EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Živly roztavené žárem ohně

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Živly roztavené žárem ohně

„Přijdeť pak ten den Páně, jako zloděj v noci, v kterémž nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ohně rozplynou se, země pak i ty věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou.“ (2 Petr 3,10)

Ve dni Hospodinově, právě před příchodem Kristovým, Bůh ve svém hněvu sešle z Nebe blesky, které se spojí s ohněm v zemi. Hory budou hořet jako pec a budou chrlit strašlivé proudy lávy, ničíce zahrady a pole, vesnice i města. A jak budou vylévat svoji roztavenou rudu, skály a rozpálené bahno do řek, způsobí, že budou vřít jako kotel a budou vyhazovat masivní skály a rozhazovat jejich rozbité kusy po zemi s nepopsatelnou zuřivostí. Celé řeky budou vysušeny. Země se bude prudce otřásat a všude budou hrozné výbuchy a zemětřesení. Bůh postihne ranami bezbožné obyvatele země, dokud z ní nebudou vyhlazeni. (3SG 82,83)

Motaje, motati se bude země jako opilý, a přenesena bude jako chaloupka. Živly budou v plamenech, a nebesa budou svinuta jako svitek. (viz Iz 24,20; Iz 34,4 - KJB) (5BC 1110)

Zemská kůra bude roztrhána výbuchy živlů skrytých v útrobách země. Tyto živly, jakmile budou uvolněny, smetou poklady těch, kteří po léta rozšiřovali své bohatství tím, že si obstarávali velké majetky za cenu hladových mezd pro ty, které zaměstnávali. (MS 24,1891)

Právě před námi je velký všeobecný požár, kdy všechno toto promarněné životní úsilí bude smeteno během jedné noci a dne. (4T 49)

Dojde … k velké zkáze na lidských životech. Avšak jako byl Noé ve dnech velké potopy zachován v korábu, který pro něho připravil Bůh, tak i v těchto dnech zkázy a pohromy bude Bůh útočištěm svým věřícím. Skrze žalmistu Bůh prohlašuje: „Poněvadž jsi Hospodina, kterýž útočiště mé jest, a Nejvyššího za svůj příbytek položil, nepřihodí se tobě nic zlého, aniž se přiblíží jaká rána k stánku tvému.“ „Nebo v čase soužení mne schová ve stánku svém. …“ (dle Žalmu 91,9.10; 27,5-KJB) Neučiníme tedy Pána naší jistotou a naší záštitou? (Letter 258, 1907)

Musíme se připravovat pro příbytky, které Kristus šel připravit pro ty, kteří Jej milují. Tam bude odpočinutí od pozemských bojů. (RH 19.10.1897)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy