EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


117. Základní prvky budování charakteru (MYP 345)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

117. Základní prvky budování charakteru (MYP 345)

Je důležité, aby si dítky i mládež zvykli dávat pozor na svá slova a skutky, neb na jejich jednání záleží, bude-li zářit slunce, nebo dopadat stín nejen na jejich domov, ale na každého, s kým přijdou do styku. Avšak k tomu, aby byla mládež opatrná, vážná a varovala se všeliké zlé tvářnosti, je třeba moudrosti, která pramení shůry, kterou může dát jedině Ježíš...

Pravá ozdoba

Mnozí se oklamávají myšlenkou, že nádherný oblek jim získá autoritu ve světě, avšak tato slepota zdánlivě okouzlující je slabá a proměnlivá. Není možno zakládat v ní důvěru. Ale ozdoba, kterou Kristus zdobí ty, kteří jsou Jeho, je neporušitelná. On praví: "Kterýchžto ozdoba budiž ne ta zevnitřní, ve splétání vlasů a províjení zlatem, aneb v odívání plášťů, ale ten skrytý srdce člověk, záležející v neporušitelnosti krotkého a pokojného ducha, kterýž před obličejem Božím velmi drahý jest." 1.Petr 3,3-4

Jak by se změnilo chování i řeč mládeže, kdyby věnovala jen polovinu času stráveného ozdobováním svého zevnějšku na duševní vzdělání, a to vnitřní ozdobení. Ti, kteří touží MYP 346 cele následovat Krista, učiní výběr šatů problémem svědomí; budou se snažit vyplnit jemné příkazy Boží. Peníze, které dnes věnují na přepych v odívání, dají na užitečné studium a rozšíření díla Božího. Splní radostně to, co Ježíš od nich očekává, vždyť On je vykoupil za nekonečnou cenu.

Milé dítky a milá mládeži. Ježíš učinil vše, aby vám zajistil místo ve věčném domově, který připravil pro ty, kteří Jej milují a následují Jej. Opustil krásu nebeského domova, sestoupil na tento hříšný svět k národu, který Ho nepoznal, nemiloval Jeho čistotu a svatost, zavrhl Jeho učení a nakonec Ho vydal na nejhorší smrt. "Neboť tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v Něho, nezahynul, ale měl život věčný." Jan 3,16

Vnější vzhled

Bůh od vás mladých očekává, abyste byli křesťany nejen podle jména, ale i v odívání a řeči. Přeje si, abyste se spokojili se skromným oděvem, a netoužili po oděvu ozdobeném přepychovými, zbytečnými ozdobami. Ne vaše ozdoby, ale vše osobnost a chování má být půvabné, působící dobrým vlivem, hodné pochvaly nebes. Milá mládeži, chcete, aby se Bůh ve vás zklamal?

Vnější vzhled často ukazuje MYP 347 stav mysli a měli bychom si dát pozor, jak se jím představíme světu, neboť on bude takto posuzovat i naši víru. Toužím po tom, abyste následovali Ježíše tak, jak se sluší na Jeho milující dítky a ve všem Ho poslouchali, abyste svého Spasitele potěšili tím, že opravdově hledáte tu vnitřní ozdobu ducha. Tak můžete s pomocí Ježíšovou den ze dne vítězit nad svým "já". Pýcha a láska k vnějším věcem zmizí z vašeho srdce i života. Budete toužit po pokoře a jednoduchosti. Tak se můžete stát věrnými Ježíšovými bojovníky.

Žijeme v nebezpečné době, kdy ti, kteří vyznávají, že věří v Boha, Jej zapírají v denním životě. "Nebo nastanou lidé sami sebe milující, peníze milující, chlubní, pyšní, rouhači, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní, nelítostiví, smluv nezdrženliví, utrhači, nestřídmí, plaší, kterým nic dobrého milé není. Zrádci, kvapní, nadutí, rozkoší milovníci více nežli milovníci Boha, majíce způsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce. A od takových se odvracuj." 2.Tim.3,2-5 Milá mládeži, Bůh nechce, abyste náleželi k této třídě lidí. Můžete se z Jeho slova naučit, jak se vyvarovat hříchu, abyste dosáhli konečného vítězství...

"Ale oni zvítězili nad ním skrze krev Beránka a skrze slovo svědectví svého, a nemilovali duší svých až do smrti." Zjev.12,11 "Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, mluvili jeden ke druhému. I pozoroval Hospodin a slyšel, a psána jest kniha pamětná před Ním pro ty, kteříž se bojí Hospodina a myslí na Jeho jméno." Mal.3,16 MYP 348

Svědčení

Nestačí, abyste se vyhnuli byť jen příznakům zla. Musíte pokračovat dále. Musíte se naučit dobře činit. Máte stát v tomto světě na místě Kristově. Musíte se denně učit konat dílo Boží. Jeho následovníci mají být živými listy, "které znají a čtou všichni lidé."

Pouhým chtěním nedosáhnete dokonalosti charakteru, to se může stát jen usilovným činěním. Takové chtění se má projevovat ve vážném, čestném a vytrvalém úsilí. Pokračuješ-li každý den po žebříku dokonalosti výš a výše, dosáhneš jednou vrcholu jako vítěz ve jménu Toho, který si tě zamiloval.

- The Youths Instructor 5.listopadu 1896

Posuzování náboženství podle oděvu

Milá mládeži, máte sklon oblékat se podle módy, abyste budili pozornost svým zevnějškem, nosit na sobě zlato, drahé krajky a bižuterii. Pro druhé to nebude doporučením vaší zbožnosti ani pravdy, kterou vyznáváte. Rozumní lidé budou ve vašich pokusech o ozdobování se vidět důkaz slabé mysli a pyšného srdce. Jednoduchý, prostý a nenápadný oděv bude dobrým doporučením našich mladých sester. Prostým zevnějškem a dobrým chováním bude vaše světlo svítit jako nikdy předtím. Takovým způsobem všichni uvidí, že časné věci v porovnání s věčnými hodnotami oceňujete správně.

- Svědectví pro církev 3T 376

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy