EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


140. Vliv (MYP 417)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

140. Vliv (MYP 417)

Kristův život vyzařoval neustále se rozšiřující, neomezený vliv - vliv, který Jej pojil s Bohem a s celou lidskou rodinou. Bůh nás prostřednictvím Krista ovlivnil natolik, že už nemůžeme žít jen pro sebe. Jako jednotlivci jsme spojeni se členy velké Boží rodiny. Váží nás vzájemné povinnosti. Žádný člověk nemůže žít naprosto nezávisle na svých bližních, neboť pohoda jednoho člověka ovlivňuje druhé. Podle Božího plánu má každý pociťovat, že je potřebný k blahu druhých a má usilovat o to, aby podporoval jejich štěstí.

Každý člověk kolem sebe šíří určitý vliv, který je mu vlastní - vliv, který může být naplněn buď životodárnou silou víry, odvahy, naděje a vůní lásky, nebo studenou a ponurou nespokojeností, sobectvím a otrávený smrtelnou nákazou pěstovaných hříchů. Atmosféra, která nás obklopuje, má vliv na každého, s nímž přicházíme do styku, ať si to uvědomujeme, nebo ne.

Naše odpovědnost

To je odpovědnost, které nemůžeme uniknout. Naše slova, činy, oděv, chování, dokonce i výraz tváře působí svým vlivem. Na něm závisí výsledky, buď dobré či špatné, jejichž dosah nemůže nikdo změřit. Každý podnět vyvolaný naším vlivem je jako zaseté semeno, MYP 418 které přinese svou žeň. Je článkem v dlouhém řetězu lidských událostí, o nichž nevíme, kam až mohou dosáhnout. Jestliže druhým pomůžeme svým příkladem v rozvoji dobrých zásad, udílíme jim sílu ke konání dobra. Oni budou působit na druhé podobným vlivem a ti zase na další. Vliv, který takto nevědomky šíříme, se může stát požehnáním pro tisíce.

Hodí-li se oblázek do vody, utvoří se kolo a v něm druhé a pak další. Jejich počet roste a kruhy se zvětšují, až dosáhnou břehu. Podobně působí i náš vliv. Ovlivňuje druhé jako požehnání nebo jako kletba, aniž si to uvědomujeme a aniž tomu můžeme zabránit.

Charakter je moc. Tiché svědectví pravého, nesobeckého a zbožného života působí tichým a téměř neodolatelným vlivem. Jestliže ve svém životě zjevujeme povahu Ježíše Krista, spolupracujeme s Ním na záchraně duší. Jedině zjevováním Jeho povahy v našem životě s Ním můžeme spolupracovat. Čím rozlehlejší je oblast našeho vlivu, tím více dobra můžeme vykonat. Budou-li ti, kteří vyznávají, že slouží Bohu, následovat Kristův příklad a uplatňovat zásady Jeho zákona ve svém každodenním životě a svými činy prokáží, že milují Boha nade všechno a své bližní jako sebe sama, tehdy církev bude mít moc, která pohne světem.

- Kristova podobenství COL 339-340

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy