EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


139. Vliv společnosti (MYP 411)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

139. Vliv společnosti (MYP 411)

Mládež se nevyhne společnosti přátel, a ti určitě budou mít na ni vliv. Existují tajemná pouta, která navzájem poutají duše k sobě, takže srdce jednoho ozývá se srdci druhého. Jeden je okouzlen ideami, city a duchem druhého. Takové spojení může být požehnáním nebo kletbou. Mládež si může navzájem pomáhat a posilovat se, zušlechťovat své chování, náklonnosti i znalosti, nebo tím, že si dovolí se stát nedbalou a nevěrnou, může působit demoralizujícím vlivem.

Otázka volby kamarádů je jedna z těch, kdy by měli být studenti nabádáni, aby o ní vážně uvažovali. Mezi mládeží, která navštěvuje naše školy, možno zjistit vždy dva druhy: ty, kteří se snaží, aby se zalíbili Bohu a kteří poslouchají své učitele, a ty, kteří jsou naplněni duchem nevázanosti. Jestliže se mládež spojuje s neslušnými vrstevníky v konání nepravosti, jejich vliv bude působit ve prospěch nepřítele duší; taková mládež bude svádět na scestí ty, kteří nechovají v srdci zásady neochvějné věrnosti.

Právem se říká: "Ukaž mi své přátele a já ti řeknu, jaký je tvůj charakter." Mládež si není dostatečně vědoma toho, jak silný vliv na utváření jejich povahy a na jejich pověst má právě volba jejich kamarádů. Vyhledáváme společnost těch, jejichž návyky, záliby i vkus jsou shodné s našimi. Ti, kdo dávají přednost společnosti nevzdělaných a zpustlých před společností moudrých a šlechetných, ukazuje, že jejich vlastní MYP 412 charakter je vadný. Jejich záliby a návyky mohou být zpočátku docela rozdílné od zálib a návyků těch, jejichž společnost vyhledávají; když se však s takovým druhem lidí stýkají, mění se jejich pocity i myšlenky, obětují správné zásady a nepozorovaně, přece však nevyhnutně klesají na úroveň svých společníků. Tak jako řeka má vždy něco společného s vlastností půdy, kterou protéká, tak i zásady a návyky mládeže jsou stále zabarvovány charakterem společnosti, s kterou se stýkají...

Měřítko síly

Dvě věci utvářejí sílu charakteru, moc vůle a moc sebeovládání. Mnozí mladí lidé pokládají mylně silnou nespoutanou vášeň za sílu charakteru; pravda však je, že ten kdo je ovládán svými vášněmi, je slabým mužem. Skutečná velikost a ušlechtilost muže se měří jeho silou potlačovat své pocity, nikoliv silou, jakou jeho pocity jej ovládají. Nejsilnější muž je ten, kdo při své citlivosti na urážky, ještě vždy ovládne svoje vášně a odpustí svým nepřátelům.

Bůh nám dal intelektuální a morální sílu; do značné míry je však každý z nás strůjcem svého vlastního charakteru. Každý den se stavba neustále chýlí ke konci. Slovo Boží nás varuje, abychom se měli na pozoru při jeho budování, abychom si uvědomili při jeho budování, že naše budova je založena na skále věčnosti. Nastává čas, kdy naše práce bude odhalena právě taková, jaká je. Nyní je doba, aby všichni vzdělávali síly, které jim Bůh dal, aby mohli MYP 413 utvářet charaktery pro užitečnost zde i pro vyšší život ve věčnosti.

Víra v Krista jako v osobního Spasitele dodá charakteru sílu a pevnost. Ti, kdo mají pravou víru v Krista, budou rozvážní a budou si uvědomovat, že oko Boží na nich spočívá, že Soudce všech lidí zvažuje jejich mravní hodnotu a že nebeští pozorovatelé dávají pozor, aby postřehli, jaký druh povahy se zde vyvíjí.

Příčina tak vážných chyb u mládeže tkví v tom, že se neučili ze zkušeností těch, kteří žijí dále než oni. Studenti si nemohou dovolit, aby pomíjeli s posměchem a úsměškem ponaučení a výstrahy rodičů a učitelů. Měli by si vážit každé lekce, uskutečňujíc tím zároveň svoji potřebu hlubšího poučení, než jaké jim může dát kterékoliv jiné lidské stvoření. Přebývá-li Kristus vírou v srdci, Jeho duch se stane mocí, která může očistit a oživit duši. Pravda v srdci musí projevit svůj nápravný vliv na život...

Ti, studenti, kteří jsou mimo svůj domov, kteří již delší dobu postrádají přímý vliv svých rodičů, nechť stále mají na mysli, že nad nimi bdí oko nebeského Otce. On miluje mládež. On zná její potřeby, chápe její pokušení. On v ní vidí velké možnosti, a je připraven ji pomoci, aby dosáhla nejvyšší úrovně, když si bude uvědomovat svou potřebu a bude prosit o Jeho pomoc.

Studenti, ve dne i v noci stoupají k Bohu modlitby vašich rodičů za vás; den co den vás sleduje jejich milující zájem. Naslouchejte jejich prosbám a varováním a umiňte si, že se MYP 414 všemi prostředky, které jsou ve vaši moci, povznesete se nad zlo, které vás obklopuje. Nedovedete posoudit, jak vychytrale je nepřítel ochoten pracovat, aby zkazil vaše myšlenky a návyky a rozvíjel ve vás nezdravé zásady.

Můžete se domnívat, že není skutečné nebezpečí v tom, učiníte-li první krok v lehkovážnosti a libování si v radovánkách a myslet si, že budete-li chtít změnit svůj způsob života, že budete schopni jednat správně právě tak snadno, jako jste předtím podlehli konání zla. To je však omyl. Volbou špatných přátel byli mnozí odvedení krok za krokem z cesty ctnosti do temnoty neposlušnosti a marnotratnosti, do nichž upadnout, by kdysi pokládali za nemožné.

Student, který podléhá pokušení, oslabuje svůj blahodárný vliv a ten, kdo se nesprávným způsobem jednání stává nástrojem nepřítele duší, musí se zodpovídat Bohu za úlohu, kterou hrál při kladení překážek na cestu ostatních. Proč by se měli studenti sdružovat s velkými odpadlíky? Proč by se měli stávat jejich nástroji, aby sváděli ostatní? Proč by se neměli spíše snažit o to, aby pomáhali a povzbuzovali své spolužáky a své učitele? Je jejich výsadou, aby pomáhali učitelům nést břemena a bojovat proti zmatkům, které chce satan mít co nejvíc zhoubné a nesnesitelné. Mohou vytvořit atmosféru, která bude prospěšná a obveselující. Každý student se může těšit z vědomí, že se postavil po boku Krista, že projevuje úctu k pořádku, pilnost a poslušnost, a odmítá věnovat sebemenší část ze svých schopností nebo MYP 415 vlivu velkému nepříteli všeho, co je dobré a povznášející.

Student, který má svědomitý vztah k pravdě a správnou představu o povinnosti, může učinit velmi mnoho, aby svým vlivem přivedl své spolužáky ke Kristu. Mládež, která se spojila se Spasitelem, nebude vzpurná, nebude usilovat o své vlastní sobecké radosti a požitky. Protože je v duchu sjednocena s Kristem, bude sjednocená s Kristem i v jednání. Starší studenti na našich školách by měli pamatovat na to, že je v jejich moci formovat zvyky a jednání mladších studentů a měli by usilovat o co nejlepší využití každé příležitosti. Kéž by se studenti rozhodli, že nebudou svým vlivem vhánět své kamarády do rukou nepřítele.

Ježíš chce být pomocníkem všech, kteří vkládají do Něho svou důvěru. Ti, kteří jsou spojeni s Kristem, jsou šťastní. Chodí po cestě, kterou jim ukazuje jejich Spasitel, pro Něho umrtvují záliby a náruživosti těla. Staví svou naději na Kristu a pozemské bouře jsou bezmocné, aby je mohly smést z bezpečného základu.

Spolehliví a věrní

Je na vás, mladí mužové a ženy, abyste se rozhodli, zda se chcete stát důvěryhodnými a spolehlivými, zda budete za všech okolností připraveni a odhodláni zaujmout své stanovisko pro pravdu. Toužíte po vytváření správných návyků? Pak vyhledávejte společnost těch, kteří mají spolehlivou morálku, a jejichž záměry směřují k tomu, co je dobré. Vzácný čas MYP 416 milosti je nám dán k tomu, abychom ze svého charakteru odstranili každou závadu a to je to, oč máte usilovat, nejen abyste mohli získat budoucí život, nýbrž, abyste mohli být užiteční v tomto životě. Dobrý charakter je hodnotnější kapitál než zlato a stříbro. Na tento kapitál nemají vliv paniky a bankroty a v ten den, kdy bude pozemský majetek smeten, přinese hojné úroky. Bezúhonnost, statečnost a vytrvalost jsou vlastnosti, o jejichž zušlechťování měli bychom vážně usilovat, neboť ony dodávají majiteli sílu, která ho činí horlivým při konání dobra, pevným při odpírání zlu a statečným při snášení příkoří.

Láska k pravdě a touha oslavit Boha, jsou nejsilnějšími podněty ke zdokonalení intelektu. S tímto popudem k činnosti nemůže se student stát malicherným. Bude vždy vážně vyvíjet úsilí. Bude studovat, jako pod Božím dohledem s vědomím, že celé nebe má zájem na jeho vzdělání. Stane se šlechetným, velkomyslným, laskavým, zdvořilým; Kristu podobným a schopným křesťanem. Srdce i mysl budou pracovat v souladu s vůlí Boží.

- Rady učitelům… CT 220-226

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy