EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


99. Duch obětavosti (MYP 303)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

99. Duch obětavosti (MYP 303)

Zde na světě působí snaha po dosažení nejvyššího postavení, největšího zisku, moci i majetku. Málokdy se setkáváme s duchem obětavosti a sebezapření zašlých dob. A přece se má tímto duchem vyznačovat pravý Kristův následovník. Božský Učitel nám zanechal příklad, jak máme pracovat. Těm, kterým pravil: "Následujte mne, učiním vás rybáři lidí" -neoznačil předem žádnou sumu odměny za tuto službu. Měli být účastníky Jeho sebeobětování a sebezapření.

Takoví, kteří se pokládají za Kristovy následovníky a spolupracují na Jeho díle, musí vnést do své práce důslednost, zručnost, moudrost a takt. Dokonalý Bůh to při stavbě pozemské svatyně vyžaduje. Nyní, zrovna tak jako ve dnech pozemské služby Pána Ježíše, jsou zasvěcení se Bohu a duch sebeobětování, prvními podmínkami pro službu, která může být uznána. Bůh si nepřeje,aby v Jeho díle byl vidět třeba jen náznak sobeckosti.

- Review and Herald 4.ledna 1906

Znamení Boží milosti v srdci

Pokora, sebezapření, dobročinnost a věrné placení desátků jsou důkazem, že milost Boží pracuje v srdci člověka.

- Zdravotní rady CH 590

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy