý krok k uzavření manželství vyznačuje skromností, prostotou, upřímností a vážným úmyslem líbit se Bohu a žít k Jeho cti. Manželství ovlivňuje život na tomto světě a nese s sebou důsledky pro věčný život. Upřímný křesťan nedělá žádné plány, které Bůh nemůže schválit.

Prosme o radu

Máte-li bohabojné rodiče, hledejte radu u nich. Sdělte jim své naděje a své plány. Poučte se z jejich životních zkušeností a ušetříte si mnoho bolestí. Především učiňte svým rádcem Krista. Přemýšlejte o Jeho slovu s modlitbou.

Pod takovým vedením ať se mladá žena rozhodne vzít si za životního partnera toho, kdo má ryzí, mužné povahové rysy, kdo je pilný, usilovný a čestný, kdo miluje Boha a bojí se ho. Mladý muž pak ať hledá takovou partnerku, která by stála po jeho boku, která je schopna nést svůj díl životních břemen, jejíž vliv ho zušlechtí a zjemní a která ho svou láskou učiní šťastným.

"Od Hospodina manželka rozumná." Dověřuje se jí srdce muže jejího... Dobře činí jemu a ne zle, po všecky dny života svého." "Ústa svá otvírá k moudrosti a naučení dobrotivosti v jazyku jejím. Spatřuje obcování čeledi své a chleba zahálky nejí. Povstanouce synové její, blahoslaví ji, manžel její také chválí ji." Kdo nalezl manželku, nalezl věc dobrou a navážil lásky do Hospodina." Přísl.19,14. 31,11-12.26-28. 18,22

- Cesta ke zdraví… MH 358-359

Volba přátel

Křesťanská mládež by měla věnovat velkou péči volbě kamarádů a přátel. Mějte se na pozoru, aby to, co nyní považujete za čisté zlato, se neukázalo být bezcenným kovem. Světská sdružení se snaží klást překážky vaší službě Bohu a mnoho lidí ztroskotalo pro nešťastná spojení, ať obchodní, nebo sňatkem s těmi, kteří se nikdy nemohou povznést a zušlechtit. Boží dítky by se nikdy neměly odvážit vstupovat na zakázanou půdu. Sňatky mezi věřícími a nevěřícími jsou Bohem zakázány. Avšak příliš často jde srdce neobrácené za svými touhami a vznikají tak sňatky neposvěcené Bohem.

- Základy křesť. výchovy FE 500

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy