EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


12. Zvláštní úsilí satana (MYP 57)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

12. Zvláštní úsilí satana (MYP 57)

Bylo mi ukázáno, že se musíme mít na pozoru na každé straně a vytrvale odolávat nástrahám a svodům satanovým. Sám se proměnil na anděla světlosti, svádí tisíce a vede je do otroctví. Nesmírně těží z vědy o lidské mysli. Zde způsobem hada, se nepozorovaně plíží, aby porušil dílo Boží. Zázraky a skutky, které činil Kristus, představuje jako všední lidské činy.

Kdyby satan mohl otevřeně nepokrytě zaútočit na křesťanství, přivedlo by to křesťana do úzkosti a agónie u nohou svého Vykupitele, a ten silný a mocný Vysvoboditel by zapudil toho protivníka. Avšak satan proměněn na anděla světlosti působí na mysl, aby opustila jedinou bezpečnou a správnou cestu. Frenologie, psychologie a mesmerismus byli prostředky, jimiž se satan dostal ještě blíže k tomuto pokolení a působil tou mocí, která má charakterizovat jeho dílo na konci doby milosti...

Čím více se blížíme konci času, lidská mysl je pohotověji zaskočena satanskými svody. Vede smrtelníky k tomu, že nepostihují jedinečnost skutků a zázraků Kristových. Satan vždy toužil falšovat dílo Kristovo a snažil se uplatnit svou vlastní moc a nároky. Všeobecně však toto nekoná otevřeně a zjevně. Je chytrý a ví, že nejúčinnějším MYP 58 způsobem jak může splnit své dílo je to, že přijde k ubohému padlému člověku v podobě anděla světlosti.

Satan na poušti přišel ke Kristu, jako krásný mladý muž, který se více podobal králi, než padlému andělu. Oháněl se Písmem. Řekl: "Psáno jest." Náš trpící Spasitel mu čelil Písmem, řkouce: "Psáno jest." Satan využil tělesné zesláblosti a utrpení Kristova ke svému účelu. Využil časový úsek, kdy Kristus byl slabým a trpícím člověkem. On vzal na sebe naši lidskou přirozenost...

Osudná sebedůvěra

Satan se snaží oklamat a zatemnit lidský rozum, jehož zděděné schopnosti byly určeny k vykonávání velkého a ušlechtilého díla, aby lidé přijali jeho podmínky. Tím by dosáhl toho, aby se lidé vzdali důvěry v Boha. Domnívají se, že vlastní sílu k vykonání dobra a tím nedají místo Bohu. Neuznávají nad sebou žádnou mocnější sílu. Neoslavují Boha a nevzdávají Mu patřičnou úctu. Tím dosáhl satan svých cílů. Jásá, že se padlý člověk pozdvihl jako on kdysi v nebesích, z nichž byl svržen. Dobře ví, že každý, kdo sebe povyšuje, musí být ponížen jako on sám.

Důvěra zbořena

Satanův pokus na poušti, svést Krista ke hříchu, se nezdařil. Plán vykoupení byl uskutečněn. Kristus zaplatil drahé výkupné za člověka. Když se satanu nepodařil první úmysl zmařit plán vykoupení, snaží se zbořit důvěru člověka v zachraňující moc Spasitelovy oběti, aby tak zničil základ křesťanské naděje. Padlého člověka lstivě a podvodně ujišťuje, že nepotřebuje smíření s Bohem prostřednictvím ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Spasitele, neboť osobní zásluhy činí člověka milým před Bohem. Pak zboří MYP 59 důvěru člověka v Bibli. Jestli v tomto bodě zvítězí, může si být jist úplným vítězstvím.

Satan chce lidi přesvědčit o tom, že neexistuje, takže ti, kteří by tomu uvěřili, by se ani nesnažili proti němu bojovat, protože by bojovali proti něčemu, co neexistuje. Ubozí, slepí smrtelníci! Přijímají hesla satanova: "Co je a jak to je, je dobré..." Nepřijímají však žádné měřítko ani zákon, který by omezoval jejich život. Satan mnohým vnucuje myšlenku, že modlitba k Bohu jest zbytečnost, pouhá formalita. Činí to proto, že zná důležitost modlitby i její moc. Kristus upozorňuje svoje následovníky na lest a chytrost satanovu. který chce myšlení lidí odvést od těchto důležitých opatření a odvrátit od pramene moci a síly proti jeho lstivým útokům...

Zanedbáváme-li modlitbu, posilujeme tím záměry satanovy, protože tak snadněji podlehneme jeho lstivým divům. Se svým pokušením přichází člověku do cesty podobně jako ke Kristu, u něhož však prohrál. Často přichází v podobě mladého, sličného muže, jindy se nabízí jako ctný ochránce, jindy jako zázračný lékař, který se od ubohých oklamaných smrtelníků nechává uctívat jako dobrodinec lidstva...

MYP 60 Ovládání mysli

Satan může ovlivnit naše myšlení jen s našim svolením. Ti, kteří odcházejí od pravdy, jsou ve velikém nebezpečí. Oddělují se od Boha a od ochranné péče Božích andělů. Ocitají se v nebezpečí, že budou ovlivněni a spoutáni klamem satana, který je v ustavičném střehu, aby duše uchvátil a zničil. Poznají-li své nebezpečí a budou se snažit uniknout z jeho osidel, poznají, že není snadné odporovati mocnostem temnosti. Jestliže se opováží vstoupit na satanovou půdu, on si pak na ně činí nárok. Považuje je za svoje vlastnictví. Napne veškeré své úsilí a svolá na pomoc všechny své zástupy jen aby aspoň jednu lidskou duši vytrhl z Kristových rukou.

Ti, kteří podlehli satanovým pokušením a nyní se chtějí z jeho vlivu vyprostit, musí zoufale a vytrvale bojovat. Je-li jejich touha po vysvobození upřímná, přispěchají jim Boží andělé na pomoc. Satan a jeho andělé však neradi propouštějí svou kořist. Jejich boj s nebeskými anděly je těžký a urputný. Jestli však zbloudilí vytrvají ve svých modlitbách a vyznají své hříchy, budou mocnými nebeskými mocnostmi úplně osvobozeni.

Opona zdvižena

Byla přede mnou zdvižena opona a viděla jsem porušenost naší doby. Mé srdce se zlomilo a v duši jsem byla raněna. Viděla jsem, že obyvatelé země dovršili kalich svých hříchů. Boží hněv vzplanul MYP 61 a nebude dřív uhašen, dokud nezmizí hřích i hříšníci.

Satan jest osobním nepřítelem Kristovým. On jest původcem všelikého povstání na nebi i na zemi. Jeho hněv stále vzrůstá a my si nejsme vědomi jeho síly. Ale kdyby se náš duchovní zrak otevřel a my bychom viděli úsilí a práci padlých andělů, nespoléhali bychom tak na svou sílu. Zlí andělé jsou nám každou minutu v patách. Jejich vlivu se podvolí zlí lidé a činí dle jejich vůle. Neuvědomí si, že stojí pod zlým vlivem satanovým, jsou svedeni podvodnými zázraky, protože jejich smysly nejsou proti tomuto vlivu obrněné. Jsme připraveni, abychom jim dovedli Slovem Božím odporovat? Je to jediná zbraň, kterou můžeme úspěšně použít.

Někteří budou v pokušení přijímat satanovy zázraky jako od Boha. Nemocní budou před našimi zraky uzdraveni a budou se dít divy a zázraky. Jsme připraveni pro zkoušku, kdy se plněji projeví lživé satanovy divy? Nebudou mnohé duše polapeny do léčky? Formy bludu a odchylka od jasných ustanovení a přikázání Božích a věnování pozornosti bájím, jsou vhodnou půdou pro tyto lživé satanovy zázraky. Všichni se nyní musíme snažit vyzbrojit k zápasu, kterým musíme záhy projít. Víra v Boží Slovo, jež musíme s modlitbou zkoumat a prakticky uplatnit, bude naší ochranou před satanovou mocí a učiní nás v Ježíšově krvi vítězi.

- Review and Herald 18.února 1862

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy