EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dělnické odborové organizace a společnosti

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Dělnické odborové organizace a společnosti

„A protož trpěliví buďte, bratří, až do příchodu Páně. Aj, oráč očekává drahého užitku zemského, trpělivě naň očekávaje, až by přijal podzimní i jarní déšť.“ (Jak 5,7)

Odborové organizace budou jedním z nástrojů, které způsobí na této zemi takový čas soužení, jakého nebylo od počátku světa. (Country Living 10)

Ve všech našich velkých městech dojde ke svazování do snopů prostřednictvím vytvářených společností a svazů. Lidé budou ovládat jiné lidi a budou od nich mnoho vyžadovat. Životy těch, kteří odmítnou spojit se s těmito svazy, budou v nebezpečí. (MS 145, 1902)

Dílem lidu Božího je připravit se na budoucí události, které na něj brzy přijdou s oslepující mocí. Ve světě se budou vytvářet obrovské monopoly. Lidé se budou společně spojovat v odborové svazy, které je jako had budou svírat ve škrtících závitech nepřítele. Několik lidí se spojí, aby se chopili veškerých prostředků, které mohou získat v jistých obchodních odvětvích. Budou se vytvářet odborové organizace a ti, kteří odmítnou vstoupit do těchto svazů, se stanou podezřelými. …

Tyto svazy jsou jedním ze znamení posledních dnů. Lidé se svazují do snopů připravených ke spálení. Mohou být i členy církve, náleží-li však k těmto svazům, pak nemohou rozhodně zachovávat přikázání Boží; neboť patřit do těchto svazů znamená znevažovat celé Desatero.

„Milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a bližního svého jako sebe samého.„ (Luk 10,27)… Jak mohou být lidé poslušni těchto slov a vytvářet spojení, která olupují chudší třídy lidí o výhody, které jim právem náleží, ukládajíce jim jisté podmínky, za kterých mohou kupovat či prodávat? (Country Living 10-12)

Ti, kteří tvrdí, že jsou dítkami Božími, se nemají v žádném případě svazovat s odborovými organizacemi, které se tvoří či se budou tvořit. Toto Pán zapovídá. Cožpak ti, kdož studují proroctví, nevidí a nechápou, co je před námi? (Country Living 12)

Brzy se musíme setkat se závažnými událostmi a přejeme si být skryti v rozsedlině skály, abychom viděli Ježíše, a byli podníceni Jeho svatým Duchem. Nemáme času nazbyt, ani okamžik. (CW 113)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy