EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


118. Odívání a charakter (MYP 349)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

118. Odívání a charakter (MYP 349)

Kristus praví o svých následovnících, že jsou solí země a světlem světa. Bez zachraňujícího vlivu křesťanů by svět zahynul ve vlastní zkaženosti. Pohleďte na domnělé křesťany, kteří se odívají a upravují nedbale; nejsou důslední ve svém povolání, jak to dokazuje i jejich zevnějšek; jejich způsoby jsou hrubé, nezdvořilé a drsné; jejich řeč vulgární; současně považují tyto špatné rysy za důkaz pravé pokory a křesťanského života. Myslíte, že kdyby byl náš Spasitel zde na zemi, že by je označil jako světlo světa a sůl země? - Ne, nikdy!

Chování křesťanů je vznešené. Jsou zdvořilí, dobrosrdeční a milí, ale jsou si vědomí, že se nesmí sklonit k lichocení někomu, kdo si chválu nezaslouží. Jejich řeč musí být upřímná a pravdivá. Jsou věrní vůči spoluvěřícím, spolubližním i světským lidem. Ve svém odívání se varují výstřednosti a přehánění; jejich oděv je úhledný, ne vyfintěný, ale skromný, čistě a vkusně upravený. Zvláštní pozornost věnují oděvu, který poukazuje na posvátnost sobotního dne, ve kterém předstupují před Pána, aby Ho uctili.

Demarkační přímka mezi takovými lidmi a světem je příliš zřetelná, než aby došlo k omylu. Ti, kteří sice přijali pravdu, MYP 350 ale byli ve svých zvycích dosud nedbalí a bezstarostní by desetkrát zvětšili vliv věřících, kdyby v odívání zachovali pravidlo skromnosti a vkusu; pak by byli cele pravdou zušlechtěni a posvěceni. Náš Bůh je Bohem pořádku, a ani v nejmenším neoblibuje nepořádek, špínu nebo hřích.

Vztah k módě

Křesťané se nemají snažit budit pozornost nevěřících tím, že se budou oblékat odlišně. Ale budou-li se oblékat podle své víry skromně a zdravě, jak je to jejich povinností a vyjdou z módy, nemají svůj oděv měnit proto, aby se podobali světu. Naopak, mají dokázat ušlechtilou nezávislost a mravní odvahu jednat správně, i kdyby se celý svět od nich lišil. Přinese-li svět módu skromnou, vyhovující a zdravou, která je v souladu s Písmem, nezmění to nic na našem vztahu k Bohu či ke světu, když ji přijmeme. Křesťané mají následovat Krista a mají přizpůsobit svůj oděv Božímu Slovu. Mají se varovat extrémů. Mají kráčet přímou cestou vpřed v úplné pokoře, bez ohledu na oblíbenost či kritiku a mají se držet toho co je správné právě proto, že to je správné.

- Review and Herald 30.ledna 1900

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy