EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


119. Správný oděv (MYP 351)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

119. Správný oděv (MYP 351)

Bible učí skromnosti v odívání. "Takž také i ženy, aby se oděvem slušným ze stydlivosti a středmosti ozdobovaly..." 1.Tim 2,9. Tím je zapovězeno předvádění se v oblečení křiklavých barev s hojnými ozdobami. A vše, co směřuje k tomu, aby se člověk svým oděvem stal nápadný, nebo budil pozornost, má být podle doporučení Slova Božího ze skromného oděvu odstraněno.

Hospodárnost v odívání

Náš oděv nemá být nákladný, "…ne zlatem aneb perlami, aneb drahým rouchem." 1.Tim 2,9. Peníze jsou nám svěřeny Bohem. Nepatří nám proto, abychom je vydávali na ukojení pýchy nebo ctižádosti. Jsou v rukou dítek Božích, aby opatřily pokrm hladovým a oděv nahým. Jsou obranou utlačovaných, prostředkem k uzdravení nemocných, nebo prostředkem ke kázání evangelia chudým. Mohli byste obšťastnit mnohá srdce, kdybyste moudře upotřebili prostředky, které vydáváte na okázalosti. Všimněte si života Kristova, snažte se poznat Jeho charakter a buďte Jeho následovníky v sebezapírání.

V takzvaném křesťanském světě se vydává tolik za drahokamy a zbytečně drahé šatstvo, že by se nasytili všichni hladoví a ošatili všichni nazí. Móda a vystavování se na odiv stráví prostředky, které mohly potěšit chudé a strádající. Olupují svět o evangelium Spasitelovy lásky...

Kvalita a vkus

Třebaže náš oděv je prostý a jednoduchý, má být dobré kvality, vhodných barev a účelný. MYP 352 Mělo by se více přihlížet na trvanlivost, než na vzhled. Měl by poskytovat teplo a dobře chránit. V Přísloví uvedena moudrá žena "nebojí se o čeleď svou v čas sněhu; nebo všechna čeleď její obláčí se v roucho dvojnásobné." Přísl.31,21

Zdraví a čistota

Náš oděv má být čistý; nečistota v šatstvu je nezdravá a špiní tělo i duši. "Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste... Jestliže kdo chrámu Božího poskvrňuje, toho zatratí Bůh." 1Kor 3,16.17.

Oděv má být všestranně zdravý. Bůh si především přeje „abys se dobře měl a zdráv byl, tak jako duše tvá dobře se má.“ 3.Jan 2 Máme s Ním spolupracovat na udržení zdraví těla i duše. Obojí je podporováno zdravým oděvem.

Půvab a přirozená krása

Oděv by měl mít půvab, krásu, účelnost a přirozenou prostotu. Kristus varoval před pýchou života, ne však před jeho půvabem a přirozenou krásou. Poukázal na polní kvítky, na čisté, rozvíjející se lilie a pravil, že "ani Šalomoun ve vší slávě své tak oděn nebyl, jako jedno z nich." Mat 6,29. Tím ukázal Kristus na krásu díla přírody, kterou nebesa oceňují. Skromný půvab, prostota, čistota, přiměřenost, jsou vlastnosti, díky kterým se Mu náš oděv líbí.

- Rady učitelům… CT 302.303

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy