EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zákaz kupovat a prodávat

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Zákaz kupovat a prodávat

„A aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, aneb počet jména jejího.“ (Zj 13,17)

Přichází doba, kdy nebudeme moci prodávat za žádnou cenu. Brzy vyjde nařízení, zakazující lidem kupovat či prodávat komukoliv kromě těch, kdož mají znamení šelmy. (5T 152)

V posledním velkém střetnutí ve sporu se satanem ti, kdož budou věrni Bohu, shledají, že každá pozemská jistota je odříznuta. Protože odmítnou přestoupit Jeho Zákon poslušností pozemským mocnostem, nebude jim dovoleno prodávat nebo kupovat. (DA 121,122)

Náboženské mocnosti, připojující se k nebi vyznáním a tvrdící, že mají vlastnosti Beránka, ukáží svými skutky, že mají srdce draka a že jsou podněcovány a ovládány satanem. Přichází doba, kdy Boží lid pocítí ruku pronásledování, protože světí sedmý den. (9T 229)

Přichází doba, kdy ti, kteří ostříhají přikázání, nebudou moci ani kupovat ani prodávat. Pospěšte si, abyste vykopali své skryté hřivny. Jestliže vám Bůh svěřil peníze, ukažte, že jste věrni svému správcovství; rozbalte svůj šátek a dejte své hřivny penězoměncům, aby Kristus, až přijde, přijal což jest Jeho i s úrokem. Na samém konci, před tím, než se toto dílo uzavře, budou radostně kladeny na oltář tisíce. Muži a ženy pocítí jako požehnanou výsadu podílet na díle přípravy duší, aby obstály v tom velkém dni Božím, a dají stovky tak ochotně, jako nyní dávají dolary. Kdyby láska Kristova hořela v srdcích Jeho vyznávajícího lidu, viděli bychom stejného ducha projevovat se i dnes. Kdyby si jen uvědomili, jak blízko je konec veškerého díla pro záchranu duší, obětovali by své majetky tak štědře, jako to činili členové rané církve. Pracovali by pro pokrok Boží věci tak usilovně, jako pracují světští lidé, aby získali bohatství. Použili by taktu, schopností a dovedností, vynaložili by opravdové a nesobecké úsilí k získání prostředků, nikoli do zásoby, ale aby proudily do pokladnice Páně. (Historical Sketches 292)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy