EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


11. Charakter boje (MYP 54)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

11. Charakter boje (MYP 54)

Lidská přirozenost se snaží zaměřit vše jen pro své osobní dobro. Obrátí-li se tato snaha na stranu Boha a pravdy, přinese hojné ovoce Ducha; a Bůh určil: "slávu, čest a pokoj každému, kdo činí dobré."(Řím. 2,10)

Je-li satanu dovoleno formovat vůli, používá ji k dosažení svých cílů. Lidské srdce plní světskými myšlenkami a podněcuje v něm nenávist a nepřátelství proti Bohu. Vzbuzuje v něm odpor proti Božím zákonům a ustanovením, a proti působení Ducha svatého. Shromažďuje pod svůj prapor všechny zlé síly a vede je do boje proti dobru.

Výzva k boji proti silám zla

Je satanovým dílem sesadit Boha z trůnu srdce a formovat lidskou přirozenost podle vlastního znetvořeného obrazu. Podněcuje všechny zlé sklony a probouzí nesvaté touhy a ctižádosti. Slibuje: všechnu moc, čest, bohatství a rozkoše ti dám, jestli se vzdáš čistého charakteru a poskvrníš své svědomí. Takto ponižuje lidské schopnosti a přivádí je do otroctví hříchu. MYP 55

Bůh vyzývá lidi, aby odporovali hříchu slovy: "Nepanujž tedy hřích v smrtelném těle vašem, abyste povolovali jemu v žádostech jeho. Aniž vydávejte oudů svých za odění nepravosti hříchů, ale vydávejte se k službě Bohu, jako byvše mrtví, již živí a oudy své za odění spravedlivosti Bohu."(Řím.6,12-13)

Křesťanský život je boj. "Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížectvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem vysoko." (Ef 6,12.) V boji pravdy proti zlu můžeme zvítězit pouze s Boží pomocí. Své omezené síly máme spojit se silou Nekonečného, vůli lidskou s vůlí Boží. Tak obdržíme Ducha svatého na pomoc a dosáhneme vítězství, kterými budeme proměňováni, až se v lidské duši obnoví porušený Boží obraz.

Pomoc Ducha svatého

Pán Ježíš jedná skrze Ducha svatého; Duch svatý je Jeho zástupce. Působí duchovní život, probouzí vůli činit dobro, očisťuje od mravní poskvrny a činí nás způsobilými pro Boží království. Ježíš může udělit veliká požehnání a dary lidem. On je ten předivný Rádce, jehož moudrost a síla je nekonečná. Jsme-li si vědomi Jeho moci, uznáváme ji a podřídíme se jí, přetvoří nás a postaví dokonalé před svým obličejem. Jak vznešené pomyšlení. V Kristu "přebývá všechna plnost Božství tělesně. V něm jsme doplněni..."(Kol 2,9-10.) Lidské srdce MYP 56 nemůže být dříve šťastné, dokud se neodevzdá přetvořujícímu a obnovujícímu vlivu Ducha svatého. Obnovená duše je pak Duchem svatým dále formována dle vzoru Ježíše Krista. Vlivem Ducha svatého se mění boj proti Bohu ve víru a lásku, pýcha v pokoru. Když je tato proměna vykonána, andělé pozvednou své hlasy v úžasné chvalozpěvy a Kristus se raduje z duše proměněné v Boží obraz...

Cena vítězství

Boj mezi dobrem a zlem nezeslábl od té doby, co zde na zemi byl Spasitel. Cesta k nebi není snadnější dnes, než byla tehdy. Musíme odložit všechny své hříchy. Každá oblíbená záliba, která překáží našemu duchovnímu růstu, musí být zavržena. Musíme obětovat pravé oko nebo pravou ruku, pakliže nás uráží. Jsme ochotní vzdát se své vlastní moudrosti a přijmout království nebeské jako malé dítě? Jsme ochotni se rozloučit se svou samospravedlností? Jsme ochotni obětovat lidskou přízeň? Věčný život má nekonečnou cenu. Jsme ochotni uvítat pomoc svatého Ducha a spolupracovat s ním, vynakládaje úsilí a přinášeje oběti úměrné ceně předmětu, který máme přijmout?

- Review and Herald 10.února 1903

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy