EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


105. Sebeuspokojování (MYP 316)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

105. Sebeuspokojování (MYP 316)

Jestliže navštěvuji domovy a školy našeho lidu, vidím, že všechen použivatelný prostor na stolech, knihovnách a římsách je zaplněný fotografiemi. Všude jsem viděla obrázky přátel a známých. V té věci si Bůh přeje změnu. Kdyby byl Ježíš na zemi, řekl by: "Odstraňte ty věci." Byla jsem poučena, že tyto obrázky jsou pro mnohé modlami, jež berou čas, který měl být věnován Bohu.

Tyto fotografie stojí peníze. Sluší se na nás, kteří si uvědomujeme, že dnes má být vykonáno veliké dílo, abychom peníze patřící Bohu vydávali na zhotovování fotografií našich přátel a nás samých? Nemá snad být každý ušetřený peníz použitý na budování díla Božího? Fotografie odebírají peníze, které mají býti věnovány na dílo Boží a odvrací mysl od Božích pravd.

Určitý druh modlářství

Dělání a vyměňování fotografií je zvláštním druhem modlářství. Satan činí vše co může, aby našemu zraku zastínil nebe. Nenapomáhejme mu tvořením obrázkových model. Musíme dosáhnout vyšší životní úroveň, než jakou nám mohou lidé naznačit. Pán praví: "Nebudeš míti bohů jiných přede mnou..." Ti, kteří se vírou dovolávají Krista, potřebují vytvořit a odrážet Jeho obraz. MYP 317 Je to Jeho podoba, která má být stále před naší myslí. Slova která jsou vyřčená, mají býti proniknuta nebeskou inspirací..

Nejdříve prvořadé

Ti, kdo se zúčastnili posvátného úkonu křtu, zavázali se k hledání těch svrchních věcí, kde Kristus po pravici Boží sedí; zavázali se k úzkostlivé práci na záchraně hříšníků. Bůh se táže těch, kteří používají Jeho jméno: "Jak jste používali moc, která vám byla propůjčena smrtí mého Syna? Použili jste všechny vaše síly k tomu, abyste se vyšvihli k mohutnějšímu duchovnímu porozumění? Jsou vaše zájmy a činy v souladu s významnými požadavky věčné pravdy?

Kéž by nastala mezi lidem Božím obnova. "Protož buď že jíte, neb pijete, aneb cožkoli činíte, všecko ke slávě Boží čiňte." 1.Kor.10,31 Ti, na které Pán položil tíhu svého díla, mají se vzchopit ke hlásání tohoto poselství, aby duše ztracené v neznámosti byli varovány. Nemůžete pro ně malým sebezapřením něco učinit, abyste jim pomohli v jejich díle? Probuďte se a ukažte svým nesobeckým zápalem a úzkostlivostí, že jste obráceni.

Každý peníz je potřebný v díle zachraňování duší. Peníze vydávané lidem Božím na obrázky lidských tváří, by scházely mnohým misionářům v poli. Mnoho malých potůčků, které se spojí, tvoří širokou řeku. Zneužíváme dary našeho Pána, používáme-li k vlastnímu potěšení prostředky, které mají být použity na hlásání posledního varovného poselství. MYP 318 Jestliže vydáváte Boží peníze pro vlastní uspokojení, jak můžete očekávat, že vám bude nadále udílet své dary? Jak se asi Pán dívá na ty, kteří sobecky vkládají peníze do fotografií? Peníze mají být použity na zakoupení literatury pro ty, kteří žijí v temnotě nevědomosti.

Pravda, kterou nám Bůh dal, musí být světu slavnostně zvěstována. Máme přednost konat toto dílo. Máme rozsívat símě pravdy u všech vod. Bůh nás volá k uskutečnění vlastního sebezapření a k posvěcení. Potřeby díla vyžadují od nás všechno, co můžeme dát. Naše záliba ve fotografiích je sobecké uspokojení našeho já, které nese tiché svědectví proti nám samým. Tato velká záliba představuje dřevo, seno a strniště, přinesené na základ, které budou stráveny ohněm posledního dne.

Povinnost sebezapření

Když jsem při návštěvách domácností viděla tolik fotografií, byla jsem poučena o varování našeho lidu, před tímto zlem.

Tady můžeme pro Boha mnoho učinit. Tyto obrázkové modly můžeme odstranit. Nemají žádnou moc k dobru, ale jsou položeny mezi Bohem a duší. Nemohou pomoci v rozsévání pravdy. Kristus vyzývá všechny, kteří si činí nárok být Jeho následovníky, aby se cele oděli Boží výzbrojí.

Naše výchovné ústavy potřebují pocítit přetvářející moc Ducha Božího. "Jestliže sůl ztratí svou chuť, čím bude osolena? MYP 319 K ničemu se pak nehodí, než aby byla ven vyhozena a od lidí pošlapána." Ti. kteří jsou zapojeni jako učitelé v našich školách, nebo ošetřovatelé v sanatoriích, mají dosáhnouti vysokého stupně posvěcení. Studenti, kteří se chtějí zasvětit misijnímu dílu, mají se především naučit uplatňovat sebezapírání.

Jsme Boží správcové a "od šafářů se požaduje, aby každý byl shledán věrným." Máme pečlivě hospodařit s prostředky, které nám Bůh svěřil. Musíme zvyšovat naši výkonnost nejlepším využitím hřiven daných Bohem, abychom pak mohli při Kristově příchodu vrátit Jeho vlastnictví se ziskem.

- Review and Herald 13.června 1907

Časté fotografování

Mládež má svá srdce naplněna sebeláskou. To se projevuje v touze vidět svou tvář spodobněnou umělcem; a nejsou uspokojení v případě jednoho provedení, ale v srdci jim stále leží jejich obraz, a doufají, že ten poslední vynikne nad všechny dřívější a bude skutečně krásnější než originál. Takto se plýtvá Božími penězi a co se tím získá?

- Svědectví pro církev 1T 500

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy