EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


144. Zavržení světské společnosti (MYP 423 )

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

144. Zavržení světské společnosti (MYP 423 )

Nechť mládež vážně přemýšlí co je cílem a úlohou jejího života. Nechť řídí svůj život tak, aby její zvyky byli bez poskvrny zkaženosti. Chtějí-li mladí působiti na jiné, musí mít sebedůvěru. Leknín upevní své kořeny hluboko pod bahno rybníka, dutou lodyhou saje látky potřebné k jejímu vývoji a jeho krásny květ se rozloží na vodní hladině. Vše, co by jeho dokonalou krásu zatemňovalo, nepřijímá.

Učme se od leknínu. Kdybychom byli zmítání jakýmikoliv vlivy, jež chtějí duši zničit, buďme k nim neteční, nepřijímejme z nich ničeho a raději se vyhněme špatné společnosti. Hledejme společnost těch, kteří pevným, jistým krokem kráčejí vzhůru, varujme se společnosti těch, kteří setrvávají v nečinnosti, netouží po zušlechtění svého charakteru, nejsou spolehliví, zásadní. Mládež se posílí ve společnosti těch, kteří se bojí i milují Boha, neb jejich šlechetný charakter je představen leknínem, který své čisté květy rozvíjí na hladině jezera. Odpírají všechny ty vlivy, které by MYP 424 demoralizovali a přijímají jen to, co pomáhá k vytvoření čistého a šlechetného charakteru. Chtějí být podobní nebeskému modelu.

- The Youth‘s Instructor 5.ledna 1893

Naše slova zdrojem pomoci

Křesťané příliš málo mluví o svých vzácných zkušenostech. Talent řeči je zneužíván a tím trpí dílo Boží a Bůh je zneuctěn. V srdci je žárlivost, podezírání, sobectví a slova dokazují vnitřní zkaženost. Mnozí vyznavači křesťanství smýšlejí a mluví špatně. Málokdy mluví o Boží dobrotě, milosti a lásce, o tom, že dal svého Syna za tento svět. Co On pro nás vykonal! Neměli bychom svoji lásku s vděčností vyjádřit? Neměli bychom usilovat o to, aby se naše slova stala vzájemným zdrojem síly a povzbuzení v křesťanské zkušenosti? Milujeme-li Krista opravdu, oslavíme Ho svými slovy. Slyší-li nevěřící upřímná slova chvály a vděčnosti k Bohu, bývají často přesvědčeni.

- Review and Herald 25.ledna 1898

Náš vliv

Již příklad a chování, jakož i slova křesťana, mají být takové, aby hříšník zatoužil po Zdroji života.

- Review and Herald 29.listopadu 1887

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy