EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


106. Hospodárnost a dobročinnost (MYP 320)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

106. Hospodárnost a dobročinnost (MYP 320)

Mnozí lidé pohrdají hospodárností a považují ji za lakomství a úzkoprsost. Hospodárnost je však ve shodě s co největší štědrostí. Bez hospodárnosti není pravá štědrost ani možná. Máme šetřit, abychom mohli dávat.

Nikdo nemůže pěstovat pravou dobročinnost bez sebezapření. Vedeme-li skromný život v sebezapření a pečlivém hospodaření, můžeme vykonat dílo, které nám Kristus určil jako těm, kteří jej mají představovat svým životem. Z našich srdcí musí vymizet pýcha a světská ctižádost. Ve všem, co děláme, se má odrážet zásada nesobeckosti, kterou svým životem zjevil Kristus. Na stěnách našich domovů, na obrazech a na nábytku máme číst: "Přijmi do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší." Na svých šatnících bychom měli vidět větu napsanou jakoby Božím prstem: "Oblékni nahého!" V jídelně, na stole obtěžkaném hojnými pokrmy, máme vidět namalováno: "Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému?" (Iz 58,7)

Otevřené dveře užitečnosti

Před námi jsou otevřeny tisíceré dveře, vedoucí k užitečné činnosti. Často naříkáme, že máme k dispozici jen skrovné prostředky. Kdyby ovšem křesťané byli důslední a opravdoví, mohli by své možnosti ztisícinásobit. Právě sobectví a hovění vlastním zálibám stojí v cestě naší užitečnosti.

Kolik prostředků se vynakládá na věci, které nejsou ničím jiným než modlami, na věci, které upoutávají myšlenky, kradou čas a sílu, MYP 321 které by měly být využity k něčemu prospěšnějšímu! Kolik jen peněz se vyhodí za nákup přepychových domů a drahého nábytku, za sobecké zábavy, za bohatá a nezdravá jídla a škodlivé požitkářství! Kolik se vyplýtvá na dary, které nikomu neprospějí! Za věci, které jsou nepotřebné, ba často škodlivé, vyhazují dnes takzvaní křesťané více, než vynakládají na to, aby zachránili lidi před pokušitelem.

Mnozí z těch, kdo se vydávají za křesťany, utrácejí tolik za oblečení, že jim už nic nezbude pro potřeby druhých. Myslí si, že musejí mít drahocenné ozdoby a nákladné šaty, a zanedbávají potřeby těch, kdo si jen s obtížemi opatřují i nejprostší oděv.

Sesbírejte i ty drobty

Sestry, uvedete-li svůj způsob odívání do souladu s pravidly představenými v Bibli, budete mít hojnost prostředků, z nichž pomůžete svým chudším sestrám. Budete mít nejen prostředky, nýbrž i čas. Toho je totiž často nejvíce zapotřebí. Jsou mnohé ženy, jimž můžete pomoci svými návrhy, svým vkusem a obratností. Ukažte jim, jak se oblékat prostě a přitom vkusně. Mnoho žen nenavštěvuje modlitebnu, protože jejich obnošené, staromódní šaty se příliš nápadně odlišují od šatů druhých. Mnoho citlivých žen má při takovém rozdílu pocit trpkého ponížení a nespravedlnosti. Z toho důvodu začínají mnohé pochybovat, zda je náboženství správné, a zatvrzují svá srdce vůči evangeliu.

Kristus nás vybízí: "Seberte zbytky, ať nic nepřijde nazmar." Jan 6,12 MYP 322 Když tisíce lidí denně hynou hladem, krveproléváním, ohněm a morem, sluší se, aby každý, kdo miluje Krista, dbal na to, aby nic nepřišlo nazmar, aby se zbytečně nevydalo nic, čím by se mohlo prospět nějakému člověku.

Děláme chybu, plýtváme-li svým časem. Děláme chybu, přemýšlíme-li naplano. Ztrácíme drahé okamžiky, věnujeme-li je zbytečnostem. Kdybychom si vážili každé chvilky a řádně ji využili, měli bychom čas na všechno, co potřebujeme udělat pro sebe a pro svět. Při vydávání peněz, při využívání času, síly a příležitostí by měl každý křesťan prosit Boha o pomoc a vedení. "Jestliže komu z vás nedostává se moudrosti, žádejte ji od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neodmlouvá, i budeť dána jemu." Jak.1,5

- Cesta ke zdraví… MH 206-208

Jak šetřit

Není nutné tady do všech podrobností rozvádět, jak lze v praxi uplatnit šetrnost. Ti, jejichž srdce jsou plně oddána Bohu a mají Jeho Slovo za vůdce, budou sami vědět, jak se zachovat ve všech životních povinnostech. Budou se učit od Ježíše, jenž je tichého a pokorného srdce; a pěstujíce Kristovou pokoru, uzavřou tak dveře mnohým pokušením.

- Základy křesťanské výchovy FE 152

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy