EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


100. Desátky (MYP 304)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

100. Desátky (MYP 304)

Ve slavném díle, které Pán Ježíš přišel vykonat, měli na zemi z Jeho pověření pokračovat Jeho následovníci. Kristus jako naše hlava, vede toto velké spásné dílo; k následování nás zavazuje Jeho příklad. Dal nám světoširé poselství. Tuto pravdu je třeba rozšířit mezi všechny národy, jazyky i lidi. Satanova musí být přemožena; byl přemožen Kristem, ale také Jeho učedníky bude přemožen. Proti mocnostem tmy je třeba vytrvale bojovat. K úspěšnému splnění toho úkolu jsou zapotřebí prostředky. Pán Bůh je nepošle přímo z nebe, ale vkládá je do rukou svých následovníků, aby je použili a pokračovali v tomto zápase.

Pán dal svému lidu plán, jakým způsobem může podporovat toto dílo z vlastních zdrojů. Boží plán v desátkovém systému je skvělý ve své jednoduchosti a spravedlnosti. S vírou a odvahou se ho mohou všichni zúčastnit, poněvadž je Božského původu. Jednoduchost se tu snoubí s užitečností a nepotřebujeme k tomu žádné zvláštní vzdělání abychom to pochopili a podle toho i žili. Každý může pocítit, že se může aktivně zúčastnit šíření tohoto spásného díla. Každý muž, žena, mladík či dívka se může stát Božím pokladníkem a starat se o to, aby pokladna byla naplněna. Apoštol praví: "Každý z vás sám u sebe slož, schovaje podle možnosti." 1.Kor.16,2

Takovým systémem lze splnit veliké dílo. MYP 305 Kdyby jej všichni přijali, stal by se každý věrným a bdělým šafářem, takže by k podpoře tohoto rozsáhlého díla zvěstování posledního varovného poselství tomuto světu prostředky nikdy nechyběly. Pokladnice bude plná, přijmou-li všichni tento způsob a přispěvatelé nebudou o nic chudší. Každým darem se jim dílo přítomné pravdy stane bližší. Takto si budou "shromažďovat dobrý poklad do budoucnosti a dosáhnou věčný život."1.Tim.6,19

- Svědectví pro církev 3T 388-389

Uznání Božího práva na vlastnictví

Odevzdání desátků Bohu ze všech příjmů, ať ze sadů a obilných polí, ať ze stád nebo z práce mozku i rukou a věnování i druhého desátku na pomoc chudým a k jiným dobročinným účelům, mělo připomínat pravdu, že Bůh je vlastníkem všeho a že mají příležitost stát se prostředníky Jeho požehnání. Odevzdávání desátků je prostředkem k vyloučení sobectví a současně vypěstování ušlechtilé povahy.

- Výchova Ed 44

Patří Bohu

"Všichni také desátkové země... Hospodinovi budou." 3.Mojž.27,30 Zákon o zachovávání soboty používá téhož způsobu vyjádření. "Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého." 2.Mojž.20,10 Bůh vyhrazuje pro sebe stanovenou část času člověka a jeho majetku a nikdo si je nemůže přivlastnit k vlastnímu užitku, aniž by se provinil.

- Patriarchové a proroci PP 525-526

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy