EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


149. Nesprávné způsoby námluv (MYP 437)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

149. Nesprávné způsoby námluv (MYP 437)

Nedostatek zásadnosti a sebezapření ve vaší povaze je nejvážnější překážkou k získaní pravé životní zkušenosti, která nemá být sypkým pískovým základem. Měli bychom pěstovat spolehlivost a poctivost záměru. Tyto vlastnosti jsou nejdůležitějšími předpoklady úspěšného křesťanského života. Jestliže se vyznačujete čestným srdcem, nemůže vás nic odvést ze správné cesty. Chcete-li zůstat věrní Bohu, nemůže vás z přímé cesty odvést žádná moc ani žádný podnět; budete oddaní a věrní Bohu. Ani náklonnost, ani láska, dokonce ani touha po přátelství vás nepřimějí k tomu, abyste se odvrátili od pravdy a povinností nebudete obětovat povinnost kvůli svým náklonnostem.

Milý bratře, učiníš chybu jestli spojíš cestu svého života s mladou nezkušenou dívkou, která nebyla vychována ke konání každodenních povinností. Avšak tento její nedostatek je maličkostí vůči tomu, že nezná své povinnosti vůči Bohu. Ačkoliv neměla nedostatek světla, měla mnoho příležitostí pro duchovní život, přece necítí svůj ubohý stav bez Krista.

Vliv na náboženskou zkušenost

Jestliže opouštíš ve svém zamilovaném okouzlení modlitební shromáždění, kde se Bůh setkává se svým lidem, aby ses těšil ze společnosti té, která nemá žádnou lásku k Bohu, a která nevidí žádný půvab v duchovním životě, MYP 438 jak můžeš očekávat, že Bůh požehná takové společenství?

Neukvapujte se! Brzo uzavíraná manželství by neměla být podporována. Jestliže nemá mladík nebo dívka úctu k Božím požadavkům, jestliže jim jsou povinnosti které je poutají k duchovnímu životu lhostejné, hrozí velké nebezpečí, že brzy nebudou náležitě respektovat svého muže nebo ženu. Je nebezpečné často se scházet o samotě a to na úkor náboženských povinností a modlitebních hodin.Utrpěli byste tím nedozírné škodu.

Je rozšířen všeobecný zvyk, že mladí spolu setrvávají i dlouho do noci, to se však nelíbí Bohu, ani když jsou oba křesťané. Takto nesprávně využitý čas ohrožuje zdraví, činí mysl nezpůsobilou pro plnění povinností příštího dne a budí špatný dojem. Milý bratře, doufám, že budeš mít dost úcty k sobě, aby ses zřekl takové formy dvoření. Hledí-li tvůj zrak na slávu Boží, budeš jednat promyšleně a opatrně. Nestrpíš, aby byl tvůj zrak zamilováním se tak zaslepený, abys nemohl rozeznat, jak vznešené požadavky ti Bůh jako křesťanovi ukládá.

- Svědectví pro církev 3T 44-45

Ukvapená manželství

Mladí lidé by neměli být podporováni v tom, aby vstupovali do manželství příliš brzy. Tak důležitý a dalekosáhlý vztah, jakým je manželství, by se neměl uzavírat ukvapeně, bez dostatečné přípravy, dříve, než se rozvinou duchovní a tělesné síly.

- Cesta ke zdraví… MH 358

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy