EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


138. Vedoucí zásady (MYP 407)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

138. Vedoucí zásady (MYP 407)

Srdce je vlastnictvím Ježíšovým. On zaplatil za duši člověka nekonečnou cenu a přimlouvá se u Otce jako náš prostředník, ne jako prosící bez zásluhy, ale jako Vítěz, který má nárok na to, co vydobyl. "A protož i dokonale spasiti může ty, kteří přistupují skrze Něho k Bohu, vždycky jsa živ k orodování za ně." Žid.7,25 Nejvzácnější dar a nejcennější oběť Bohu je odevzdání mladého srdce. Všechno čím jsi, všechny schopnosti jež vlastníš, pocházejí od Boha jako svěřené hřivny, které mu máš rozmnožené vrátit jako dobrovolnou oběť. Nemůžeš Bohu dát nic, co by On dříve nedal tobě. Proto dáme-li Bohu své srdce, dáváme mu něco, co On dříve koupil a nyní je v Jeho vlastnictví.

Mnozí si činí nárok na síly a schopnosti mládeže. Satan považuje mládež za své vlastnictví a žel, je velký zástup těch, kteří mu obětují veškeru svou schopnost i každé nadání. I svět žádá srdce člověka - srdce, patřící tomu, kdo jej vykoupil. Odevzdáme-li srdce světu, bude se plnit starostmi, zármutkem a nakonec bude hořce zklamáno, poskvrněno a zkaženo. Oddat city srdce i službu světu by bylo největší svatokrádeží, protože to patří Bohu. Nic tím nedosáhnete, jestliže oddáte své srdce pozemským rozkoším.

Nepřítel zbožnosti a pravdy připravil mládeži všech vrstev různé druhy rozkoší. MYP 408 Tyto nejsou mládeži k dispozici jen ve velkých městech, nýbrž všude, kde člověk bydlí. Satan by si rád mládež zabezpečil pro sebe a své zástupy. Arcinepřítel dobře ví ve své ďábelské lsti, co má použít, aby mládež svedl a odloučil od lásky Spasitelovy...

Marnotratný syn

Podobenství o marnotratném synu má být mládeži ponaučením. On promarnil své dědictví v hříšném rozkošnickém životě v hlučných zábavách. Nyní se nachází v cizí krajině bez přátel, oděn hadry a ve svém hladu touží po nasycení mlátem vepřů, které pásl. Jeho poslední naděje je návrat do otcovského domu, pokorná prosba za odpuštění v naději, že bude přijal alespoň za služebníka. Mnoho mladých žije podobně jako tento mládenec bezstarostný marnotratný život. Opouštějí pramen živé vody a kopou si "studnice děravé, které nedrží vody."

Boží milostivé pozvání

Ke každému mladíkovi směřuje Boží hlas: "Dej mi synu můj, srdce své." Přísl.23,26 Já ti jej zachovám v čistotě, splním jeho přání a naplním pravým štěstím. Bůh chce vidět mládež šťastnou, proto si přeje, aby Mu oddala svá srdce, aby všechny její schopností zůstaly svěží a silné. Mají Boží dar života. On to činí, že srdce bije, On dává sílu každé schopnosti. Čistý MYP 409 způsob života neponižuje ani neposkvrňuje ani jediný dar Boží. Žijeme-li nesprávným způsobem života, vyhledáváme-li světské zábavy, které oddělují naše city od Boha, hřešíme proti svému vlastnímu tělu a hřešíme i proti Bohu. Mládeži má být jasné, že zde na tomto světě jsou jen na zkoušku, která má ukázat, jestli mají charakter způsobilý pro soužití s anděly.

Budou-li vás vaši přátelé a kamarádi lákat na stezku neřesti a pošetilostí a pokoušet vás, abyste zapomněli na Boha a kazili schopnosti, které vám dal Bůh a znehodnocovali vše co je vznešené ve vaší povaze, tehdy jim odolejte. Pamatujte, že jste vlastnictví Boží a vykoupení nesmírnou obětí Syna Božího...

Pán Ježíš si přeje, abyste Mu sloužili. On vás miluje. Zapochybujete-li o Jeho lásce, pohleďte na Kalvárii. Světlo zářící z kříže ujistí vás o velikosti nevyslovitelné lásky. "Kdo by měl přikázání má a ostříhal jich, on je ten, který mne miluje." Jan 14,21 Pilným studiem se máme seznámit s přikázáními Božími a pak jejich zachováváním dokažme, že jsme Jeho poslušní synové a dcery.

Obklopeni Boží milostí

Milost Boží vás obklopuje každou chvíli a bylo by pro vás prospěšné, kdyby jste vážně přemýšleli, jak a odkud přichází vaše požehnání každý den. Nechť se naše srdce naplní vděčností. Boží požehnání nemohou být sečtena, jsou tak hojná, jako kapky osvěžujícího deště. Oblak milosti se vznáší nad vámi, MYP 410 připraven kdykoliv na vás sestoupit. Jestli si správně ceníte dar milosti spasení, budete účastníky každodenního občerstvení, ochrany i lásky Ježíšovy; půjdete po cestě pokoje.

Pozorujte slavné a mocné skutky Boží v přírodě a z vašeho srdce musí stoupat vzhůru obdiv i vděčnost velkému Tvůrci. Mysl se může v přírodě neustále učit. Nebuďte neteční a nevšímaví. Otevřete oči i mysl, vizte a zaposlouchejte se do nádherných akordů Božího zákona, jež zní celou přírodou a pocítíte úctu a vděčnost ke Stvořiteli, nejvyššímu Panovníkovi nebe i země. Dívejte se zrakem víry, jak se k vám s láskou a soucitem sklání a praví: "Dej mi synu můj srdce své..."Přísl 23,26 Obraťte se s úctou k Ježíši a nechť z vašeho srdce proudí slova přesvědčení: "Já vím, že Vykupitel můj živ jest..." Job 19,25 Vaše víra v Ježíše dá sílu vašim plánům a záměrům a vašemu charakteru pevnost a vyrovnanost.

Veškeré štěstí, pokoj, radost a životní úspěch je závislý na naši opravdové víře v Boha. Tato víra podnítí pravou poslušnost přikázání Božích. Poznání Boha a víra v Něho je nejspolehlivější brzdou, jež chrání od všech zlých skutků a zároveň mocnou hnací silou veškerého dobra.

Věřte v Ježíše, jako v Někoho, kdo vám odpustí vaše hříchy, kdo si přeje, abyste byli šťastni ve věčných příbytcích, které připravil pro vás. Přeje si, abyste žili v Jeho přítomnosti a měli věčný život a korunu slávy.

- The Youth‘s Instructor 5.ledna 1887

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy