EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


143. Pravá jemnost (MYP 421)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

143. Pravá jemnost (MYP 421)

Pán Ježíš vyžaduje, abychom uznali práva každého člověka. Musíme si vážit společenských práv lidí a jejich práv jako křesťanů. Se všemi máme jednat jemně a ohleduplně jako s Božími syny a dcerami.

Křesťanství udělá z každého člověka pravého šlechtice. Kristus byl zdvořilý dokonce i ke svým pronásledovatelům. Jeho praví následovníci budou projevovat téhož ducha. Povšimni si Pavla, když ho předvedli před vládce. Jeho projev před Agrippou je ukázkou správné zdvořilosti a přesvědčivé výřečnosti. Evangelium nenavádí k formální zdvořilosti, obvyklé ve světě, nýbrž ke zdvořilosti, která vychází ze skutečně laskavého srdce.

Ani nejpečlivější zachovávání vnější slušnosti nestačí, aby se ze života vyloučila veškerá popudlivost, nelítostné odsuzování a ukvapenost v řeči. Pravá jemnost se neprojeví, dokud se budeme snažit prosazovat své já. V srdci musí přebývat láska. Důsledný křesťan jedná z pohnutek, které vycházejí z jeho hluboké vnitřní lásky k Mistru. Z kořenů jeho lásky ke Kristu vyrůstá nesobecký zájem o spolubližní. Láska dává tomu, kdo ji má v sobě, půvab, zdvořilost a krásu v chování. Prozařuje tvář a zpříjemňuje hlas. Zjemňuje a povznáší celou bytost.

- Cesta ke zdraví… MH 489-490

MYP 422 Potřeba pravé laskavosti

Je nesmírně nutné, aby se muži a ženy, kteří znají Boží vůli, učili úspěšně pracovat pro Jeho dílo. Měli by to být lidé šlechetní, chápaví, kteří nemají jen klamný vnější lesk a strojený úsměv světského člověka, ale onu slušnost a pravou zdvořilost, která je příchutí nebes a kterou bude mít každý křesťan, bude-li účastníkem božské přirozenosti. Nedostatek pravé důstojnosti a křesťanského citu v řadách světitelů soboty se obrací proti našemu lidu a způsobuje, že pravda, kterou hlásáme, není přitažlivá. Výchovou myšlení a chování je to možno zlepšit. Jestliže ti, kteří hlásají pravdu, nevyužívají své výsady a výhody k tomu, aby vyrostli až do velikosti mužů a žen v Ježíši Kristu, nebudou činit čest pravdě ani Kristu.

- Svědectví pro církev 4T 358-359

Volba přátel

Mládež, která je v souladu s Kristem, si volí za přátele ty, kteří ji chtějí pomáhat ve správném jednání a bude se vyhýbat společnosti, která neposkytuje žádný přínos pro vývoj správných zásad a ušlechtilých záměrů. Na každém místě existuje mládež, jejíž myšlenky se nevyvíjí správným směrem. Jsou-li uvedeni do společnosti takových lidí ti, kteří se bez výhrad postavili na stranu Krista, setrvají neochvějně při tom, o čem jim rozum a vědomí řeknou, že je správné.

- Rady učitelům…. CT 226

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy