EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


10. Satan - mocný nepřítel (MYP 51)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

10. Satan - mocný nepřítel (MYP 51)

Člověk upadlý do hříchu se nachází v otroctví satana. Ježíšovým úkolem bylo vysvobození člověka z jeho moci. Člověk ve své hříšné přirozenosti je náchylný k následování satanova svodu. Odkázáni na svou sílu, nemůžeme odporovat tak hroznému nepříteli. Jen přítomnost Krista - mocného Vítěze - v příbytku jeho srdce, mu udělí sílu a omezí žádosti jeho těla. Jen Bůh může omezit satanovu moc. Satan obchází zemi. Nezahálí ani minutu, aby nezanedbal žádnou příležitost k uchvácení lidské duše. Pro dítky Boží je velmi důležité, aby poznali všechny jeho záměry a vyhýbali se jeho nástrahám.

Satan v přestrojení

Satan připravuje mnoho svých svodů, aby jej dítky Boží v posledním, velkém a rozhodujícím boji nepoznali jako útočníka. "Není div, nebo i sám satan proměňuje se v anděla světlosti." (2.Kor 11,14.) Duše, které nevěří v satanovou existenci, ocitají se v jeho zajetí a on jejich vlivem mocně působí. Satan zná lépe, než Boží lid, moc, kterou mohou mít nad ním, bude-li jejich síla v Kristu.

Když pokorně prosíme mocného Vítěze o pomoc, i nejslabší zastánce pravdy, pevně spoléhající na Krista, může úspěšně zapudit satana a všechny jeho zástupy. On ve své chytrosti a lsti nevystupuje otevřeně, MYP 52 aby neprobudil moc dřímající v křesťanovi a ten se neuchopil silné a mocné ruky Spasitele. Proto se všemožně maskuje, aby ve své podstatě nebyl poznán. Tajemně pracuje v synech neposlušných, kteří se vydávají za zbožné. Pracuje s vypětím všech svých sil, aby zeslabil, pokoušel a sváděl dítky Boží.

Ten, který se odvážil postavit proti našemu Pánu, pokoušet Jej, posmívat se Mu, odvésti Jej na věž chrámu i na vrchol hory, ten použije všech svých sil i v našem pokolení. Na vítězství má dnes příznivější vyhlídky, protože naše pokolení málo chápe jeho lest a sílu.

Obdivuhodným způsobem zasáhne tělo těch, kteří jsou přirozeně nakloněni povolit jeho našeptávání. Satan jásá ve svém vlastním zájmu, že je pouhou představou. Když je zlehčován a představován nějakou dětinskou ilustrací, nebo v podobě některého zvířete, to se mu dobře hodí. Lidé ho pokládají za tak nepatrného, že mysl je naprosto nepřipravená na jeho promyšlené plány a téměř vždycky má skvělý úspěch. Kdyby lidé pochopili jeho moc a úskočnost, byli by připraveni mu úspěšně odporovat...

Boj o každou duši

Zlí andělé usilují o zničení duše, Boží andělé ji však chrání před jejich útoky. Boj zuří. Zlí andělé obklopují duši, obestírají ji temností a snaží se otupit rozum. Svatí andělé MYP 53 s účastí pozorují tyto duše a jsou připraveni zasáhnout proti zástupům satanovým. Jejich úlohou však není ovlivnit myšlenky proti jejich svobodné vůli. Jestliže povolují nepříteli a nesnaží se mu odporovat, pak Boží andělé mohou vykonat jen málo o více, než udržovat v šachu satanský zástup, aby nemohl škodit, dokud další světlo neobdrží ti, kdož jsou v nebezpečí, aby se probudili a očekávali nebeskou pomoc. Ježíš nepověří svaté anděly, aby vyprostili ty, kteří se nijak nesnaží vynaložit vlastní úsilí, aby se zachránili.

Zpozoruje-li satan nebezpečí úniku jediné duše, vypne všechny své síly, aby ji udržel pod svou mocí. Vidí-li, že člověk prohlédl jeho nástrahy a zoufale horlivě prosí Ježíše o sílu, tu z obavy, aby nepřišel o svou oběť, posílá své zástupy, aby cestu ubohé duši zatarasil, obklopil ji hradbou temnoty, aby ji nebeské světlo neozářilo. Vytrvá-li člověk a ve své slabosti a nemohoucnosti se dovolává krve Ježíšovy, On jeho prosbu víry vyslyší a ihned pošle zástup mocných andělů k vysvobození.

Satan se bojí a chvěje před silou a vznešeností Kristovou. Před hlasem pokorné modlitby se třese celý zástup temnosti. Mocní andělé, ozbrojení zbraněmi nebes, spěchají na pomoc pronásledované duši, a tu satan se svým zástupem utíká, neb dobře ví, že boj prohrál.

- Review and Herald 13.květen 1862

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy