EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


141. Volba přátel (MYP 419)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

141. Volba přátel (MYP 419)

Máme si volit takovou společnost, která je nejprospěšnější našemu duchovnímu vzrůstu, abychom byli dobře zabezpečeni proti satanovým překážkám, které nám klade do cesty, aby nám co nejvíce zatarasil přístup k nebesům. Často se musíme vypořádat i s těžkostmi a zkouškami, protože jsme byli postaveni na místo, kam jsme ze své vůle sami sešli; nesmíme se však dobrovolně vydávat na pospas takovým vlivům, které nepřispějí k vytvoření křesťanského charakteru, ale naopak jej boří. Povinnost nám přikazuje, abychom byli v těchto věcech dvojnásob opatrní a horlivě se modlili, abychom obstáli neposkvrněni a posvěceni milostí Kristovou.

Lot si vyvolil za příbytek Sodomu, protože ho zajímaly jen hmotné, pomíjivé přednosti, které zde mohl získat, ne však mravní vliv, který bude obklopovat jeho rodinu. Co však získal z věcí tohoto světa? Ztratil majetek i některé dítky, přímo ve zkáze města byla jeho žena proměněna v solný sloup a on se s stěží zachránil s dvěma dcerami, "avšak jako skrze oheň". Tím se však ještě neskončila bída, zaviněná jeho sobeckou volbou, neboť mravní zkaženost Sodomy zanechala hluboké stopy na jeho dcerách tak, že nebyly schopné učinit rozdíl mezi dobrem a zlem, mezi hříchem a spravedlností.

- The Signs of the Times 29.května 1884

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy